Świadczenie usług doręczania przesyłek pocztowych dla MOPS w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 95812 (oferta nr 458319)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-03-11

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług doręczania przesyłek pocztowych dla MOPS w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia Przedmiotem zamówienia w zakresie części pierwszej jest świadczenie usług pocztowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, szczegółowo opisanych w załączniku do formularza ofertowego - I część zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. II cześć zamówienia Przedmiotem zamówienia w zakresie części drugiej jest świadczenie usług pocztowych na terenie: a) krajów europejskich, wraz z Cyprem, b) Federacji Rosyjskiej, c) Izraela, szczegółowo opisanych w załączniku do formularza ofertowego - II część zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do specyfikacji. W przypadku wysyłania, przez Zamawiającego, przesyłek niewymienionych w załącznikach do formularza ofertowego, podstawą do ustalenia kosztów wysyłki będzie aktualny cennik Wykonawcy. Warunki realizacji zamówienia, wspólne dla obu części zamówienia. 1. Przesyłki będą nadawane przez niżej wymienione komórki organizacyjne Zamawiającego w Krakowie: 1) Filia nr 1 MOPS, ul. Rzeźnicza 2, 2) Filia nr 2 MOPS, ul. Radzikowskiego 37, 3) Filia nr 3 MOPS, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 4) Filia nr 4 MOPS, os. Szkolne 34, 5) Filia nr 5 MOPS, ul. Praska 52, 6) Filia nr 6 MOPS, ul. Dietla 64, 7) Filia nr 7 MOPS, al. Słowackiego 46, 8) Filia nr 8 MOPS, ul. Jerzmanowskiego 37, 9) Filia nr 9 MOPS, os. Teatralne 24, 10) Dział Pomocy Bezdomnym MOPS, os. Teatralne 24, 11) Dział Rodzin Zastępczych MOPS, os. Teatralne 24, 12) Działy Centralne MOPS, ul. Józefińska 14, 13) Klub Integracji Społecznej MOPS, os. Górali 19. 2. Zamawiający będzie uiszczał opłaty z dołu dla następujących rodzajów i kategorii przesyłek: 1) przesyłki listowe nierejestrowane ekonomiczne i priorytetowe - krajowe i zagraniczne, 2) przesyłki listowe rejestrowane ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi - krajowe i zagraniczne, 3) krajowe i zagraniczne paczki pocztowe i krajowe paczki pocztowe - ekonomiczne i priorytetowe, wraz z usługami komplementarnymi, 4) przesyłki zwracane do Zamawiającego po wyczerpaniu możliwości ich doręczenia lub wydania odbiorcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości nadawanych przesyłek w zakresie określonym w wykazie przesyłek oraz zamawiania przesyłek niewymienionych w załącznikach do formularza ofertowego, wg aktualnego cennika usług Wykonawcy, do maksymalnej kwoty wynagrodzenia określonego w umowie. 4. Zamawiający będzie nadawał przesyłki w formie odpowiadającej wymogom dla danego rodzaju przesyłek pocztowych, określonym w: 1) ustawie z dnia 23 listopada 2012 roku Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 roku poz. 1529), 2) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 roku w sprawie warunków wykonywania powszechnych usług pocztowych (Dz. U. z 2004 roku, Nr 5 poz. 34 z późniejszymi zmianami). 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby komórek organizacyjnych, w zależności od sytuacji organizacyjnej Zamawiającego. Ewentualna zmiana umowy nastąpi w formie aneksu do umowy. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany adresów siedzib komórek organizacyjnych. 7. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin odbioru przesyłek w przypadku gdy Wykonawca będzie odbierał przesyłki w lokalu Zamawiającego, 8. Zamawiający wymaga, aby placówki Wykonawcy, w których Zamawiający będzie mógł nadawać przesyłki były zlokalizowane w odległości nie większej niż 2 km od lokali Zamawiającego, o których mowa w ust.1. W przypadku nie spełnienia w/w wymogu, Wykonawca będzie odbierał przesyłki we własnym zakresie i na własny koszt z lokali, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji odległości, Zamawiający posłuży się stroną internetową www.mapa.targeo.pl. 9. W przypadku, gdy Wykonawca nie posiada placówek przyjmujących przesyłki na terenie Krakowa, Zamawiający dopuszcza możliwość odbierania przez pracownika Wykonawcy przesyłek ze wszystkich lokali Zamawiającego, o których mowa w ust.1. 10. W przypadku odbioru przesyłek w lokalu Zamawiającego odbiór powinien nastąpić od poniedziałku do piątku w godz. od 14:00-15:00. 11. W przypadku braku możliwości realizowania usługi w formie listu zwykłego należy wycenić przedmiotową usługę w formie listu poleconego lub priorytetowego oraz odpowiednio zwiększyć liczbę danego rodzaju przesyłek (np. w przypadku braku przesyłek nierejestrowanych w gabarycie B należy zwiększyć ilość wysyłek rejestrowanych o tym samym gabarycie, zwiększenie ma być równe liczbie listów nierejestrowanych w gabarycie B wskazanym przez Zamawiającego w wykazie). Nie dopuszcza się zmniejszenia ilości przesyłek w związku z brakiem danego rodzaju przesyłek w ofercie Wykonawcy. 12. W przypadku odbioru przesyłki z siedziby Zamawiającego za dzień nadania przesyłki przyjmuje się dzień, w którym nastąpił odbiór przesyłki od Zamawiającego. 13. Warunki płatności: 1) okres rozliczeniowy ustala się na miesiąc kalendarzowy, tj. od pierwszego do ostatniego dnia każdego miesiąca. 2) termin płatności - 21 dni od daty wystawienia prawidłowej faktury częściowej. W przypadku, gdy Wykonawca nie doręczy Zamawiającemu faktury VAT w terminie do 7 dni roboczych od daty jej wystawienia, termin płatności ulega wydłużeniu o ilość dni opóźnienia w doręczeniu faktury VAT. Wykonawca dostarczy odrębną fakturę dla każdej komórki organizacyjnej wskazanej w ust. 1 lub w przypadku jednej faktury wykonawca załączy specyfikację z ilością przesyłek nadanych przez każdą z komórek organizacyjnych, o których mowa w ust. 1. 14. Zamawiający zawrze z Wykonawcą umowę na czas określony, tj. od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania całej kwoty umowy, a Wykonawcy nie będzie przysługiwało z tego tytułu żadne roszczenie względem Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641000007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30