Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2013/2014r

Order Newsletter: 1 Position: 31521 (oferta nr 448652)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-02-28

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW - Toruń w 2013/2014r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie: 1. Nr - 250 - Suchatówka - Służewo w km 0+000 - 13+631 = 13,631 km 2. Nr - 546 - Zławieś Wielka - Łubianka w km 0+000 - 13+123 = 13,123 km 3. Nr - 553 - Toruń - Łubianka - Wybcz w km 6+142 - 21+871 = 15,729 km 4. Nr - 597 - Rzęczkowo -Cichoradz-Unisław w km 0+000 - 10+242 = 10,242 km 5. Nr - 245 - Gruczno-Głogówko /do dr nr 1/ w km12+422 - 15+042 = 2,620 km 6. Nr - 248 - Zbrachlin-Borówno w km 4+581 - 5+381 = 0,800 km 7. Nr - 249 - Czarnowo - rz. Wisła -Solec Kuj w km 0+000 - 1+983 = 1,983 km 8. Nr - 549 - Fordon- rz. Wisła -Strzyżawa w km 0+000 - 1+344 = 1,344 km 9. Nr - 550 - Chełmno- Kokocko-Unisław w km 0+000 - 25+263 = 25,263 km 10. Nr - 551 - odc. Strzyżawa- Chełmża w km 0+000 - 32+000 = 32,000 km 11. Nr - 291 - St. kolej. Otłoczyn - do dr nr 1 w km 0+000 - 2+187 = 2,187 km 12. Nr - 273 - Cierpice - Nieszawka w km 0+000 - 7+120 = 7,120 km --------------- Łącznie długość dróg - 126,042 km 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie: 13. Nr - 657 - Złotoria- Lubicz Górny w km 0+000 - 7+735 = 7,735 km 14. Nr - 654 - Silno- Grabówiec- Złotoria w km 0+000 - 6+479 = 6,479 km 15. Nr - 646 - Turzno - Brzeźno w km 0+000 - 2+783 = 2,783 km 16. Nr - 589 - Grzywna - Chełmża w km 0+000 - 4+226 = 4,226 km 17. Nr - 582 - St. kolej. Ostaszewo - do dr 499 w km 0+000 - 1+614 = 1,614 km 18. Nr - 572 - St. kolej. Lubicz - do dr nr 10 w km 0+000 - 0+343 = 0,343 km 19. Nr - 552 - Różankowo - Łysomice - Lubicz w km 0+000 - 17+371 = 17,371 km 20. Nr - 499 - Ostaszewo (dr 1)-Sławkowo - Mirakowo w km 0+000 - 7+421 = 7,421 km 21. Nr -258 -(dr nr 1)Brzoza- rz. Wisła -Silno -Obrowo w km 0+000 - 15+266 = 15,266 km 22. Nr - 551 - odc. Chełmża-Orzechowo w km 32+000 - 50+046 = 18,046 km 23. Nr - 599- Mirakowo-Grodno w km 0+000 - 1+385 = 1,385 km 24. Nr - 554 - Orzechowo-Kowalewo Pom.- Kikół w km 0+000 - 44+389 = 44,389 km 25. Nr - 649 - Pluskowęsy- Mlewo-Sierakowo w km 0+000 - 14+918 = 14,918 km 26. Nr - 556 - Ostrowite- Brzuze-Zbójno w km 0+000 - 12+759 = 12,759 km 27. Nr - 566 - St. kolej. Czernikowo-do dr nr 10 w km 0+000 - 0+334 = 0,334 km 28. Nr - 569 - Golub Dobrzyń-Dobrzejewic w km 0+000 - 21+293 = 21,293 km ---------------- Łącznie długość dróg - 176,362 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2 Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego. 6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy i likwidację przełomów w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie szkody z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information