Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji

Order Newsletter: 1 Position: 64212 (oferta nr 436475)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-02-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zorganizowanie i przeprowadzenie superwizji

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Zajęcia superwizji prowadzone będą w zakresie metodologii pracy w oparciu o Podejście Skoncentrowane na Rozwiązaniach (SFA). Zajęcia ukierunkowane będą na aktywizowanie osób uczestniczących w zajęciach, by stali się świadomi swoich umiejętności i dzięki temu udoskonalili swój warsztat pracy. Superwizje prowadzone będą na bazie własnych doświadczeń uczestników, w oparciu o metody aktywizujące: m.in. odgrywanie ról, burzę mózgów, pytanie o cel, o motywowanie do zmiany, modelowanie zachowań, z zastosowaniem technik audiowizualnych. Osoby uczestniczące w zajęciach będą mieć za zadanie skupić się na swoich mocnych stronach i aktywnie poszukiwać rozwiązań zaobserwowanych problemów. Superwizowani będą się dzielić doświadczeniami, refleksjami i wiedzą. Grupa udzieli wsparcia jej członkom. Zajęcia odbywać będą się w oparciu o zindywidualizowane podejście (praca w oparciu o konkretny przypadek). Wspólnie budowane będą plany pomocy klientom. Uczestnicy zajęć doskonalić będą umiejętności: pracy z grupą, interpretowania obserwacji prowadzonych w środowisku klienta, planowania pracy z klientem, negocjacji, asertywnego współdziałania z klientem, dokonywania oceny pracy klienta, wykorzystywania dostępnych narzędzi wpływu na klienta. Część zajęć będzie filmowana w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 1. Superwizja będzie prowadzona w formie spotkań grupowych. Liczebność grupy wynosi w przypadku: a) Pracowników socjalnych realizujących PION oraz kontrakty socjalne - 7-10 osób, b) Pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych - 8-10 osób. 2. Każda z grup odbywać będzie zajęcia według ustalonego harmonogramu nie częściej niż co 2 tygodnie i nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu, a w przypadku pracowników socjalnych realizujących PION oraz kontrakty socjalne z wyłączeniem lipca lub sierpnia . 3. Każda superwizja grupowa trwać będzie 4 godziny. 4. W trakcie realizacji superwizji Wykonawca przeprowadzi dla każdej grupy co najmniej 3 spotkania tematyczne trwające od 2 do 4 godzin zegarowych. Zakres spotkań tematycznych w przypadku: a) pracowników socjalnych realizujących PION - techniki przeciwdziałania bierności osób niepełnosprawnych, budowanie relacji, motywowanie i towarzyszenie, sposoby wykorzystania zasobów środowiska na rzecz osób z niepełnosprawnością kierowanie uwagi rodziny na zabezpieczenie potrzeb osób z niepełnosprawnością, etyka pracy w pomaganiu osobie niepełnosprawnej, w tym podmiotowość i prawo do samostanowienia; b) pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne - podnoszenie i kształtowanie kluczowych kompetencji społecznych i życiowych osób i rodzin, techniki przeciwdziałania bierności osób długotrwale bezrobotnych, motywowanie do zmiany własnej sytuacji życiowej; c) pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych - techniki przeciwdziałania bierności osób bezdomnych, budowanie relacji, zasady komunikacji interpersonalnej, motywowanie do zmiany sytuacji życiowej, asystowanie i towarzyszenie, etyka pracy w pomaganiu osobie bezdomnej, w tym podmiotowość i prawo do samostanowienia; d) budowanie diagnozy sytuacji klienta. 5. W trakcie realizacji superwizji Wykonawca omówi studium przypadku dla każdej z następujących grup odbiorców projektu: a) I część zamówienia - osoby niepełnosprawne z uwzględnieniem osób z zaburzeniami psychicznymi, osoby niepełnosprawne nieaktywne zawodowo, osoby niepełnosprawne nadużywające alkoholu i od niego uzależnione. b) II część zamówienia- samotni rodzice, w szczególności matki wychowujące dzieci do 7 roku życia, osoby bezrobotne, w szczególności długotrwale, rodziny wieloproblemowe, w tym rodziny doświadczające przemocy. 6. Wykonawca, przed rozpoczęciem realizacji usługi, przedstawi zamawiającemu harmonogram realizacji spotkań tematycznych oraz studium przypadku, o których mowa odpowiednio w pkt. 4 i 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo uczestnictwa w spotkaniach grup w celu weryfikacji realizacji usługi zgodnie z umową. 7. Zamówienie zostanie udzielone w częściach: I część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących w ramach projektu Pora na aktywność program integracji osób niepełnosprawnych, według poniższych wytycznych: 1) Wykonawca przeprowadzi zajęcia dla 2 grup liczących po 7-10 osób. 2) Zajęcia będą trwać po 4 godziny zegarowe, w tym 15-sto minutowa przerwa. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 68 godzin superwizji w ramach 17 spotkań - 9 spotkań dla grupy I (36 godzin usługi) i 8 spotkań dla grupy II (32 godziny) Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30; 3) Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku, z wyłączeniem lipca lub sierpnia. II część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji pracowników socjalnych realizujących kontrakty socjalne, według poniższych wytycznych: 1) Wykonawca przeprowadzi zajęcia dla 2 grup liczących po 7-10 osób; 2) Zajęcia będą trwać po 4 godziny zegarowe, w tym 15-sto minutowa przerwa. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 68 godzin superwizji w ramach 17 spotkań, w tym: 9 spotkań dla grupy I (36 godzin usługi) i 8 spotkań dla grupy II (32 godziny usługi) Zajęcia będą odbywać się od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30; 3) Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do 30 listopada 2013 roku, z wyłączeniem lipca lub sierpnia. III część zamówienia Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie superwizji dla pracowników socjalnych realizujących standard pracy socjalnej na rzecz osób bezdomnych i zagrożonych bezdomnością, według poniższych wytycznych: 1) Wykonawca przeprowadzi zajęcia dla 2 grup liczących po 8-10 osób; 2) Zajęcia będą trwać po 4 godziny zegarowe, w tym 15-sto minutowa przerwa. Łącznie Wykonawca przeprowadzi 72 godzin superwizji w ramach 18 spotkań. Zajęcia będą odbywać się 2 razy w miesiącu dla każdej z grup w okresie od marca do maja 2013 roku (12 spotkań) i 1 raz w miesiącu w okresie od czerwca do sierpnia 2013 roku (6 spotkań) od poniedziałku do piątku, w godzinach 7:30-15:30; 3) Usługa będzie świadczona od dnia podpisania umowy do 30 sierpnia 2013 roku. Postanowienia dodatkowe, wspólne dla wszystkich części zamówienia: 1. Usługi będą realizowane w lokalu zapewnionym przez Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić sprzęt niezbędny do realizacji usługi tj.: komputer, flipczart lub tablicę, markery, rzutnik, sprzęt do filmowania usługi, w celu późniejszej grupowej analizy udanych interakcji i umiejętności w zakresie komunikacji społecznej. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji przedmiotu umowy zarówno przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego jak i podmiotów kontrolujących Zamawiającego, w tym prawo uczestnictwa w superwizjach. 3. Za okres rozliczeniowy przyjmuje się miesiąc kalendarzowy. 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze lub rachunku. Wynagrodzenie do wypłaty zostanie obliczone jako iloczyn rzeczywistej liczby godzin usługi i wartości jednej roboczogodziny. 5. Rozliczenie usługi nastąpi na podstawie ustalonych przez Wykonawcę i przekazanych Zamawiającemu miesięcznych harmonogramów spotkań/konsultacji oraz list obecności uczestników superwizji

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 804000008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: wymiar udokumentowanego doświadczenia w superwizji pracowników socjalnych

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30