Konserwacja, naprawa i wymiana części eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek będących na wyposażeniu MOPS w Krakowie.

Order Newsletter: 1 Position: 53432 (oferta nr 429171)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2013-02-08

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Konserwacja, naprawa i wymiana części eksploatacyjnych urządzeń wielofunkcyjnych oraz drukarek będących na wyposażeniu MOPS w Krakowie.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem I zamówienia jest bieżąca konserwacja, naprawa, wymiana części zużytych lub uszkodzonych (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu) oraz wymiana materiałów eksploatacyjnych (z wyjątkiem papieru) biurowych niżej wymienionych urządzeń wielofunkcyjnych stanowiących wyposażenie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie: 1) Sharp ARM 316 - 2 szt. Urządzenia zlokalizowane są w następujących lokalach Zamawiającego w Krakowie: a) w Krakowie przy ul. Powstańców Wielkopolskich 3, b) w Krakowie na os. Teatralnym 24. 2) Konica - Minolta bizhub 222 - 1 szt. Lokalizacja urządzenia: Sekcja Zarządzania Projektem Systemowym, Kraków ul. Chmielowskiego 6. 3) Sharp AR-5516 - 1 szt. Lokalizacja urządzenia: Kraków ul. Siemaszki 31. 4) Brother MFC 8370DN - 4 szt. Lokalizacja urządzeń: a) ul. Semperitowców 13, b) ul. Dobrego Pasterza 72, c) Rynek Podgórski 12/33a, d) ul. Czerwińskiego 22. Dopuszcza się również realizację przedmiotu zamówienia w innych lokalach Zamawiającego na terenie Krakowa a także zmiany lokalizacji urządzeń w stosunku do określonych w opisie. § 3 Wymagania szczegółowe: 1. Wykonawca w terminie do 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy dokona wraz z Zamawiającym aktualnych odczytów liczników urządzeń, jako stanów początkowych obowiązujących do rozliczenia ilości wykonanych kopii/ wydruków. Z czynności odczytu sporządzony zostanie protokół, stanowiący wyjściową podstawę do rozliczeń Wykonawcy z Zamawiającym. 2. Jeżeli urządzenie, w momencie odczytu, o którym mowa w pkt 1 nie będzie działało, lub będzie uszkodzone, zostanie naprawione na koszt Zamawiającego. Uwagi odnośnie sprawności i uszkodzeń mają być dopisane do protokołu odczytu liczników. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia ciągłości pracy urządzeń objętych przedmiotem zamówienia i dokonywania ich napraw oraz wymiany materiałów eksploatacyjnych w ciągu 2 dni roboczych od chwili zgłoszenia takiej konieczności przez Zamawiającego. 4. Wykonawca ponosi koszty dojazdu do serwisowanych urządzeń, koszt robocizny oraz koszty wymienianych części. 5. Zamawiający nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów ponad te, które wynikają z przelicznika liczba kopii i cena za kopię. Wykonawca ma zapewnić sprawność urządzeń, bez przerw z zastrzeżeniem terminu niezbędnego dla dokonania naprawy lub wymiany materiałów. 6. Wykonawca, po dokonaniu naprawy, konserwacji, wymiany materiałów eksploatacyjnych albo zużytych lub uszkodzonych części (z wyjątkiem uszkodzeń mechanicznych za które jest odpowiedzialny Zamawiający lub będących wynikiem aktów wandalizmu), zobowiązany jest przesłać Zamawiającemu stosowną kartę serwisową, w terminie do 3 dni roboczych od wykonania czynności serwisowych. 7. Wykonawca, w każdym ostatnim dniu roboczym miesiąca, dokona odczytu liczników urządzeń będących przedmiotem usług serwisowych. Stany liczników mają być potwierdzone przez pracowników komórek organizacyjnych Zamawiającego, w których znajdują się urządzenia. Sporządzony dokument stanowi podstawę do obliczenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 8. Rozliczenie dokonywane będzie wg rzeczywistego przebiegu urządzeń, proporcjonalnie, np. przebieg 10 125 kopii - koszt = c.j./1 tys. szt. x 10,125 tys. szt. § 4 Wymagania dodatkowe 1. Zgłoszeń do serwisu mogą dokonywać tylko i wyłącznie przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie, lub osoby ich zastępujące, tj.: 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie zarówno części oryginalnych producenta, jak i zamienników. Nie dopuszcza się w żadnym razie stosowania części regenerowanych lub używanych. W przypadku zastosowania części regenerowanej lub używanej stosuje się postanowienia § 12 ust. 1 pkt 5. 3. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie usług serwisowych w postaci zleceń częściowych dokonywanych telefonicznie, nr tel. ; oraz e-mailem W przypadku opóźnienia realizacji usługi serwisowej o więcej niż 1 dzień roboczy, Zamawiający ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zleconej usługi. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. 4. Usługi będą wykonywane w komórkach organizacyjnych Zamawiającego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego: pon. - pt. 7:30 - 15:30, w dni robocze. 5. W przypadku braku możliwości naprawy urządzeń w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo dostarczy na drugi dzień roboczy od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenie o parametrach niegorszych, od urządzenia będącego przedmiotem usług serwisowych, łącznie z informacją o terminie wykonania naprawy w/w urządzenia. Zamiana urządzeń wymaga podpisania protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2. Wykonawca ponosi koszty transportu urządzeń. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przez niego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się je naprawić w terminie do 7 dni od chwili ich wyrządzenia, w przeciwnym razie Zamawiający zleci usuniecie szkód zastępczo - na koszt Wykonawcy. 7. Serwis urządzeń może być dokonywany wyłącznie przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta danego rodzaju urządzenia. 8. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i przekazania mu dokumentów potwierdzających odbycie przez te osoby wymaganego szkolenia. Każdorazowo wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego w przedmiotowej sprawie, przed przystąpieniem nowych osób do czynności serwisowych. 1. Przedmiotem II części zamówienia jest konserwacja i wymiana części drukarek używanych w lokalach komórek organizacyjnych Zamawiającego, na terenie Krakowa, w tym: 1) konserwacja i wymiana części dotyczy następujących rodzajów drukarek: HP 2015DN, HP 2055DN, HP 3005DN, HP 3505DN, HP LJ 5200DTN, OKI B430DN, OKI B431DN, OKI B6300DN, HP CP3525DN, HP LJ 1100, HP LJ 3015DN, HP LJ 1200, HP LJ 1300, HP LJ 2200DN, HP LJ 2420DN, HP LJ5550DN, HP LJ5L, HP LJ6L, OKI ML3390, Samsung ML-2251N, Samsung ML-3310ND, 2) łączna ilość urządzeń: 162. 3) lokalizacja urządzeń w Krakowie: a) ul. Józefińska 14, b) ul. Rzeźnicza 2, c) ul. Radzikowskiego 37, d) ul. Powstańców Wielkopolskich 3, e) os. Szkolne 34, f) ul. Praska 52, g) ul. Dietla 64, h) al. Słowackiego 46, i) ul. Jerzmanowskiego 37, j) os. Teatralne 24 k) os. Słoneczne 15, l) ul. Miśnieńska 58, m) ul. Beskidzka 30, n) ul. Piłsudskiego 29, o) ul. Chmielowskiego 6. Dopuszcza się również realizację przedmiotu zamówienia w innych lokalach Zamawiającego na terenie Krakowa a także zmiany lokalizacji urządzeń w stosunku do określonych w opisie. 4) w zakres konserwacji i naprawy wchodzi: a) całkowity demontaż drukarki, b) sprawdzenie drukarki pod kątem ewentualnych uszkodzeń, c) w razie konieczności, na wniosek Zamawiającego, wykonanie ekspertyzy stanu technicznego drukarki, d) oczyszczenie drukarki z wszelkich zanieczyszczeń, e) oczyszczeni układu skanowania mającego bezpośredni wpływ na jakość wydruku, f) oczyszczenie układu napędowego drukarki, g) oczyszczenie układu zagrzewania drukarki (wałek dociskowy oraz grzewczy), h) oczyszczenie toru prowadzenia papieru (rolki poboru papieru, wałki registracyjne, rolki prowadzące, rolki wyjścia) i) smarowanie elementów układu napędowego oraz innych elementów ruchomych, j) ewentualna wymiana uszkodzonych części, w razie konieczności, na podstawie odrębnego pisemnego zamówienia złożonego przez Zamawiającego, k) montaż oczyszczonych elementów drukarki, l) sprawdzenie prawidłowości poboru papieru i wszystkich podzespołów drukarki po wykonaniu usługi oraz ewentualna regulacja, m) oczyszczenie obudowy drukarki, n) wykonanie wydruków próbnych w celu sprawdzenia jakości usługi i ewentualne poprawki, o) wystawienie szczegółowej karty serwisowej drukarki. Karta serwisowa stanowi dokument rozliczeniowy oraz gwarancyjny dla wymienionych części, a także potwierdzenie rękojmi na wykonaną usługę, p) dojazd i transport. § 3 Wymagania szczegółowe: 1. Wykonanie napraw spoza zakresu przedmiotu zamówienia Zamawiający może zlecić Wykonawcy na podstawie ekspertyzy sporządzonej przez Wykonawcę. Dotyczy to w szczególności wymiany części nie związanych bezpośredni z ilością kopii wykonanych przez maszynę. Ekspertyzy będą każdorazowo wykonywane przez Wykonawcę w ramach umowy, koszty z tym związane Wykonawca ma uwzględnić w cenie usług serwisowych. Ekspertyza ma zawierać: a) wszystkie dane niezbędna dla identyfikacji maszyny (typ, model, nr fabryczny, lokalizacja i przebieg), b) wskazanie przyczyn powstania usterki, c) wskazanie wszystkich niezbędnych do wymiany części (polskie nazwy oraz kody producenta), d) imienna pieczęć i podpis pracownika komórki organizacyjnej Zamawiającego, w której zlokalizowane jest urządzenie, e) całkowity kosztorys naprawy, f) termin realizacji naprawy. Wykonanie naprawy określonej w ekspertyzie Zamawiający może zlecić osobie trzeciej, na podstawie badania rynku. Ekspertyza ma być sporządzana w dniu stwierdzenia usterki i przekazana Zamawiającemu w terminie do 3 dni roboczych od czasu jej sporządzenia. Wzór ekspertyzy stanowi załącznik nr 4 do umowy. 2. Czynności serwisowe mają być wykonane do dwóch dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. 3. Wykonawca każdorazowo do faktury dołączy protokół serwisowy, sporządzony zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do umowy. Podstawą do zapłaty wynagrodzenia jest tylko i wyłącznie prawidłowo wystawiona faktura oraz prawidłowo wystawiony protokół serwisowy, z uzupełnionymi wszystkimi danymi. Jeżeli uzupełnienie części protokołu jest niemożliwe z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. brak licznika w urządzeniu, nie czytelny numer fabryczny itp.) należy wpisać brak danych lub nie dotyczy. Wszystkie faktury z nieprawidłowo wystawionymi protokołami będą odsyłane do Wykonawcy bez dodatkowych wyjaśnień. 4. Wszystkie wymieniane części mają być okazane użytkownikowi urządzenia, po wykonaniu usługi, pod rygorem nie wypłacenia wynagrodzenia. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany ilości wykonywanych usług serwisowych w obrębie usług wymienionych w załączniku nr 1 do umowy - formularzu cenowym. 6. Z uwagi na brak szczegółowej branżowej wiedzy z zakresu, którego dotyczy przedmiot zamówienia, Zamawiający zastrzega sobie możliwość braku szczegółowego określenia zakresu zlecenia częściowego, a także pomyłki związanej z określeniem tego zakresu. 7. Wykonawca każdorazowo powinien skontaktować się z użytkownikiem urządzenia, dla którego dokonano zgłoszenia konieczności wykonania usług serwisowych, przed przyjazdem na miejsce. 8. Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wypłacenia wynagrodzenia za wykonane usługi wymiany części, w przypadku jeżeli zostanie ona wymieniona po mniejszym przebiegu, niż wskazano w ofercie. Konserwacje nie mogą być wykonywane częściej, niż co 3 miesiące, chyba że konieczność wykonania konserwacji wyniknęła z przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. zalanie urządzenia lub rozsypanie wadliwego tonera). 9. Koszt dojazdu Wykonawca ma uwzględnić w cenie usług serwisowych. 10. Zamawiający wymaga, aby na zamontowane części Wykonawca udzielił gwarancji na okres ich trwałości wskazany w ofercie. W przypadku, gdy w rzeczywistości trwałość części będzie mniejsza niż 90 % w stosunku do wskazanej w ofercie Wykonawca, w ramach gwarancji, każdorazowo wymieni część bezpłatnie. Dotyczy to również okresu po zakończeniu umowy. 11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił co najmniej 12-miesięcznej rękojmi na usługę częściową, licząc od dnia wykonania usługi. 12. Naprawy w ramach rękojmi i gwarancji mają być wykonywane bezpłatnie w terminie do 2 dni roboczych od chwili ich zgłoszenia przez Zamawiającego. Dotyczy to także okresu po upływie terminu obowiązywania umowy. W przypadku nie zachowania tego terminu Zamawiającemu przysługuje prawo zlecenia usługi osobie trzeciej, na koszt Wykonawcy. 13. Wykonawca ma wziąć pod uwagę, że wymiany tonerów w drukarkach Zamawiający dokonuje samodzielnie. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania nieoryginalnych tonerów. § 4 Wymagania dodatkowe: 1. zgłoszeń do serwisu mogą dokonywać tylko i wyłącznie przedstawiciele Zamawiającego wskazani w umowie, lub osoby ich zastępujące, tj.: 2. Zamawiający dopuszcza stosowanie zarówno części oryginalnych producenta, jak i zamienników. Nie dopuszcza się w żadnym razie stosowania części regenerowanych lub używanych. W przypadku zastosowania części regenerowanej lub używanej stosuje się postanowienia § 12 ust. 1 pkt 5. 3. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie usług serwisowych w postaci zleceń częściowych dokonywanych telefonicznie, nr tel.; oraz e-mailem Zamawiający ma prawo zlecić naprawę osobie trzeciej i obciążyć Wykonawcę kosztami wykonania zleconej usługi. Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego. 4. Usługi będą wykonywane w komórkach organizacyjnych Zamawiającego, o których mowa w opisie przedmiotu zamówienia, w godzinach pracy Zamawiającego: pon.- pt. 7:30 - 15:30, w dni robocze. 5. W przypadku braku możliwości naprawy urządzeń w ciągu 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, Wykonawca każdorazowo dostarczy na drugi dzień roboczy od daty stwierdzenia braku możliwości naprawy urządzenie o parametrach niegorszych, od urządzenia będącego przedmiotem usług serwisowych, łącznie z informacją o terminie wykonania naprawy w/w urządzenia. Zamiana urządzeń wymaga podpisania protokołu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do umowy. Wykonawca ponosi koszty transportu urządzeń. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody powstałe w związku z realizacją przez niego przedmiotu zamówienia i zobowiązuje się je naprawić w terminie do 7 dni od chwili ich wyrządzenia, w przeciwnym razie Zamawiający zleci usuniecie szkód zastępczo - na koszt Wykonawcy. 7. Serwis urządzeń może być dokonywany wyłącznie przez pracowników Wykonawcy, przeszkolonych przez autoryzowanego przedstawiciela producenta danego rodzaju urządzenia. 8. W przypadku zmiany osób, o których mowa w ust. 7, Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego i przekazania mu dokumentów potwierdzających odbycie przez te osoby wymaganego szkolenia. Każdorazowo wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego w przedmiotowej sprawie, przed przystąpieniem nowych osób do czynności serwisowych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 503132004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30