Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla prac związanych z przebudową piwnicy w obiekcie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomn

Order Newsletter: 1 Position: 50326 (oferta nr 41192)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2015-03-06

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla prac związanych z przebudową piwnicy w obiekcie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomn

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem umowy jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-wykonawczej oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę dla prac związanych z przebudową piwnicy w obiekcie Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a - przedmiotem opracowania ma być adaptacja pomieszczeń piwnicznych na potrzeby magazynowe, warsztatowe i biurowe, usunięcie przyczyn i skutków zalewania piwnic oraz prace w zakresie zagospodarowania terenu i inne prace poza obrębem budynku, w tym wykonanie utwardzonego dojścia do tylnych drzwi oraz realizacja zaleceń w zakresie usunięcia przyczyn zalewania piwnic. Powierzchnia budynku wynosi 1 775,13 m², w tym warsztat 161,89 m² oraz zsyp węgla. 2. Zakres przedmiotu zamówienia: 1) sporządzenie dokumentacji projektowej adaptacji pomieszczeń w piwnicy na warsztat, magazyn oraz biuro wraz z odrębnym opomiarowaniem mediów: energii elektrycznej i wody, oraz przebudową instalacji elektrycznej, c.o. i wodno-kanalizacyjnej, usunięcie nieprawidłowości wskazanych w ekspertyzie stanowiącej załącznik nr 3 do SiWZ oraz chodnika do warsztatu i zagospodarowanie terenu po przeprowadzeniu konieczności rozbiórki pomieszczenia po składzie węgla, 2) uzyskanie zgody Inspektora Sanitarnego na obniżenie poziomu podłogi w warsztacie, 3) opracowanie mapy do celów projektowych oraz zaprojektowanie zagospodarowania terenu, w tym w zakresie dodatkowego chodnika do warsztatu, 4) zaprojektowanie realizacji zaleceń określonych w ekspertyzie technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zalewania budynku. 5) w zakresie prac mają być również ujęte wszystkie roboty budowlane dotyczące bieżącej konserwacji niezbędne dla właściwego wykonania prac będących przedmiotem opracowania projektowego, 6) uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę i/lub skuteczne złożenie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych dla całego zamówienia objętego niniejszą umową, 7) uzyskanie pozostałych uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia robót budowlanych obejmujących cały zakres zlecenia, w tym uzgodnienia w zakresie BHP, PIP oraz ochrony przeciwpożarowej, 8) pełnienia nadzoru autorskiego. 3. W skład dokumentacji projektowej wchodzi: 1) projekt budowlany wraz z niezbędnymi uzgodnieniami umożliwiającymi uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę oraz dokonanie zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych; projekt budowlany ma być sporządzony zgodnie z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.); 2) projekty wykonawcze, uzupełniające i uszczegółowiające projekt budowlany w zakresie i stopniu niezbędnym do przygotowania oferty przez wykonawcę robót budowlanych oraz przeprowadzenie tych robót; 3) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych zawierająca szczegółowy opis wymagań niezbędnych do określenia: a) standardu, sposobu i jakości wykonania robót, b) standardu, jakości i właściwości użytych materiałów i montowanych urządzeń, c) sposobu odbioru robót i wymogów Zamawiającego przy odbiorze; specyfikacja techniczna ma uwzględniać wymagania wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w szczególności w zakresie podanym w § 13 i w § 14 tego rozporządzenia; specyfikacja ma w sposób szczegółowy opisywać wymogi dotyczące użytych materiałów i montowanych urządzeń bez naruszenia przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), w szczególności w zakresie podawania marek i nazw własnych; specyfikacja ma zapobiec zastosowaniu materiałów i zamontowaniu urządzeń niskiej jakości. Opis urządzeń i materiałów nie może ograniczać konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), a w szczególności nie może jednoznacznie wskazywać na zastosowanie materiałów i urządzeń jednego producenta/dostawcy; 4) przedmiary robót zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych, przedmiar robót ma uwzględnić wymagania wynikające z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), w szczególności w zakresie zawartym w § 6 do § 10 tego rozporządzenia; 5) kosztorysy inwestorskie opracowane na podstawie przedmiarów, o których mowa w pkt 4; kosztorysy mają być opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130 poz. 1389 z późniejszymi zmianami); 6) informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 4. Przedmiot umowy ma uwzględniać: 1) wytyczne, zalecenia i wnioski wskazane w ekspertyzie dotyczącej określenia przyczyn zalewania piwnic budynku, która stanowi załącznik nr 3 do SiWZ, 2) wszystkie przepisy szczegółowe w zakresie ochrony przeciwpożarowej, dostępu dla osób niepełnosprawnych oraz wszystkie inne wymagane dla zapewnienia prawidłowej eksploatacji budynku, w tym w szczególności określonej w regulacjach prawnych wskazanych ust. 13 niniejszego paragrafu, 3) planowany remont obiektu, dla którego sporządzana jest obecnie dokumentacja projektowa - w dokumentacji będącej przedmiotem opracowania projektowego należy uwzględnić wszystkie zmiany, jakie wystąpią w stosunku do stanu istniejącego w wyniku wykonania robót budowlanych zaplanowanych w dokumentacji dotyczącej remontu instalacji i sanitariatów. 5. Wykonawca dokona zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub uzyska decyzję o pozwoleniu na budowę. W zakres tego etapu wykonania przedmiotu umowy wchodzi również uzyskanie wszelkich uzgodnień, opinii itp. niezbędnych do dokonania zgłoszenia i/lub złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Wykonawca zobowiązany jest również do uzyskania wszelkich innych wymaganych prawem decyzji i pozwoleń, jeżeli będą one niezbędne do dokonania zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. 6. Zamawiający dysponuje inwentaryzacją architektoniczną obiektu, w tym w wersji elektronicznej w postaci plików *.dwg. Przy projektowaniu należy uwzględnić zmiany jakie wystąpią w wyniku remontu obiektu, o którym mowa powyżej. 7. Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją robót prowadzoną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowo - wykonawczej, zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, obowiązującymi normami i standardami w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego. 8. W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest m.in. do: 1) udziału w odbiorach końcowych, częściowych oraz odbiorach robót ulegających zakryciu, 2) wskazywania rozwiązań problemów wynikłych w trakcie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowo - wykonawczej wchodzącej w zakres przedmiotu niniejszego zamówienia, w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia problemu przez Zamawiającego. Rozwiązania mają być kompleksowe i kompletne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć tj. umożliwiać kontynuację realizacji robót budowlanych. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się przedłużenie tego terminu do 7 dni, 3) kontrolowania zgodności wykonania prac budowlanych ze sporządzoną dokumentacją projektowo - wykonawczą wchodzącą w skład przedmiotu niniejszego zamówienia, 4) dokumentowania - w postaci zapisów w dzienniku budowy - obecności na budowie, spostrzeżeń i uwag dotyczących realizacji robót prowadzonych na podstawie dokumentacji wchodzącej w skład przedmiotu zamówienia. Każda wizyta na placu budowy ma być potwierdzana wpisem do dziennika, 5) sporządzania kosztorysów na roboty dodatkowe i zamienne, wykonywania korekt dokumentacji oraz dodatkowych uzgodnień, jeżeli będą one wymagane, 6) natychmiastowego nakazywania przerwania prowadzenia robót budowlanych w przypadku stwierdzenia niewłaściwego, niezgodnego z dokumentacją, sztuką budowlaną lub obowiązującymi przepisami ich wykonywania. W takim wypadku Wykonawca natychmiastowo powiadomi Zamawiającego o nakazie przerwania prac, 7) zapewnienia należytej kontroli nad realizacją robót budowlanych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów pkt 3 i 6. Ponadto Wykonawca ma się każdorazowo stawić na placu budowy na wezwanie Zamawiającego. 9. Dokumentacja wykonawcza zostanie dostarczona Zamawiającemu w 5 jednobrzmiących egzemplarzach w formie papierowej oraz w wersji elektronicznej wyłącznie jako skan jednego z egzemplarzy w formie plików *.pdf (osobny plik dla każdego z elementów, o których mowa w ust. 3 pkt 1 - 6). Ponadto Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki wchodzące w skład dokumentacji projektowej na osobnym nośniku w postaci plików *.dwg. 10. Projekt budowlany ma być dostarczony w 2 egzemplarzach wraz z zaświadczeniem o niewniesieniu sprzeciwu wobec zamiaru wykonania robót budowlanych i/lub prawomocną decyzją o pozwoleniu na budowę. 11. Wykonawca ma obowiązek uzyskać akceptację przyjętych rozwiązań przez Zamawiającego przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę i/lub przed dokonaniem zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych. 12. Wykonawca dokonuje uzgodnień branżowych dokumentacji, w tym również z rzeczoznawcą ppoż. i BHP. 13. Wymogi dotyczące dokumentacji projektowej: 1) dokumentacja ma być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć tj. adaptacja na potrzeby warsztatu, magazynu i biura piwnic w budynku przy ul. Makuszyńskiego 19a w Krakowie, 2) dokumentacja ma zawierać wszystkie niezbędne dokumenty i opracowania, które mogą być wymagane na każdym etapie realizacji prac. 3) wykonana dokumentacja ma być zgodna m.in. z: a) wymogami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi, b) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, c) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym, d) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, e) Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, f) wszystkimi innymi unormowaniami, zasadami, standardami i przepisami prawnymi, których należy przestrzegać przy realizacji tego typu inwestycji, 4) dokumentacja projektowa (wszystkie jej elementy) ma opisywać przedmiot umowy poprzez podanie parametrów materiałów i urządzeń, jakie mają zostać zastosowane do robót budowlanych. Wykonawca nie może podać tylko nazwy i modelu producenta. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, ponieważ nie da się opisać przedmiotu zamówienia w inny sposób niż poprzez podanie nazwy produktu, Wykonawca zobowiązany jest wskazać, że można użyć produkty porównywalne o nie gorszych parametrach oraz podać wartość minimalną tego parametru.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 712200006

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information