Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2013/2014r

Order Newsletter: 1 Position: 19896 (oferta nr 405544)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2013-01-14

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2013/2014r

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Tuchola w 2013 2014r. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ CPV 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części: 2.1 w części I objęto drogi wojewódzkie: Nr 237 - Czersk - Mąkowarsko od km 7+006 do km 37+400=30,394 km od km 41+900 do km 47+405= 5,505 km Nr 240 - Chojnice - Świecie od km 18+000 do km 45+989=27,989 km Nr 241 - Tuchola - Więcbork od km 0+000 do km 26+369=26,396 km od km 28+469 do km 41+831=13,362 km Łącznie długość dróg - 103,646 km 2.2 w części II objęto drogi wojewódzkie: Nr 189 - Jastrowie - Więcbork od km 33+255 do km 50+151=16,896 km Nr 223 - Bydgoszcz - Białe Błota od km 2+800 do km 4+900=2,100 km Nr 241 - Więcbork - Głogowiniec od km 41+831 do km 62+732=20,901 km od km 69+898 do km 69+959=0,061 km od km 83+703 do km 88+720=5,017 km od km 89+263 do km 94+039=4,776 km Nr 242 - Więcbork - Łobżenica od km 0+255 do km 8+012=7,757 km Nr 243 - Mrocza - Koronowo od km 8+255 do km 27+184=18,929 km Nr 246 - Paterek - Dąbrowa Biskupia od km 0+000 do km 31+433=31,433 km Łącznie długość dróg - 107,870 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części I i dla części II: 3.1. Zadanie nr 1: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych grysami i emulsją asfaltową: - remont spękań siatkowych nawierzchni, rakowiny, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 3 cm, - remont cząstkowy nawierzchni, głębokość wyboju do 4 cm, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.2. Zadanie nr 2: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki, - frezowanie nawierzchni, - oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie, - ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego. 3.3. Zadanie nr 3: Likwidacja przełomów: - mechaniczna rozbiórka nawierzchni i podbudowy, - mechaniczne wykonanie koryta, - wykonanie warstwy odsączającej z piasku, - wykonanie podbudowy z tłucznia kamiennego: warstwa dolna 15 cm, warstwa górna 10 cm, - ułożenie warstwy wiążącej z MMA 0/16 mm, - ułożenie warstwy ścieralnej z MMA 0/12,6 mm, - wykonanie lub pogłębienie rowu przydrożnego, - wykonanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części I - 6.500,00 zł słownie: sześćtysięcypięćsetzł00/100złotych dla części II - 6.500,00 zł słownie: sześćtysięcypięćsetzł00/100złotych 2. Wadium może być wniesione w jednej lub ki

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30