Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych niżej lokalach na terenie Krakowa

Order Newsletter: 1 Position: 424108 (oferta nr 391798)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-12-31

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych niżej lokalach na terenie Krakowa

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług telefonii stacjonarnej dla MOPS w Krakowie w zakresie połączeń wychodzących lokalnych, międzystrefowych, międzynarodowych i do sieci komórkowych we wskazanych niżej lokalach na terenie Krakowa. Przedmiot zamówienia obejmuje również montaż niezbędnych urządzeń i wyposażenia. 2. Usługi, o których mowa w ust. 1 będą świadczone w następujących lokalach w Krakowie: 1) al. Słowackiego 46, 2) os. Szkolne 34, 3) os. Teatralne 24, 4) ul. Dietla 64, 5) ul. Jerzmanowskiego 37, 6) ul. Radziwiłłowska 8a, 7) ul. Praska 52, 8) ul. Radzikowskiego 37, 9) ul. Rzeźnicza 2, 10) ul. Powstańców Wielkopolskich 3, 11) ul. Piłsudskiego 29. Wykaz lokali, zawierający numery stacji stanowi załącznik nr 1 do umowy. 3. Strony dopuszczają również świadczenie usług w lokalizacjach innych, niż wskazano w ust. poprzedzającym, w tym również w związku ze zmianą lokalizacji stacji telefonicznych objętych niniejszą umową. 4. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania się do Zarządzenia Prezydenta Miasta Krakowa nr 520/2011 z dnia 01 kwietnia 2011 roku, w sprawie udzielania zgody na wykonanie i eksploatację sieci telekomunikacyjnych w tym: telefonicznych, telewizji kablowej, internetowej itp. w nieruchomościach będących własnością Gminy Miejskiej Kraków, położonych w obrębie Gminy Miejskiej Kraków oraz określenia zasad odpłatnego lub nieodpłatnego korzystania z wyżej wymienionych nieruchomości pod sieci teletechniczne. 5. Do czasu rozpoczęcia realizacji usługi Wykonawca ma uzyskać wszystkie wymagane zgody właścicieli i zarządców budynków, w których mają być realizowane usługi telekomunikacyjne oraz dokonać wszelkich czynności formalnych z dotychczasowym operatorem - ORANGE. 6. Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do świadczenia usług będących przedmiotem umowy na dowód czego przedkłada wpis do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. 7. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usług na zasadach określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w niniejszej umowie oraz regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, z należytą starannością, oraz zgodnie z aktualnym poziomem wiedzy technicznej. 8. Zamawiający zastrzega, aby postanowienia regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych obowiązywały wyłącznie w zakresie nie określonym w umowie i nie stały w sprzeczności z postanowieniami niniejszej umowy. 9. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić bezpłatnie ograniczenia na wskazane przez Zamawiającego linie telefoniczne w zakresie limitu połączeń wychodzących taryfikowanych oraz blokadę połączeń na połączenia międzynarodowe, międzymiastowe i z telefonią komórkową. 10. Dla czynności technicznych związanych ze zmianą operatora, Zamawiający dopuszcza przerwę w dostępie do usług telefonii stacjonarnej celem przyłączenia do sieci Wykonawcy. Jednak nie może być ona dłuższa niż 5 godzin i nie może nastąpić poza godzinami pracy MOPS z uwagi na to, że poprzez linie telekomunikacyjne jest monitorowany system alarmowy. 11. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki linii telefonicznej powstałej z przyczyn leżącej po jego stronie do 24 godzin od daty zgłoszenia przez Zamawiającego. 12. Usługa ma być świadczona przy wykorzystaniu istniejącej infrastruktury teletechnicznej Zamawiającego oraz posiadanego prze niego wyposażenia. Zamawiający dopuszcza korzystanie z infrastruktury TP S.A. pod warunkiem uzyskania odpowiednich pozwoleń od TP S.A. 13. Wykonawca ma obowiązek umożliwić innemu operatorowi świadczenie usługi dostępu do Internetu na liniach telefonicznych we wszystkich lokalizacjach wskazanych w ust. 2. 14. Zamawiający posiada aparaty analogowe i zamierza z nich dalej korzystać. 15. Zamawiający zastrzega, że faktyczna ilość połączeń może być różna od wskazanej w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 3 do umowy oraz, że może nie wykorzystać pełnej wartości umowy, a także zakończyć jej realizację w całości lub w części, przed czasem. 16. Wykonawca ma obowiązek wprowadzić bezpłatnie ograniczenia na wskazane przez Zamawiającego linie telefoniczne w zakresie limitu połączeń wychodzących taryfikowanych oraz blokadę połączeń na połączenia międzynarodowe, międzymiastowe i z telefonią komórkową. 17. Na wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego bilingu połączeń dla wszystkich numerów objętych przedmiotem zamówienia z wyjątkiem numerów DDI w terminie 24 godziny

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 724000004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information