Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 264279 (oferta nr 388007)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-12-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zakup i dostawę sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz tonerów dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: I część zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu komputerowego, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, zwanych w dalszej części towarem, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym integralną część formularza ofertowego, stanowiącego załącznik nr 1 do siwz. Warunki realizacji zamówienia zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do Specyfikacji CPV: 30.21.33.00-8 komputery biurkowe 30.23.13.00-0 monitory ekranowe 48.31.00.00-4 pakiety oprogramowania do tworzenia dokumentów Warunki dodatkowe: 1. Miejsce dostawy: magazyn centralny Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie w godzinach pracy Zamawiającego, tj.: poniedziałek - piątek 07:30 -14:30. 2. Termin realizacji dostawy: do 5 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca dostarczy zamawiany towar własnym transportem i na własny koszt, w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. Opakowanie i sposób przewozu powinny odpowiadać jego właściwościom. 4. Dostarczony towar ma być fabrycznie nowy, nie może nosić śladów użytkowania oraz ma być dostarczony w oryginalnych nienaruszonych opakowaniach. 5. Dostarczony towar ma być kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma służyć i zdatny do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem. 6. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zmawiającego prawidłowo wystawionej faktury. 7. Wykonawca wystawi fakturę zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485). Faktura ma zawierać zestawienie wszystkich sprzętów, akcesoriów i oprogramowania (precyzyjne nazwy wszystkich elementów składowych). 8. Wykonawca wraz z fakturami dostarczy protokół odbioru towaru (nie dotyczy oprogramowania). Faktury, o których mowa w zdaniu poprzedzającym wraz z protokołami odbioru mają być doręczone do magazynu centralnego Zamawiającego. Każdy protokół będzie podpisany przez upoważnionego pracownika Zamawiającego w miejscu dostawy. 9. Za odbiór dostawy odpowiada magazynier lub osoba go zastępująca. 10. Odbiór przez Zamawiającego przesyłki od kuriera nie oznacza odbioru dostawy. 11. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym towarze Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 12. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane towary oraz maksymalne czasy naprawy mają wynosić: gwarancja: min. 36 miesięcy; maksymalny czas naprawy: 4 dni robocze; Dokument gwarancyjny stanowi umowa. 13. Serwis gwarancyjny musi być wykonywany w lokalach, w których będzie zlokalizowany sprzęt komputerowy, na koszt Wykonawcy. Lokale mieszczą się na terenie Gminy Miejskiej Kraków. W szczególnie uzasadnionych przypadkach naprawy gwarancyjne mogą odbywać się w serwisie Wykonawcy, jedynie za zgodą Zamawiającego. Do czasu naprawy nie wlicza się sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy. II część zamówienia CPV: 30.12.51.10-5 tonery i tusze do drukarek. Przedmiotem zamówienia jest dostawa tonerów do drukarek użytkowanych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Krakowie, szczegółowo wymienionych w formularzu cenowym - II część zamówienia, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego na zasadach określonych w niniejszej Specyfikacji oraz umowie, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji. Warunki realizacji zamówienia. 1. Termin realizacji: jednorazowa dostawa do 5 dni roboczych od dnia podpisania umowy. 2. Zamawiający dopuszcza jedynie w 100% fabrycznie nowe oryginalne tonery, nie dopuszcza zamienników, tonerów regenerowanych. 3. Towar musi być oryginalnie zabezpieczony przez producenta w sposób gwarantujący, iż nie był użyty od momentu wyprodukowania (folie, taśmy, hologramy itp.). Musi posiadać naniesiony na opakowaniu opis jednoznacznie identyfikujący towar oraz jego wydajność (lub pojemność), znak firmowy producenta, typ i model towaru. 15. Jeżeli dostarczone tonery będą wykonywać rażąco mniejszą od podanej przez Zamawiającego liczbę wydruków, Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zwrotu - Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć sprawne tonery w czasie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty złożenia reklamacji. Jeżeli w okresie podanej przez Wykonawcę w ofercie wydajności wystąpią objawy wadliwej pracy tonera (zabrudzenie, głośna praca, itp.) również będą podlegać reklamacji na zasadach opisanych w zdaniu poprzedzającym. W przypadku powtarzania się takich sytuacji, maksymalnie sześciokrotnie w trakcie obowiązywania umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo wypowiedzenia umowy oraz obciążenia Wykonawcy karami umownymi przewidzianymi w umowie. Wykonawca będzie zobowiązany również naprawić szkody jakie Zamawiający poniósł na skutek używania wadliwych tonerów. 16. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad dostawy w terminie do 3 dni od daty otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego (zgłoszenia za pośrednictwem e:mail, faksu, pismo doręczona za pośrednictwem operatora pocztowego). 17. Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt i we własnym zakresie zapewnić dostawę towaru do magazynu Zamawiającego, w tym transport i wniesienie towaru. Koszty dostawy, w tym transportu i wniesienia do magazynu Wykonawca zobowiązany jest ująć w cenie oferty. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia drukarek Zamawiającego powstałe w wyniku niewłaściwej jakości dostarczanego przez niego towaru. W przypadku, gdy czas naprawy uszkodzonej drukarki w autoryzowanym serwisie przekroczy 48 godzin od momentu zgłoszenia, Wykonawca będzie zobowiązany do nieodpłatnego dostarczenia Zamawiającemu innej, o nie gorszych parametrach wraz z kompletem materiałów eksploatacyjnych, sterownikami, gwarantujących prawidłową pracę urządzenia w pełnym zakresie potrzeb Zamawiającego

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 302133008

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information