Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

Order Newsletter: 1 Position: 409012 (oferta nr 380349)

Client
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku
State
pomorskie
Address
80-824 Gdańsk, ul. Podwale Przedmiejskie 30 30
Phone
058 3462611, 3011226
Fax
058 3462611
E-Mail
skogdansk@skogdansk.pl
Created
2014-12-15

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 30 80-824 Gdańsk pomorskie tel. 058 3462611, 3011226 fax. 058 3462611 REGON 19048233600000

I.2) Type of contracting: Inny: Samorządowe Kolegium Odwoławcze

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, kurierskich oraz paczek i ich ewentualnych zwrotów w rozumieniu ustawy Prawo Pocztowe z dnia 23 listopada 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529) na rzecz Zamawiającego z siedziby ul. Podwale Przedmiejskie 30, 80-824 Gdańsk. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 1 do SIWZ. Pozostałe uregulowania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały wskazane w istotnych postanowieniach umowy - w załączniku nr 5 do SIWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że: 1) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 3) Zamawiający nie przewiduje dokonywania zamówień uzupełniających. 4) Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w PLN. 5) Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w niniejszym postępowaniu. 7) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 8) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów. 9) Zamawiający nie ogranicza możliwości ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla Wykonawców, u których ponad 50% pracowników stanowią osoby niepełnosprawne. 10) Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 11) Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 641100000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

II.2) Duration of the contract or time limit for completion: 12 months

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Czas reakcji na wezwanie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.sko.gdansk.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30