Doręczanie świadczeń pieniężnych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w latach 2015-2017

Order Newsletter: 1 Position: 259011 (oferta nr 380309)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-12-15

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Doręczanie świadczeń pieniężnych klientom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie w latach 2015-2017

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest doręczanie świadczeń pieniężnych przyznawanych świadczeniobiorcom zamieszkałym na terenie Gminy Miejskiej Kraków zgodnie z ustalonym harmonogramem doręczeń oraz poniższymi wytycznymi: 1. Planowana ilość doręczeń w okresie objętym zamówieniem wynosi: 2 910 w skali roku (8 730 świadczeń w całym okresie obowiązywania umowy) 2. Sposób realizacji przedmiotu zamówienia: 1) Zamawiający za pośrednictwem swoich komórek organizacyjnych, najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia wypłat, przekaże Wykonawcy wykaz zawierający informacje o świadczeniobiorcach (imię i nazwisko, adres oraz rodzaj i kwotę świadczenia), którym należy doręczyć przyznane przez Zamawiającego świadczenie pieniężne. 2) Wykaz komórek organizacyjnych Zamawiającego: - Filia nr 1, Kraków, ul. Rzeźnicza, - Filia nr 2, Kraków, ul. Radzikowskiego 37, - Filia nr 3, Kraków, ul. Powstańców Wielkopolskich 3, - Filia nr 4, Kraków, os. Szkolne 34, - Filia nr 5, Kraków, ul. Praska 52, - Filia nr 6, Kraków, ul. Dietla 64, - Filia nr 7, Kraków, al. Słowackiego 46, - Filia nr 8, Kraków, ul. Jerzmanowskiego 37, - Filia nr 9/Dział Pomocy Bezdomnym, Kraków, os. Teatralne 24. 3) Zamawiający przekaże na rachunek bankowy Wykonawcy odpowiednią kwotę pieniędzy przeznaczoną na doręczanie świadczeń najpóźniej na dwa dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia wypłat. 4) Wykonawca zobowiązany jest do rozpoczęcia wypłat w ustalonym terminie pod warunkiem, że Zamawiający wywiązał się ze zobowiązań, o których mowa w pkt. 1 i 3. 5) Świadczeniobiorca potwierdzi pracownikowi Wykonawcy wykonanie usługi doręczenia świadczenia własnoręcznym podpisem na blankiecie wypłaty świadczenia pieniężnego przygotowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego. Pracownik Wykonawcy odnotuje jednocześnie datę jego doręczenia oraz nazwę i numer dokumentu tożsamości świadczeniobiorcy, 6) Wykonawca dokona rozliczenia z realizacji usługi w terminie do 20 dni roboczych od przekazania przez Zamawiającego środków finansowych przeznaczonych na doręczenie. 7) W przypadku nieobecności świadczeniobiorcy pod wskazanym adresem Wykonawca pozostawi dwukrotnie wezwanie do zgłoszenia się po odbiór świadczenia, po 7 dni każde. Drugie wezwanie Wykonawca dostarczy na drugi dzień po upływie siedmiodniowego terminu odbioru świadczenia na podstawie pierwszego wezwania. 8) Na wniosek świadczeniobiorcy Wykonawca może ustalić dla niego nowy stały termin doręczeń świadczenia. Zamawiający zastrzega sobie kontrolę realizacji zamówienia w tym zakresie. Ustalenie przez Wykonawcę na wniosek świadczeniobiorcy nowego stałego terminu doręczeń świadczenia nastąpi w szczególnej sytuacji losowej w jakiej może znaleźć się świadczeniobiorca, dla którego istnieje konieczność określenia jednego stałego terminu doręczania świadczenia. 9) Wykaz niedoręczonych świadczeń Wykonawca zwróci w terminie do 20 dni od dnia dostarczenia dokumentacji planowych doręczeń do właściwej komórki organizacyjnej Zamawiającego, która sporządziła dokumentację planowych doręczeń. 10) Niedoręczone kwoty świadczeń zostaną zwrócone przez Wykonawcę na konto depozytowe wskazane przez Zamawiającego w terminie do 10-ego dnia następnego miesiąca wraz z wykazami zawierającymi nazwę komórki organizacyjnej Zamawiającego, imię i nazwisko świadczeniobiorców, którym świadczenie nie zostało doręczone, rodzaj i kwotę świadczenia. 11) Pracownicy Wykonawcy wykonujący usługę doręczania będą posiadać legitymację służbową. Warunki dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązuje się, że bezpośrednio przed podpisaniem umowy, doręczy polisę ubezpieczeniową na kwotę minimum 300 000 zł. na jedno zdarzenie, potwierdzającą zawarcie umowy ubezpieczenia od kradzieży, kradzieży z włamaniem do pomieszczeń, w których przechowywana jest gotówka oraz od rabunku gotówki w transporcie oraz że zostaną przedłożone kolejne polisy ubezpieczenia na kwotę minimum 300 000 zł na jedno zdarzenie, w czasie obowiązywania umowy. 2. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował minimum 18 punktami (placówkami) na terenie Krakowa (po minimum 1 na terenie każdej z osiemnastu dzielnic samorządowych Krakowa), w których świadczeniobiorca będzie mógł odebrać świadczenia osobiście. 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby oraz zmianę adresu komórek organizacyjnych, w zależności od sytuacji organizacyjnej Zamawiającego. 4. Ceny mogą być waloryzowane w okresach rocznych. Waloryzacja nie może przekroczyć prognozowanego wskaźnika wzrostu cen i usług konsumpcyjnych przyjętego w ustawie budżetowej na dany rok kalendarzowy. Ewentualna waloryzacja cen nastąpi w formie pisemnego aneksu do umowy na pisemny wniosek Wykonawcy. Termin realizacji zamówienia: od dnia 2.01.2015 roku do 31.12.2017 roku

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983900003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30