Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Żołędowo w 2015 r.

Order Newsletter: 1 Position: 408422 (oferta nr 379545)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-12-12

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Żołędowo w 2015 r.

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są: Usługi ochrony mienia i dozorowania oraz nadzoru przy użyciu alarmu obiektów znajdujących się w siedzibie RDW Żołędowo w 2015 roku. WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ: CPV 79.71.00.00 - 4 Usługi ochroniarskie,CPV 79.71.10.00 - 1 Usługi nadzoru przy użyciu alarmu 2. Zakres zamówienia:2.1. Dozorowanie obiektów przez pracownika ochrony: - lokalizacja: Rejon Dróg Wojewódzkich w Żołędowie, ul. Pałacowa 15, 86-031 Osielsko; opis obiektu - budynki parterowe, murowane:- budynek biurowy + portiernia = 308 m2;- garaże = 223 m2; - magazyny = 40 m2,- plac materiałowo-manewrowy = 400 m2. Ogrodzenie placu materiałów masowych wykonane jest z elementów prefabrykowanych; ogrodzenie placu, na którym znajdują się budynki wykonane jest częściowo z elementów prefabrykowanych oraz paneli ogrodzeniowych;Zamawiający pracuje w systemie pracy od 7 00 do 15 00 i jest jednostką administracji samorządowej. Dozorowanie obiektów odbywa się poza godzinami pracy rejonu tj.:w dni robocze - od godz.1500 do godz. 700 dnia następnego,w dni ustawowo wolne od pracy oraz soboty i niedziele - całą dobę.2.2.Zamówienie obejmuje następujące usługi:- Ochrona przed kradzieżą i kradzieżą z włamaniem z zewnątrz oraz włamaniem lub zniszczeniem, uszkodzeniem chronionego mienia.PRZEZ WŁAMANIE ROZUMIE SIĘ BEZPRAWNE WTARGNIĘCIE DO STRZEŻONEGO, ZAMKNIĘTEGO OBIEKTU LUB TERENU Z ZEWNĄTRZ Z POKONANIEM JAKIEJKOLWIEK PRZESZKODY ZABEZPIECZAJĄCEJ TEN OBIEKT LUB TEREN.- Ochrona przed wtargnięciem i przebywaniem osób nieupoważnionych na terenie ochranianego obiektu i terenu.- W przypadkach zmierzających do uniknięcia szkody u zdarzeń losowych np.: pożaru, zalania, uderzenia pioruna itp., podejmowanie działań bądź ograniczenia jej rozmiarów.- Wyposażenie pracowników ochrony w jednakowy, jednoznacznie określający funkcję ubiór.- Montaż, na koszt własny anteny i urządzenia nadawczo - radiowego, umożliwiającego łączność ze stacją monitoringu.-Montaż na koszt Wykonawcy aktywnego sygnalizatora alarmu obiektu RDW Żołędowo w miejscu przebywania portiera (portiernia).- Raz na kwartał Wykonawca zobowiązany jest do konserwacji i przeglądu centrali i urządzeń jej towarzyszących, w tym również urządzeń Zamawiającego, z czego Wykonawca sporządzi protokół i przekaże go Zamawiającemu.- Zamawiający zobowiązuje się udostępnić Wykonawcy pomieszczenie, w którym strażnik będzie pełnił służbę.2.3.Monitorowanie elektroniczne drogą telekomunikacyjną (linia telefoniczna lub dodatkowy nadajnik GSM/GPRS) lub radiową przy użyciu lokalnego systemu alarmowego należącego do Zamawiającego:-przyjmowanie informacji przekazywanych linią przekazu radiowego lub telekomunikacyjnego tj.: sygnał alarmu, sygnał napadu, sygnał uzbrojenia/rozbrojenia obiektu, sygnał awarii 230 V systemu,- zapewnienie gotowości i interwencji załóg patrolowo - interwencyjnych, które podejmą czynne działania ochronne, natychmiast po uzyskaniu sygnału o alarmie,- czas dojazdu na interwencje nie może przekroczyć 15 minut od uzyskania sygnału o alarmie,- Wykonawca dokona przyłączenia i skonfigurowania lokalnego systemu alarmowego obiektów Zamawiającego do własnego systemu dyskretnego ostrzegania umożliwiającego odbiór sygnału o alarmie drogą radiową lub telekomunikacyjną. Przed jak i po wykonaniu prac Wykonawca zobowiązuje się skontaktować poprzez Zamawiającego z instalatorem w/w systemów. Przed przekazaniem obiektów do ochrony przez Zamawiającego wykonane zostanie w obecności przedstawiciela Wykonawcy próbne uzbrojenie, wzbudzenie alarmu, rozbrojenie jak również próbny alarm napadowy, celem sprawdzenia poprawności działania systemu. Koszt powyższych czynności Wykonawca powinien wliczyć w cenę oferty.Zakres obowiązków wykonawcy jest szczegółowo opisany w załączniku A do Instrukcji, który jest integralną częścią Opisu Przedmiotu Zamówienia.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797100004

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium, zgodnie z art. 45 ust. 2 ustawy Pzp.

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Doświadczenie

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.bip.zdw-bydgoszcz.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30