Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r.

Order Newsletter: 1 Position: 46278 (oferta nr 37953)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2015-03-03

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest Dostawa części zamiennych do pojazdów silnikowych i podobnego sprzętu RDW Inowrocław w 2015r. 1.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych części zamiennych i akcesoriów samochodowych. Przez nowe części zamienne należy rozumieć: - oryginalne części zamienne - części zamienne tej samej jakości co komponenty stosowane do montażu pojazdu samochodowego, produkowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi, ustalonymi przez producenta tych pojazdów do produkcji komponentów lub części zamiennych danego pojazdu samochodowego, w tym części zamienne produkowane na tej samej linii produkcyjnej co komponenty danego pojazdu samochodowego; przyjmuje się, że części zamienne są oryginalne, jeżeli producent tych części zaświadczy, że zostały one wyprodukowane zgodnie ze specyfikacjami i standardami produkcyjnymi ustalonymi przez producenta danych pojazdów i są one tej samej jakości co części stosowane do montażu tych pojazdów; Towar musi być dostarczony w oryginalnym opakowaniu fabrycznym z zabezpieczeniami stosowanymi przez producenta. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. - części zamienne o porównywalnej jakości - części zamienne, których producent zaświadczy, że są one tej samej jakości co komponenty, które są lub były stosowane do montażu danych pojazdów samochodowych oraz kompatybilne z urządzeniami, w których będą zamontowane; wymagane jest, aby części zamienne będące przedmiotem zamówienia były dostarczane fabrycznie nowe i kompletne, oryginalne lub równoważne. Opakowanie musi umożliwić pełną identyfikację towaru np. ilość, rodzaj, parametry, data ważności itp. bez konieczności naruszania opakowania i posiadać kod kreskowy. 2. Zakres zamówienia: 2.1 Wykonawca dostarczać będzie części do następujących pojazdów: a) Skoda Fabia 1.2, rok produkcji 2008, nr VIN TMBAA25J183164706 b) Fiat Panda 1.2, rok produkcji 2012, nr VIN ZFA16900004099060 c) Lublin 2.4, rok produkcji 2000, nr VIN SUL332422Y0066487 d) Lublin 2.4, rok produkcji 2006, nr VIN SUL35244760080218 2.2. Szczegółowy zakres zamówienia został szczegółowo określony w załączniku nr 2 - Kosztorys ofertowy 2.3.Przewidywane ilości asortymentu określone w załączniku do SIWZ nr 2 są ilościami szacunkowymi, przyjętymi przez Zamawiającego wyłącznie w celu obliczenia przez Wykonawcę ceny oferty i wskazania przewidywanych, orientacyjnych potrzeb w zakresie asortymentu. Rzeczywista ilość zamawianych części będzie wynikała z faktycznych potrzeb Zamawiającego, przy czym maksymalna wartość zamówienia (umowy) nie przekroczy kwoty 15 000,00 zł brutto i do tej kwoty będzie realizowane zamówienie, nie dotyczy prawa opcji. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilości asortymentu w granicach oferowanej przez Wykonawcę ceny. 3. Gwarancja Na części, dla których producent nie określa terminu gwarancji, odpowiedzialność za jakość dostarczonego towaru przyjmuje Wykonawca przez okres wskazany w ofercie (kryterium okres gwarancji) maksymalny okres gwarancji 24 miesięcy, minimalny okres gwarancji 12 miesięcy od daty dostarczenia towaru do miejsca dostawy. 4. Termin dostawy przedmiotu zamówienia bezpośrednio do wskazanego miejsca przez Zamawiającego maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych licząc od daty złożenia zamówienia telefonicznie lub faksem lub e-mailem przez upoważnionego pracownika Zamawiającego wskazanego w umowie. W szczególnie uzasadnionych wypadkach Strony uzgodnią dłuższy termin wykonania dostawy. Zamówienie będzie zawierać informację na temat ilości i rodzaju asortymentu oraz wskazanie miejsca dostawy. 5. Miejsce dostawy: HEMAR.AUTO Mariusz Piechowicz, ul. Żółkiewskiego 10, 87-100 Toruń Wykonawca zamówienia zobowiązuje się zorganizować dostawę części i akcesoriów na własny koszt i ryzyko, transportem zorganizowanym przez siebie. 6. Zamawiający przewiduje zastosowanie prawa opcji - o którym mowa w art. 34 ust. 5 ustawy Pzp. Zamawiający zobowiązuje się do realizacji zamówienia określonego w zamówieniu podstawowym oraz jest uprawniony do realizacji zamówienia opcjonalnego. Wykonanie zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji będzie w terminie do 31.12.2015 r. Przy skorzystaniu przez Zamawiającego z prawa opcji przedmiot zamówienia może się zwiększyć max. do 30% tj. o kwotę 4 800,00 zł brutto. Zamawiający zastrzega sobie prawo zwiększenia przedmiotu zamówienia w ramach ilości asortymentu wyszczególnionego w zamówieniu podstawowym po takiej samej cenie jednostkowej jak w zamówieniu podstawowym. Skorzystanie z prawa opcji nie stanowi zmiany umowy, czy też zawarcia dodatkowej umowy na nowych warunkach, ale będzie realizacją umowy zawartej w zakresie ustalonym przez nią warunków poprzez zawarcie aneksu uruchamiającego prawo opcji. Prawo opcji zobowiązuje Wykonawcę do realizacji zamówienia jedynie w zakresie zadeklarowanym aneksem. Wykonawcy nie przysługuje żadne roszczenie w stosunku do Zamawiającego w przypadku, gdy Zamawiający z prawa opcji nie skorzysta.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 343000000

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: Okres gwarancji

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: http://bip.zdw-bydgoszcz.pl/

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30