Opracowanie dokumentacji projektowej (...) w budynku Zakładu Anatomii Człowieka - Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-133/2023

Order Newsletter: 412545 Position: (oferta nr 3742589)

Client
Warszawski Uniwersytet Medyczny
State
mazowieckie
Address
02-091 Warszawa, Żwirki i Wigury 61
Phone
225720366, 225720373
Fax
225720363
www
www.wum.edu.pl
E-Mail
aez@wum.edu.pl, azp@wum.edu.pl
Created
2023-09-25

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Warszawski Uniwersytet Medyczny Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa mazowieckie tel. 225720366, 225720373 fax. 225720363 REGON 000288917 www.wum.edu.pl

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - uczelnia publiczna

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej (...) w budynku Zakładu Anatomii Człowieka - Collegium Anatomicum Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, znak sprawy: AEZ/S-133/2023

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz świadczenie usług Nadzoru Autorskiego, w podziale na dwa zadania:Zadanie I - adaptacja pomieszczeń sali prosektoryjnej na salę dydaktyczną wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej (ciągi komunikacyjne i sanitariaty), Zadanie II - adaptacja pomieszczeń dydaktycznych wraz z przebudową sanitariatów,- w budynku Centrum Biostruktury Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego - Collegium Anatomicum, z siedzibą przy ul. Tytusa Chałubińskiego 5 w Warszawie, wpisanego do gminnej ewidencji zabytków, zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 2 do SWZ, na warunkach określonych w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SWZ.2. Przedmiot zamówienia określony w ust. 1 Wykonawca wykona, w następujących etapach:1) Etap I – opracowanie Koncepcji adaptacji pomieszczeń, w podziale na Zadania, o których mowa w ust.1;2) Etap II – wykonanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej, projektów technicznych i wykonawczych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), zgodnie z Koncepcją, odpowiednio dla Zadania. W ramach tego etapu Wykonawca zgłosi i uzyska prawomocną decyzję o pozwoleniu na budowę dla obydwu Zadań;3) Etap III – pełnienie Nadzoru Autorskiego na budowie realizowanej na podstawie dokumentacji projektowej, wykonanej w ramach Etapu II, odpowiednio dla Zadań, o których mowa w ust. 1. 3. Ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia, w oparciu o art. 131 ust. 2 ustawy, Zamawiający przewiduje możliwość odbycia wizji lokalnej w projektowanej inwestycji po zgłoszeniu takiego zapotrzebowania. Wniosek w sprawie wizji lokalnej należy złożyć nie później niż do dnia 14.08.2023 r., na platformie. 4. Zamawiający jednocześnie informuję, że wizja lokalna nie jest obowiązkowa. W świetle powyższego oferta Wykonawcy, który nie będzie uczestniczył w takiej wizji nie będzie podlegała odrzuceniu, w oparciu o art. 226 ust. 1 pkt. 18 ustawy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71220000-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information