ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

Order Newsletter: 412507 Position: (oferta nr 3742527)

Client
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
State
dolnośląskie
Address
50-043 Wrocław, Pl. Jana Pawła II nr 2
Phone
+48 71 31-00-555
E-Mail
elzbieta.hanczyc@amkl.edu.pl
Created
2023-09-25

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu Pl. Jana Pawła II nr 2 50-043 Wrocław dolnośląskie tel. +48 71 31-00-555 REGON 000275748

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA W OBIEKTACH AKADEMII MUZYCZNEJ IM. KAROLA LIPIŃSKIEGO WE WROCŁAWIU

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest całodobowa usługa ochrony osób (działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej) i mienia (działania mające na celu zapobieganie przestępstwom i wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstaniu szkody wynikającej z tych zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren ochraniany) w obiektach Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu, obejmująca:1) budynek główny A, B, C, przy pl. Jana Pawła II nr 2 – (budynek A – 3 piętrowy, skrzydło B – 4 piętrowy i oficyna C - 1 piętrowy) o łącznej powierzchni ok. 5700 m2 oraz zamknięty dziedziniec wewnętrzny, w obiekcie znajduje się recepcja, przy wejściu głównym do budynku;2) budynek D, przy ul. A. Zelwerowicza nr 3a-5 – budynek 1-piętrowy o powierzchni ok. 1000 m2 z przyległym parkingiem;3) budynek E, przy ul. A. Zelwerowicza 7-11 – budynek 2-piętrowy o powierzchni ok. 5980 m2 w którym znajduje się parking podziemny oraz z terenem przyległym, w obiekcie na parterze znajduje się recepcja;4) budynek F, przy ul. Podwale 13 – budynek 3-piętrowy o powierzchni ok. 1925 m2 z terenem przyległym.2. Przedmiotowa usługa obejmuje między innymi:1) ochronę osób i mienia;2) dozorowanie sygnałów alarmowych (12 systemów);3) ochronę w postaci grupy interwencyjnej;3. Szczegółowe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia opisane są w Załączniku nr 8 do SWZ: Opis przedmiotu zamówienia.4. Pozostałe wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia zostały uregulowane w załącznikach do SWZ w szczególności w projektowanych postanowieniach umowy, stanowiących załącznik nr 9 do SWZ. Ochrona obiektów, osób i mienia, winna być realizowana na zasadach określonych w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 2021 r. poz. 1995 ze zm.) oraz zgodnie z art. 50 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2023 r. poz. 742).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 79710000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Zamawiający wymaga, aby oferta była zabezpieczona wadium o wartości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych).2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu;b) gwarancjach bankowych;c) gwarancjach ubezpieczeniowych;d) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462).4. Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego numer: 59 1090 2398 0000 0001 2075 3044, z adnotacją: Wadium - Sprawa nr: ZP 262-2/2023.5. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji i poręczeń, o których mowa w pkt. 3 lit. b-d, z ich treści musi wynikać, że wadium zabezpiecza ofertę Wykonawcy złożoną w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach Akademii Muzycz

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03