„Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową – ulica Górna w Tuliszkowie”

Order Newsletter: 412364 Position: (oferta nr 3742508)

Client
POWIAT TURECKI
State
wielkopolskie
Address
62-700 Turek, ul. Kaliska 59
E-Mail
zamowienia@powiat.turek.pl
Created
2023-09-25

POWIAT TURECKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: POWIAT TURECKI ul. Kaliska 59 62-700 Turek wielkopolskie REGON 311018982

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznej na potrzeby regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową – ulica Górna w Tuliszkowie”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania dokumentacji geodezyjno - kartograficznej w sprawach regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, prowadzonych w trybie art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998 r. - Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. Zamówienie dotyczy wykonania prac geodezyjnych obejmujących:Wykonanie map z projektem podziału nieruchomości zajętych pod drogę powiatową, położonych przy drodze powiatowej – ulica Górna w Tuliszkowie (na odcinku od skrzyżowania z ulicą O.S.P. do skrzyżowania z ulicą M. Konopnickiej - około 10 działek). Wykonawca zobowiązany jest ustalić z Zarządem Dróg Powiatowych w Turku zasięg pasa drogowego na dzień 31 grudnia 1998 r. i na tej podstawie wykonać mapy z projektami podziałów.Mapy z projektem podziału nieruchomości wraz z wykazami zmian gruntowych należy wykonaćw 6 egzemplarzach dla każdej nieruchomości, muszą być one opatrzone klauzulą przyjęcia ich do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określony został w ust. 4 rozdziału V SWZ , oraz w projektowanych postanowieniach umowy (projekt umowy)– załącznik nr 7 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71300000-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03