REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

Order Newsletter: 401701 Position: (oferta nr 3740014)

Client
GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI
State
lubuskie
Address
66-010 Nowogród Bobrzański, ul. Słowackiego 11
Phone
683290962
Fax
683290962
www
www.nowogrodbobrz.pl
E-Mail
now.bobrz.um@post.pl
Created
2023-09-18

GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA NOWOGRÓD BOBRZAŃSKI ul. Słowackiego 11 66-010 Nowogród Bobrzański lubuskie tel. 683290962 fax. 683290962 REGON 970770758 www.nowogrodbobrz.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: REMONT NAWIERZCHNI DROGOWYCH w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 działki nr 501 i 559/9 ulica Fabryczna w Nowogrodzie Bobrzańskim

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty drogowe w zakresie remontu nawierzchni drogowych w Nowogrodzie Bobrzańskim obręb 0001 dz. nr 501 i 559/9. Długość odcinka ok. 490 m, średnia szerokość jezdni zmienna od 5,2 m do 6 m. Przedsięwzięcie polega na remoncie wyżej wymienionej drogi poprzez wykonanie m.in.: - oznakowania tymczasowego na czas robót, - frezowania korekcyjnego i szczepnego oraz oczyszczenia nawierzchni, - wyrównania nawierzchni betonowej i dylatacji, naprawy miejscowe z betonu asfaltowego, mieszanki mineralno – asfaltowej AC11-16W dla KR3-4, o śr. gr. 5cm na powierzchni ok. 5% - warstwy szczepnej, geosiatka, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, - warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego gr. min. 4 cm (śr. 5cm) z mieszanki mineralno – asfaltowej AC 11S dla KR 2 - remontu chodników, wyrównania i uzupełnienia poboczy - oznakowania stałego, 2. Wykonanie remontu nie spowoduje zmian parametrów technicznych (przesunięcia osi jezdni, zmiany promieni łuków poziomych i pionowych, spadków podłużnych i poprzecznych, szerokości nawierzchni asfaltowej, szerokości pasa) oraz sposobu odwodnienia, bez przebudowy rowów przydrożnych jednostronnych i dwustronnych.3. Inwestycja ma na celu poprawę warunków eksploatacyjnych nawierzchni oraz poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. 4. Nawierzchnia drogi na przedmiotowym odcinku charakteryzują się dużymi nierównościami, na odcinku gdzie znajduje się nawierzchnia z prefabrykowanych płyt betonowych typu MON o szerokości 6m występują stosunkowo nie liczne nierówności i ubytki betonu.5. Ponadto zakres zadania obejmuje:a) wszystkie zastosowane elementy mają być dopuszczone do obrotu w handlu i posiadać wszelkie atesty dopuszczenia do użytkowania. Dodatkowo zastosowane elementy powinny spełniać określone prawem normy bezpieczeństwa.b) W przypadku zajęcia pasa drogowego poniesienie wszelkich kosztów z tego tytułu, c) przeprowadzenie wymaganych badań i sprawdzeń potwierdzających właściwe wykonanie przedmiotu zamówienia,d) Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP. .e) Informacja dotycząca robót zamiennych lub zaniechanych.i Informacja dotycząca robót zamiennych:- Zamawiający dopuszcza wprowadzenie do niniejszego zamówienia robót zamiennych.- Roboty zamienne możliwe do wykonania w ramach umowy, o czym mowa we wzorze umowy, zawsze będą robotami dotyczącymi robót budowlanych objętych zakresem określonym w SWZ, ale o innym charakterze niż pierwotnie planowano.- Roboty zamienne możliwe do wykonania zawsze będą dotyczyły robót budowlanych niewykraczających poza opis przedmiotu zamówienia.- Roboty zamienne muszą odpowiadać co najmniej warunkom opisanym w dokumentach przetargowych. Warunki dotyczą w szczególności poziomu standaryzacji, odpowiedniej funkcjonalności, jakości czy parametrów dotyczących danego elementu robót.- Roboty zamienne mogą polegać m.in. na zmianie sposobu wykonywania jakiegoś elementu robót lub zastosowaniu innych, równoważnych w stosunku do SWZ i , urządzeń i / lub materiałów budowlanych.- Roboty zamienne mogą wynikać:- ze zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa,ii Ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia:- na skutek zmian zaproponowanych przez Wykonawcę, Nadzór Inwestorski lub przez Zamawiającego po spełnieniu warunków określonych przepisami prawa i zgodnie z zapisami zawartymi w niniejszych dokumentach przetargowych,f) organizację, zagospodarowanie i utrzymanie zaplecza budowy, roboty przygotowawcze i porządkowe;g) pełne ubezpieczenie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawah) ponoszenie kosztów związanych ze zużyciem wody, gazu i energii elektrycznej na potrzeby budowy;i) zapewnienie na terenie budowy należytego ładu i porządku, przestrzeganie przepisów BHP oraz utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych;j) zapewnienie i ponoszenie kosztów związanych z usunięciem oraz składowaniem materiałów rozbiórkowych i innych odpadów powstałych w czasie realizacji przedmiotu zamówienia; (Wykonawca winien realizować przedmiot zamówienia zgodnie z przepisami z Ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm. ) oraz Rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2020 r., poz. 10).k) po zakończeniu robót uporządkowanie terenu, w terminie nie późniejszym niż termin odbioru przedmiotu zamówienia;l) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych prób, badań przez wyspecjalizowane i uprawnione laboratoria (wszystkie badania laboratoryjne niezbędne do odbioru robót zanikających) oraz ewentualnego uzupełnienia dokumentacji odbiorowej dla zakresu robót objętych przedmiotem przetargu;m) zawiadamiania z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem właścicieli lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu budowy o ewentualnym braku możliwości dojazdu do tych nieruchomości i jego czasookresie. W przypadku, gdy w wyniku braku powiadomienia dojdzie do żądania wypłaty odszkodowania za poniesione straty, wykonawca zobowiązuje się do zapłaty tego odszkodowania z tytułu poniesionych strat.n) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów potwierdzających prawidłowość wykonanych robót wraz z odbiorami specjalistycznymi i końcowym tych robót;o) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbędnych odbiorów;p) sporządzenie dokumentacji powykonawczej

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233000-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03