Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu

Order Newsletter: 401637 Position: (oferta nr 3739975)

Client
GMINA DESZCZNO
State
lubuskie
Address
66-446 Deszczno, ul. Lubuska 90
Phone
95 72 87 657
E-Mail
pawel.szmajda@deszczno.pl
Created
2023-09-18

GMINA DESZCZNO

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA DESZCZNO ul. Lubuska 90 66-446 Deszczno lubuskie tel. 95 72 87 657 REGON 210966935

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Krasowcu. Okres gwarancji jest kryterium oceny i będzie wynikał ze złożonej oferty, przy czym Zamawiający wymaga udzielenia minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji na przedmiot zamówienia.2. Przystosowanie obiektu dla osób niepełnosprawnych: pełna dostępność do budynku z poziomu otaczającego chodnika od strony wejścia głównego, bezprogowe połączenia pomieszczeń wewnątrz budynku, toaleta dla osoby niepełnosprawnej.3. Szczegółowy zakres zamówienia oraz wymagania Zamawiającego stanowiące opis przedmiotu zamówienia, zostały zawarte w Projekcie umowy (Załącznik nr 3 do SWZ), w Dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (Załącznik nr 2 do SWZ) oraz Przedmiarze Robót, który w niniejszym postępowaniu jest dokumentem poglądowym - Zamawiający przyjął ryczałtowy sposób rozliczenia za wykonanie przedmiotu zamówienia.UWAGA:Z zakresu dokumentacji Zamawiający wyłącza wykonanie:a) Starej remizy- zgodnie z zakresem określonym w przedmiarach robót dla „starej remizy” w branżach: budowlanej (poz. 1-88) i elektrycznej (poz. 1-44);b) Wiaty – zgodnie z zakresem określonym w części 20 „Wiata” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz: 247-300);c) Osłony śmietnikowej - – zgodnie z zakresem określonym w części 31 „Osłona Śmietnikowa” przedmiaru robót branży budowlanej dla budynku głównego (poz.370-371).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45216121-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information