Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis.

Order Newsletter: 401614 Position: (oferta nr 3739961)

Client
Gmina Lelis
State
mazowieckie
Address
07-402 Lelis, Szkolna 39
Phone
(0-29) 746 90 11
Fax
(0-29) 649 90 00
www
www.lelis.pl
E-Mail
sekretariat@lelis.pl
Created
2023-09-18

Gmina Lelis

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Lelis Szkolna 39 07-402 Lelis mazowieckie tel. (0-29) 746 90 11 fax. (0-29) 649 90 00 REGON 550668189 www.lelis.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zadanie pn.: „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis”. Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego obejmuje miejscowości: Łęg Przedmiejski, Łęg Starościński, Łęg Starościński-Walery. Wykonanie prac powinno się odbywać bez wyłączania zasilanych z linii odbiorców energii elektrycznej (w technologii prac pod napięciem, po uprzednim zgłoszeniu prac w Rejonie Energetycznym) lub gdy ze względów bezpieczeństwa jest to niemożliwe, Wykonawca robót powinien wcześniej ustalić z Wydziałem Utrzymania Sieci RE Ostrołęka, możliwy termin wyłączenia linii i dopuszczenia do pracy. Do obowiązków Wykonawcy należy: - zabezpieczenie terenu robót,- oznakowanie terenu robót, - badania i pomiary instalacji uziemiającej,- badania i pomiary instalacji piorunochronnej,- opracowanie inwentaryzacji powykonawczej sieci oświetleniowej,- opracowanie projektu organizacji ruchu na czas robót.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 31527200-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych).2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku Spółdzielczym w Ostrowi Mazowieckiej nr 32 8923 0008 0180 0210 2018 0006 z dopiskiem "Wadium: „Wymiana lamp oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w zakresie istniejącej sieci oświetleniowej na terenie Gminy Lelis”.Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania rachunku Zamawiającego.5. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi być złożone jako oryginał gwarancji lub poręczenia w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03