Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo.

Order Newsletter: 401531 Position: (oferta nr 3739950)

Client
Gmina Baranowo
State
mazowieckie
Address
06-320 Baranowo, Rynek 7
Phone
+48 29 7613776
Fax
+48 29 7613793
www
www.baranowo.pl
E-Mail
ug@baranowo.pl
Created
2023-09-18

Gmina Baranowo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Baranowo Rynek 7 06-320 Baranowo mazowieckie tel. +48 29 7613776 fax. +48 29 7613793 REGON 550668380 www.baranowo.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie Baranowo.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Budowa hali magazynowo – warsztatowej w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Budowa budynku realizowana będzie w formule ,,zaprojektuj i wybuduj”. Ta część zamówienia obejmuje zaprojektowanie i wykonanie prac budowlanych polegających na budowie hali magazynowo - warsztatowej. W ramach tej części zadania do obowiązków Wykonawcy należy:*Wykonanie dokumentacji projektowej w tym:- opracowanie ostatecznej koncepcji budynku,-obsługa geodezyjna-projekty budowlane i uzyskanie pozwolenia na budowę-projekty wykonawcze w rozbiciu na poszczególne branże (w zakresie koniecznym do realizacji zadania i uzyskaniupozwolenia na budowę)-inne projekty, które wynikają z przepisów prawa niezbędne do prawidłowego wykonania zadania-specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych*Wykonanie robót budowlanych zgodnie z zaakceptowaną przez zamawiającego dokumentacją projektową,*Przygotowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie,*Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w zakresie niezbędnym do uzyskania pozwolenia na użytkowanie),Ogólna koncepcja budowy zakłada wykonanie następujących robót budowlanych :- Budynek powinien być w kształcie prostokąta o zbliżonych wymiarach 14 m x 40 m,- Wysokość robocza budynku to min. 6 m, wysokość całkowita powinna być dostosowana do wymogów planuzagospodarowania przestrzennego dla tej działki,- Dach dwuspadowy,- Ściany i dach zbudowane są z płyty warstwowej PIR lub równoważnej o grubości min. 10 cm.- Dach w kolorze brąz, ściany kolor szary. Bramy garażowe i drzwi wejściowe kolor brązowy.- Szkielet hali magazynowo – warsztatowej stanowić będzie konstrukcja stalowa. Grubości poszczególnych elementów orazich rozmieszczenie powinny być tak dobrane, aby wytrzymać naciski, naprężenia oraz zapewnić stabilność i trwałośćbudynku.- Posadzka betonowa zbrojona, przemysłowa. Posadzkę należy dostosować do ruchu pojazdów ciężarowych.Szczegółowy opis dla tej części zadania znajduje się w załączniku nr 10 do SWZ.Zakup używanego samochodu do odbioru odpadów typu „bramowiec”Realizacja tej części zadania polegała będzie na dostawie pojazdu:- pojazd używany rok produkcji nie starszy niż 2013.- z zabudową typu „bramowiec: przystosowany do przewozu kontenerów KP-7 oraz KP -10- szczegółowa specyfikacja stanowi załącznik nr 9 do SWZ

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45213000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia swojej oferty wadium w wysokości:Dla części I w wysokości 8 000,00 złDla części II w wysokości 3 000,00 zł2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2020 r. poz. 299 z późn. zm.).4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na konto w Banku nr rachunku 72 8917 0001 0030 1240 2000 0050 w Banku Spółdzielczym w Krasnosielcu z siedzibą w Makowie Mazowieckim Oddział w Baranowie z adnotacją: „Wadium – Urządzenie bazy magazynowo – transportowej dla gospodarki odpadami w gminie BaranowoCzęść …. " Nr FED.271.18.2023.UWAGA: Za termin wniesienia wadium w formie pieniężnej zostanie przyjęty termin uznania r

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-03