Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków wraz z izolacją ścian fundamentowych Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, zlokalizowanego przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi

Order Newsletter: 401542 Position: (oferta nr 3739946)

Client
Izba Administracji Skarbowej w Łodzi
State
łódzkie
Address
90-436 Łódź, Al. Kościuszki 83
Phone
042 25 47 163
Fax
042 25 47 181
Created
2023-09-18

Izba Administracji Skarbowej w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Izba Administracji Skarbowej w Łodzi Al. Kościuszki 83 90-436 Łódź łódzkie tel. 042 25 47 163 fax. 042 25 47 181 REGON 001022890

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków wraz z izolacją ścian fundamentowych Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, zlokalizowanego przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na termomodernizacji budynków wraz z izolacją ścian fundamentowych Urzędu Skarbowego Łódź – Śródmieście, zlokalizowanego przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi. Obiekt składa się z trzech budynków biurowo – magazynowych na terenie w/w lokalizacji. Zakres prac do wykonania to w szczególności: - ocieplenie ścian budynków BSO, - ocieplenie dachów,- ocieplenie ścian fundamentowych, - wymiana rynien i rur spustowych, - wymiana parapetów, - przełożenie instalacji odgromowej. - malowanie elewacji. 2. Budynki zlokalizowane przy ul. Dowborczyków 9/11 w Łodzi, nie są wpisane do rejestru zabytków – budynki znajdują się w Gminnej Ewidencji Zabytków jako Obszar „Nowa Dzielnica” 1843. 3. Prace wykonywane będą na obiekcie czynnym, w związku z powyższym Wykonawca winien zapewnić dojścia do pomieszczeń biurowych, jak również zobowiązany jest do zachowania codziennej czystości i porządku na terenie robót. 4. Szczegółowy zakres oraz warunki wykonania przedmiotu zamówienia stanowią:1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – Załącznik nr 1A do SWZ;2) Wytyczne konserwatorskie dotyczące realizacji zadania – Załącznik nr 1B do SWZ;3) Dokumentacja techniczna – Załącznik nr 2 do SWZ;4) Przedmiar – Załącznik nr 3 do SWZ;5) Wzór umowy – Załącznik nr 6 do SWZ;5. Zamawiający przewiduje możliwość odbycia przez Wykonawcę przed złożeniem oferty wizji lokalnej terenu robót i jego otoczenia. Dokonanie wizji jest możliwe w dni robocze, w godzinach 8.00-14.00, po uprzednim, telefonicznym uzgodnieniu z Zamawiającym. Wizja lokalna traktowana jest przez Zamawiającego jako czynność pomocnicza przy przygotowaniu oferty. Skorzystanie z wizji lokalnej nie ma wpływu na ocenę oferty, jak też wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. 6. Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób (pracownicy fizyczni) wykonujących wszelkie czynności obejmujące bezpośrednią realizację przedmiotowych robót budowlanych. Przedmiotowy wymóg nie dotyczy czynności związanych z kierowaniem robotami, nadzorem nad realizowanymi robotami budowlanymi oraz transportem materiałów i osób na teren realizowanych robót budowlanych.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-10-04