Budowa parku linowego w Odolanowie

Order Newsletter: 401570 Position: (oferta nr 3739934)

Client
GMINA I MIASTO ODOLANÓW
State
wielkopolskie
Address
63-430 Odolanów, Rynek 11
Phone
733-15-81
Fax
733-38-92
E-Mail
sekretariat@odolanow.pl
Created
2023-09-18

GMINA I MIASTO ODOLANÓW

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA I MIASTO ODOLANÓW Rynek 11 63-430 Odolanów wielkopolskie tel. 733-15-81 fax. 733-38-92 REGON 250855127

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa parku linowego w Odolanowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest Budowa parku linowego w Odolanowie, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa tras linowych w Parku w rejonie ul. 1 Maja w Odolanowie". Park linowy planuje się do wykonania na istniejących drzewach zlokalizowanych na terenie działek o nr ewid. 945/2, 948, 1235, 1236, 1237 - obr. Odolanów, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym wykonanym przez ARCHI 99 Pracownia Projektowa Włodzimierz Cybułka oraz Szczegółową Specyfikacją Techniczną. W ramach zadania należy wykonać elementy parku zgodnie z projektem oraz SST. Z uwagi na specyfikę i charakter inwestycji zaleca się przeprowadzenie oględzin w celu ustalenia sposobu montażu urządzeń na drzewach. Elementy mocować minimalizując ich negatywny wpływ na pnie drzew. Dopuszcza się zmianę konkretnego elementu mocowanego między drzewami po uzyskaniu pozytywnej opinii projektanta pod warunkiem, że zaplanowany element nie będzie możliwy technicznie do założenia lub niekomfortowy w użytkowaniu.2. Projektuje się dwie trasy linowe:1) trasa niska - dla dzieci zaprojektowana na drzewach 18, 21, 22, 23, 24, 29. W ramach tej trasy wybudowane na drzewach zostaną platformy pomiędzy którymi zostaną rozwieszone atrakcje stanowiące minimalny stopień trudności zależny od wieku. Długość trasy niskiej wynosi ok. 58 m;2) trasa wysoka - dla dorosłych zaprojektowana na drzewach A, B, C, D, F, 14, 18, 24. Trasa wysoka zostanie poprowadzona nad rzeką Barycz. W ramach tej trasy wybudowane na drzewach zostaną platformy pomiędzy którymi zostaną rozpięte liny stanowiące zjazd tyrolski. Długość trasy wynosi ok. 170 m.3. Zadanie zostało dofinansowane w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.4.Wszystkie urządzenia i elementy parku linowego muszą być wykonane z bezpiecznych i trwałych materiałów zgodnie z odpowiednimi Polskimi Normami PN-EN oraz warunkami bezpieczeństwa. Muszą posiadać niezbędne atesty i certyfikaty bezpieczeństwa potwierdzające, iż zostały wykonane w oparciu o obowiązujące normy w tym zakresie. Wszystkie urządzenia muszą posiadać właściwe sobie strefy bezpieczeństwa. Wszystkie urządzenia i elementy wyposażenia parku linowego należy instalować zgodnie z odpowiednimi normami PN-EN oraz kartami technicznymi wyrobów i zasadami określonymi przez producenta urządzeń. Na etapie realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest okazać Zamawiającemu atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz inne dokumenty potwierdzające zgodność elementów parku linowego, całych urządzeń lub obiektu z normami technicznymi, wymaganiami wskazanymi w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ. Dokumenty te wykonawca zobowiązany jest okazać na każde żądanie zamawiającego lub inspektora nadzoru, a oryginały przekazać przy odbiorze w ramach dokumentacji odbiorowej. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik do SWZ opracowanej przez mgr inż. arch. Włodzimierz Cybułka oraz mgr inż. arch. Marcin Szeląg, oraz SST. 6. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w dokumentacji technicznej) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. We wszystkich miejscach SWZ i załącznikach do SWZ, w których użyto przykładowego znaku towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę lub jeżeli Zamawiający opisał przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 PZP, a w każdym przypadku, działając zgodnie z art. 99 ust. 6 i art. 101 ust. 4 PZP, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do określonych w SWZ i w załącznikach do SWZ, oznaczając takie wskazania lub odniesienia odpowiednio wyrazami "lub równoważny" lub "lub równoważne", pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, gdyby wyraz "równoważny" lub "równoważne" nie znalazło się w opisie przedmiotu zamówienia.Równoważność polega na możliwości zaoferowania przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, wymaganiach normatywnych itp. W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia mogą być podane niektóre charakterystyczne dla producenta wymiary. Nazwy własne producentów materiałów i urządzeń podane w szczegółowym opisie należy rozumieć jako preferowanego typu w zakresie określenia minimalnych wymagań jakościowych. Nie są one wiążące i można dostarczyć elementy równoważne, które posiadają co najmniej takie same lub lepsze normy, parametry techniczne; jakościowe, funkcjonalne, będą tożsame tematycznie i o takim samym przeznaczeniu oraz nie obniżą określonych w opisie przedmiotu zamówienia standardów.Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych Zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty.Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 5 PZP Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 us.t 1 pkt 2 i ust. 3 PZP), obowiązany jest udowodnić w ofercie, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w SWZ.Zamawiający wskazuje, że zgodnie art. 101 ust. 6 PZP, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne (w sytuacji, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 1 PZP) jest obowiązany udowodnić w ofercie, że obiekt budowlany, dostawa lub usługa, spełniają wymagania dotyczące wydajności lub funkcjonalności, określonej przez Zamawiającego.7. Zaleca się aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej w miejscu realizacji Inwestycji w celu oceny dokumentów przekazanych w ramach danego postępowania przez Zamawiającego.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information