Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybczewice

Order Newsletter: 401578 Position: (oferta nr 3739928)

Client
GMINA RYBCZEWICE
State
lubelskie
Address
21-065 Rybczewice Drugie, 119
Phone
815844460
Fax
815844474
www
http://rybczewice.pl/
E-Mail
urzad@rybczewice.pl
Created
2023-09-18

GMINA RYBCZEWICE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: GMINA RYBCZEWICE 119 21-065 Rybczewice Drugie lubelskie tel. 815844460 fax. 815844474 REGON 431020003 http://rybczewice.pl/

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w gminie Rybczewice

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej w gminie Rybczewice”. 4.2. Przedmiotem zamówienia jest: a) Pierwszy etap: zaprojektowanie kompletniej dokumentacji projektowej. b) Drugi etap:− przebudowa istniejącej sieci wodociągowej Rybczewice – Karczew z rur PCV Ø 160 na rury PE 100 RC SDR17/PN10 dn 160x9,5 na odcinku o długości ok 6 km. Wraz z przebudową sieci planowana jest wymiana węzłów połączeniowych, starych zasuw sekcyjnych, istniejących hydrantów przeciw pożarowych (wraz z zasuwami) a także wykonanie przełączeń istniejących przyłączy wodociągowych do nowej sieci i zamontowanie na przyłączach nowych zasuw odcinających przyłączowych,− Budowa oczyszczalni ścieków dla budynku użyteczności publicznej (dwór) oraz wielorodzinnego budynku mieszkalnego w m. Rybczewice Drugie.4.3. Forma zamówienia to zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia za pomocą programu funkcjonalno-użytkowego. 4.4. Szczegółowy opis i zakres prac projektowych i robót budowlanych przedstawiony został w załączniku nr 1 do niniejszej SWZ - Programie Funkcjonalno-Użytkowym oraz rysunkach stanowiące integralną część SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information