„Skórzewo – wykonanie dokumentacji projektowej budowy: ul. Maratońskiej, ul. Piłkarskiej wraz z częścią działki 313/45, ul. Żeglarskiej, a także ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, (...)

Order Newsletter: 401591 Position: (oferta nr 3739922)

Client
Gmina Dopiewo
State
wielkopolskie
Address
62-070 Dopiewo, Leśna 1c
E-Mail
magdalena.pawlicka@dopiewo.pl
Created
2023-09-18

Gmina Dopiewo

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Dopiewo Leśna 1c 62-070 Dopiewo wielkopolskie REGON 631258738

I.2) Type of contracting: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: „Skórzewo – wykonanie dokumentacji projektowej budowy: ul. Maratońskiej, ul. Piłkarskiej wraz z częścią działki 313/45, ul. Żeglarskiej, a także ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, (...)

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji opozwoleniu na budowę względnie z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID) oraz prowadzenienadzoru autorskiego dla zadania budżetowego: Skórzewo – wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Olimpijskiej, ul.Piłkarskiej, ul. Żeglarskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Wioślarskiej, ul. Łyżwiarskiej, ul. Maratońskiej w Skórzewie.Ze względu na sposób realizacji wykonania dokumentacji projektowej a także rozdziału ulic na zlewnie wód opadowych,który to rozdział jest niezbędnym elementem zaprojektowania sieci kanalizacji deszczowej zadanie zostało podzielone natrzy poniższe zakresy:- Zakres 1 – dokumentacja projektowa budowy ul. Maratońskiej i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowejuwzględniająca włączenie w ul. Sportową, włączenie w działkę nr 312/9, włączenie w działkę nr 313/45, skrzyżowanie z ul.Dębową oraz włączenie w ul. Szarotkową wraz z uzyskaniem zezwolenia na realizację inwestycji drogowej (ZRID).- Zakres 2 - dokumentacja projektowa budowy ul. Piłkarskiej (obejmująca również część działki 313/45 pomiędzyskrzyżowaniem ulic Piłkarskiej i Żeglarskiej, a ul. Maratońską)oraz Żeglarskiej z chodnikami i odwodnieniem w postacikanalizacji deszczowej uwzględniająca włączenie ul. Piłkarskiej w ul. Sportową, włączenie ul. Piłkarskiej w działkę nr 312/9,skrzyżowanie ul. Piłkarskiej z ul. Olimpijską, skrzyżowanie ul. Piłkarskiej z ul. Koszykarską, włączenie ul. Żeglarskiej w ul.Szarotkową oraz skrzyżowanie ul. Żeglarskiej z ul. Wioślarską wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu nabudowę.Zakres 3 - dokumentacja projektowa budowy ul. Olimpijskiej, ul. Koszykarskiej, ul. Łyżwiarskiej oraz ul. Wioślarskiej zchodnikami i odwodnieniem w postaci kanalizacji deszczowej uwzględniająca włączenie ul. Koszykarskiej w ul. Szarotkową,włączenie ul. Wioślarskiej w ul. Sportową oraz włączenie ul. Łyżwiarskiej w ul. Szarotkową wraz z uzyskaniem ostatecznejdecyzji o pozwoleniu na budowęDokumentację należy przygotować osobno kompletną dla każdego zakresu.Opracowanie projektowe winno zostać przygotowane zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadachprzygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2023.162 t.j ) oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2023.682 ze zm.) oraz innymi odrębnymi przepisami.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w OPZ – załącznik nr 9 do SWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71320000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information