Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii 30

Order Newsletter: 253839 Position: (oferta nr 3702340)

Client
Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich
State
śląskie
Address
47-400 Racibórz, Cecylii 30
Phone
+48 (32) 415 50 17
www
http://www.sp1raciborz.pl/
E-Mail
dyrektor.sp1raciborz@gmail.com
Created
2023-06-09

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich Cecylii 30 47-400 Racibórz śląskie tel. +48 (32) 415 50 17 REGON 000723968 http://www.sp1raciborz.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii 30

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowalne w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Powstańców Śląskich w Raciborzu, ul. Cecylii 30”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres:1) Rozbiórka i utylizacja istniejących nawierzchni syntetycznych;2) Rozbiórka i utylizacja nawierzchni utwardzonych;3) Obrzeża betonowe;4) Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej - ciągi piesze;5) Nawierzchnie syntetyczne bezpieczne placu zabaw;6) Wyposażenie placu zabaw;7) Odtworzenie trawników po rozbieranych nawierzchniach;3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku Nr 1 do SWZ. Składają się na niego następujące dokumenty: 1) dokumentacja projektowa, w tym projekt architektoniczno-budowalny z załącznikami,2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych (STWIORB), 3) Przedmiar robót.Z uwagi na to, że wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie będzie miało charakter ryczałtowy, Wykonawca przy wycenie oferty powinien opierać się na zakresie wskazanym w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1) oraz STWIORB. Przedmiar robót ma charakter pomocniczy. Wystąpienie w trakcie realizacji umowy robót nieujętych w przedmiarze lub robót w większej ilości w stosunku do przyjętej w przedmiarze nie będzie uprawniało Wykonawcy do żądania dodatkowego wynagrodzenia - jeżeli roboty te ujęte były w dokumentacji projektowej, o której mowa w pkt 3.1) oraz STWIORB.4. Długość okresu gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane oraz dostarczone i wbudowane materiały wynosi min. 60 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego. 5. Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne na zasadach określonych w § 11 Projektu umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45111291-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-26