Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

Order Newsletter: 253827 Position: (oferta nr 3702325)

Client
Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich
State
wielkopolskie
Address
64-510 Wronki, ul. Leśna 17
Phone
672540213
Fax
672540213
www
www.szkolanalesnej.edu.pl
E-Mail
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl
Created
2023-06-09

Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich ul. Leśna 17 64-510 Wronki wielkopolskie tel. 672540213 fax. 672540213 REGON 000767428 www.szkolanalesnej.edu.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1) Nazwa nadana zamówieniu: „Kompleksowa dostawa, tj. sprzedaż i dystrybucja gazu ziemnego wysokometanowego grupy E (GZ-50)”2) Przedmiot nin. zamówienia obejmuje kompleksową sprzedaż i dystrybucję gazu ziemnego wysokometanowego o symbolu E (GZ-50) o łącznym szacunkowym wolumenie 789294 kWh w okresie dostaw (12 m-cy), do obiektów wymienionych w Załączniku nr 1 do SWZ – OPZ.3) Zamawiający oświadcza, że na dzień zawarcia umowy zakwalifikowany jest do grupy taryfowej: W-5.14) Wykonawca dokona wszelkich czynności i uzgodnień z OSD niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy i skutecznego rozpoczęcia sprzedaży paliwa gazowego, w tym w szczególności zgłoszenia do OSD nowych umów sprzedaży paliwa gazowego. Czynności te Wykonawca wykona na podstawie stosownych pełnomocnictw udzielonych przez Zamawiającego wraz z zawarciem umów sprzedaży paliwa gazowego.5) Zamawiający informuje, iż aktualnie posiada umowę kompleksową, zawartą po raz kolejny, na czas określony, tj. do 30.10.2023 r. – aktualny sprzedawca: PGNiG Obrót Detaliczny sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa (PGNiG Grupa Orlen); 6) Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy w formie korespondencyjnej lub elektronicznej z zastosowaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego.7) Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zamówienie było wykonane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1385 z późn. zm).8) Zamawiający zobowiązuje się zapłacić należne wynagrodzenie przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni, licząc od daty wystawionej faktury drogą elektroniczną (podlega ocenie w kryteriach oceny ofert).9) Zamawiający jest zwolniony z akcyzy (podmiot systemu oświaty).10) Zamawiający oczekuje zastosowania ceny jednostkowej za dostarczone paliwo gazowe zgodnie z uregulowaniami zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. z 2022 r., poz. 202, z późn. zm.) - Zamawiający podlega ochronie taryfowej jako podmiot systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 900). Paliwo gazowe w całości zużyte będzie na potrzeby podstawowej działalności. Zamawiający złożył stosowne oświadczenie. Ochronie podlega cały wolumen. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę stawek za paliwo gazowe od dnia 01-01-2024 r. w przypadku zatwierdzenia nowej taryfy przez URE, chyba że przepisy ochronne zostaną przedłużone.11) Wykonawca jest zobligowany do stosowania aktualnych stawek VAT na dzień składnia oferty (Zamawiający będzie rozliczał każdorazową fakturę na podstawie aktualnego, obowiązującego na dany okres rozliczeniowy podatku Vat).12) Zamawiający informuje, że nie posiada umów/aneksów w ramach akcji promocyjnych oraz nie jest członkiem programów lojalnościowych.13) Zamawiający informuje, iż aktualnie ponosi opłatę abonamentową.14) Przedmiot zamówienia obejmuje również wszystkie prace i obowiązki Wykonawcy wymienione w projekcie istotnych postanowień umowy.15) Wskazana w załączniku nr 1 do umowy ilość gazu ziemnego jest wielkością szacunkową, prognozowaną przez Zamawiającego i może ulec zmianie do + 30% (prawo opcji) lub do – 30%. W przypadku zużycia przez Zamawiającego ilości gazu ziemnego poniżej lub powyżej prognozowanej ilości, Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia finansowe, ani prawne z tego tytułu. Skorzystanie z prawa opcji wymaga złożenia Wykonawcy stosownego oświadczenia przez Zamawiającego i jest wiążące dla Wykonawcy w zakresie weń określonym. Przewiduje się możliwość wykonania prawa opcji przez cały okres ważności umowy.16) Zamawiający informuje, że łączna ilość gazu ziemnego zużytego w okresie dostawy nie będzie mniejsza od 70% łącznej ilości prognozowanej.17) Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia kwotę 262706,00 zł.18) Zamawiający będzie sam kontrolował wartość umowy. W przypadku jej przekroczenia, Zamawiający zapłaci za rzeczywiste zużycie paliwa gazowego.19) Zamawiający dopuszcza zmianę cen jednostkowych w razie niezależnych od Wykonawcy zmian przepisów prawa.20) Wskazane w postępowaniu punkty poboru, tj. ich numery, grupy taryfowe oraz zamówione moce godzinowe, zgodne są z informacjami zawartymi na fakturach wystawianych przez obecnego sprzedawcę. Jeżeli dane ulegną zmianie w trakcie procedury – Zamawiający zaktualizuje dane.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 09123000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-19