Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Łódź z budową przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia

Order Newsletter: 253828 Position: (oferta nr 3702324)

Client
Urząd Miasta Łodzi
State
łódzkie
Address
90-926 Łódź, ul. Piotrkowska 104
www
https://uml.lodz.pl/
E-Mail
zamowienia@uml.lodz.pl
Created
2023-06-09

Urząd Miasta Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Urząd Miasta Łodzi ul. Piotrkowska 104 90-926 Łódź łódzkie REGON 472057632 https://uml.lodz.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa stacji transformatorowej wraz z elektroenergetycznymi liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Łódź z budową przyłączy elektroenergetycznych średniego napięcia

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 5.1. Przedmiotem zamówienia jest inwestycja polegająca na wykonaniu na terenie Hali Sportowej przy ul. ks. I. Skorupki 21 w Łodzi następujących robót:- budowie kablowego przyłącza podstawowego i rezerwowego SN do zasilania stacji transformatorowej,- przebudowie kolizji zasilania instalacji oświetlenia drogowego ze stacją transformatorową,- budowie stacji transformatorowej wraz z liniami kablowymi niskiego napięcia do zasilania obiektów MOSiR Hala Sportowa i Bombonierka,- wymianie rozdzielni głównych w budynku Hali Sportowej i lodowiska Bombonierka,- wiaty stalowej szkieletowej przekrywającej prefabrykat stacji transformatorowej,- nowych schodów terenowych na skarpie w sąsiedztwie stacji transformatorowej.5.2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SWZwraz z załącznikami oraz we wzorze umowy (Załącznik nr 11 do SWZ).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45317200-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Numeracja zgodna z SWZ.19.1. Zamawiający żąda od Wykonawcy wniesienia wadium w wysokości 40 000,00 PLN (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100).19.2. Wadium wnosi się przed upływem terminu składania ofert i utrzymuje nieprzerwanie do dnia upływu terminu związania ofertą, z wyjątkiem przypadków, o których mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy Pzp.19.3. Zgodnie z art. 97 ust. 7 ustawy Pzp wadium może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach1) pieniądzu;2) gwarancjach bankowych;3) gwarancjach ubezpieczeniowych;4) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).19.4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:Wpłaty pieniężnej należy dokonać przelewem na konto Zamawiającego nr:Kod BIC (SWIFT): PKOPPLPWIBAN: PL 74 1240 1037 1111 0011 091

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-06-29