Robota budowlana polegająca na dobudowie dwukondygnacyjnego segmentu z centralną rejestracją moduł D, wraz z dostosowaniem pomieszczeń w ramach realizacji projektu przebudowa i rozbudowa WOMP CPL

Order Newsletter: 150898 Position: (oferta nr 3674038)

Client
WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE
State
lubelskie
Address
20-701 Lublin, ul. Nałęczowska 27
www
http://www.womp.lublin.pl/
E-Mail
zampub@womp.lublin.pl
Created
2023-03-24

WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: WOJEWÓDZKI OŚRODEK MEDYCYNY PRACY CENTRUM PROFILAKTYCZNO-LECZNICZE W LUBLINIE ul. Nałęczowska 27 20-701 Lublin lubelskie REGON 431190120 http://www.womp.lublin.pl/

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Robota budowlana polegająca na dobudowie dwukondygnacyjnego segmentu z centralną rejestracją moduł D, wraz z dostosowaniem pomieszczeń w ramach realizacji projektu przebudowa i rozbudowa WOMP CPL

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana polegająca na dobudowie dwukondygnacyjnego segmentu z centralną rejestracją moduł D, wraz z dostosowaniem pomieszczeń w ramach realizacji projektu przebudowa i rozbudowa WOMP CPL w LublinieZarys prac do wykonania: Inwestycja obejmuje dobudowę budynku 2 kondygnacyjnego przyległego do istniejącej przychodni od strony wschodniej. Konstrukcja szkieletowa żelbetowa , słupy i podciągi wylewane na budowie ( 1 kondygnacja nadziemna + 1 kondygnacja podziemna). Ściany podziemne z częściowo wylewane na budowie, częściowo murowane z pustaków betonowych ocieplanych styropianem, ściany kondygnacji nadziemnych w postaci szklanej fasady z narożami murowanymi z pustaków ceramicznych, stopy monolityczne wylewane na budowie.Sufity podwieszane rastrowe, posadzki z płytek granitowych.Powierzchnia zabudowy 340,89 m²Powierzchnia użytkowa 574,01 m²Kubatura 2798,70 m³Program użytkowy :Na parterze znajduje się główne wejście do budynku z poziomu terenu, centralna rejestracja, przejścia do innych części budynku, szatnia i portiernia.W piwnicy znajdują się pomieszczenia techniczne , archiwum, szatnie dla pracowników.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 40 000, 00 zł2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:a) pieniądzu,b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,c) gwarancjach bankowych,d) gwarancjach ubezpieczeniowych,e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2020 r. poz. 299).3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na następujący rachunek bankowy zamawiającego: ING Bank Śląski 56 1050 1953 1000 0023 6471 6767 z adnotacją:„wadium na robotę budowlaną – numer sprawy WOMPCPL Dz.E III 26/1/2023”Zaleca się dołączenie do oferty kserokopii dokumentu potwierdzającego dokonanie przelewu.4. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu, zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym za

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-12