Przebudowa skrzyżowania na DK 14 w m. Dobra

Order Newsletter: 150863 Position: (oferta nr 3674019)

Client
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi
State
łódzkie
Address
91-857 Łódź, ul. Irysowa 2 2
Phone
42 233 96 06
Fax
42 233 96 08; 233 96 75
www
www.gddkia.gov.pl
E-Mail
przetargi@lodz.gddkia.gov.pl
Created
2023-03-24

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi ul. Irysowa 2 2 91-857 Łódź łódzkie tel. 42 233 96 06 fax. 42 233 96 08; 233 96 75 REGON 01751157500154 www.gddkia.gov.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa skrzyżowania na DK 14 w m. Dobra

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: „Przebudowa skrzyżowania na DK 14 w m. Dobra”Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie wykonanie robótpolegających na budowie dwupasowego ronda na skrzyżowaniu DK nr 14 z drogą powiatową nr 5129E w m. Dobra wraz zprzebudową DK14 na odcinku od km 39+020 do km 39+670 w docelowym przekroju 2+2 oraz przebudową drogi dojazdowejdo posesji (Michałówek 11).Zakres zamówienia obejmować będzie wykonanie dokumentacji projektowej oraz realizację robót obejmującą m.in.:• przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni Ciągu Głównego,• przebudowę drogi powiatowej Nr 5119E,• budowę drogi dojazdowej,• budowę oświetlenia,• budowę oświetlenia dedykowanego dla pieszych,• budowę zatok autobusowych,• budowę ciągu pieszego,• przebudowę kolizji,• wycinkę drzew,• rozbiórkę istniejących ogrodzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233260-9

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: Informacje dotyczące wadium:1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 220 000,00 zł (słownie: dwieście dwadzieścia tysięcy złotych 00/100).2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach wymienionych w art. 97 ust. 7 ustawy Pzp, w zależności od wyboru Wykonawcy.3. Jeżeli wadium jest wnoszone w formie gwarancji lub poręczenia Wykonawca przekazuje Zamawiającemu oryginał gwarancji lub poręczenia w postaci elektronicznej. Wadium w takie musi obejmować cały okres związania ofertą. Treść gwarancji lub poręczenia nie może zawierać postanowień uzależniających jego dalsze obowiązywanie od zwrotu oryginałudokumentu gwarancyjnego do gwaranta.Jako Beneficjenta wadium wnoszonego w formie poręczeń lub gwarancji należy wskazać – „Skarb Państwa – Generalny Dyrektor Dróg Krajowychi Autostrad w zakresie działalności Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi, ul. Irysowa 2, 91-857 Łódź”W przypadku wniesi

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-11