Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Bytów

Order Newsletter: 150840 Position: (oferta nr 3674013)

Client
Gmina Bytów
State
pomorskie
Address
77-100 Bytów, 1 Maja 15
Phone
598222011
E-Mail
urzad@bytow.com.pl
Created
2023-03-24

Gmina Bytów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Bytów 1 Maja 15 77-100 Bytów pomorskie tel. 598222011 REGON 770979499

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowo–kosztorysowej budowy dróg, chodników i ciągów pieszo-rowerowych na terenie gminy Bytów

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Część I zamówieniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ciągu pieszo-rowerowego przy drodze wojewódzkiej nr 212 w miejscowości Udorpie zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1050,00 m). Ciąg ma stanowić połączenie istniejących odcinków ciągów przy drodze wojewódzkiej nr 212. Dokumentację należy sporządzić w zakresie:Branża drogowa:- nawierzchnia ciągu pieszo–rowerowego z mieszanki mineralno–bitumicznej o szerokości 3,0 m;- dwustronne pobocza o szerokości 1,0 m;- kanał technologiczny. Branża sanitarna: - odwodnienie zapewniające odbiór wód z ciągu pieszo–rowerowego (np. budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub odwodnienie w postaci rowów).Branża elektryczna: - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City. W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:1. Projekt budowlany wielobranżowy:• Mapy do celów projektowych;• Projekt zagospodarowania terenu;• Projekt architektoniczno–budowlany;• Projekt branży drogowej;• Projekt branży sanitarnej;• Projekt branży elektrycznej;• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji;• Projekty podziału;• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy.2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów.4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji;- pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane);- uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.Opracowanie należy wykonać w ilości:1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy.2. Wersja elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.3. Wersja elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD / DVD - 1 kpl.Część II zamówieniaOpracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi w Pomysku Wielkim – ul. Zalesie i Zacisze zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 4 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1480,00 m). Dokumentację należy sporządzić w zakresie:Branża drogowa: - szerokość w liniach rozgraniczenia drogi min. 12 m;- ciąg pieszo–jezdny z kostki betonowej szerokości 6 m;- budowa cieku wodnego z kostki granitowej w osi ciągów pieszo-jezdnych;- kanał technologiczny;- klasa drogi – L.Branża sanitarna: - budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub inne rozwiązanie zapewniające odbiór wód z wszystkich elementów pasa drogowego; - budowa sieci wodociągowej o długości ok. 500 metrów, PE Dy 125 mm, SDR 17,0; typ 2/2.Branża elektryczna: - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City. W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:1. Projekt budowlany wielobranżowy:• Mapy do celów projektowych;• Projekt zagospodarowania terenu;• Projekt architektoniczno–budowlany; • Projekt branży drogowej;• Projekt branży sanitarnej;• Projekt branży elektrycznej;• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji; • Projekty podziału;• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy.2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji; - pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane); - uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.Opracowanie należy wykonać w ilości:1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy;2. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.3. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 kpl.Część III zamówieniaOpracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy odcinka drogi ulicy Kazimierza Wielkiego w Rzepnicy stanowiącej własność gminy Bytów zgodnie z załącznikiem graficznym stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ (długość projektowanego odcinka ok. 1350,00 m).Dokumentację należy sporządzić w zakresie:Branża drogowa: - szerokość w liniach rozgraniczenia drogi min. 20 m;- nawierzchnia drogi z mieszanki mineralno–bitumicznej o szerokości od 5,5 m do 6,0 m;- obustronny chodnik i ścieżka rowerowa rozdzielone pasem zieleni;- miejsca parkingowe w miarę możliwości w planowanych liniach rozgraniczenia drogi;- kanał technologiczny;- klasa drogi – L.Branża sanitarna:- budowa kanalizacji deszczowej wraz z uzbrojeniem lub inne rozwiązanie zapewniające odbiór wód z wszystkich elementów pasa drogowego; - budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku od ronda na ul. Ks. J. Popiełuszki do istniejącej przepompowni o długości ok. 725 m.Branża elektryczna: - budowa oświetlenia drogowego z możliwością zastosowania technologii Smart City. W ramach niniejszego zamówienia należy przygotować materiały do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę lub uzyskania decyzji zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych w celu pozyskania terenu pod pas drogowy m.in.:1. Projekt budowlany wielobranżowy:• Mapy do celów projektowych;• Projekt zagospodarowania terenu;• Projekt architektoniczno–budowlany wraz z projektem zieleni i elementami małej architektury;• Projekt branży drogowej;• Projekt branży sanitarnej;• Projekt branży elektrycznej;• Wykaz działek niezbędnych dla realizacji inwestycji; • Projekty podziału;• Projekt organizacji ruchu – oznakowanie pionowe oraz poziome po zakończeniu budowy. 2. Specyfikacje techniczne, przedmiary robót.3. Kosztorys inwestorski i Zbiorcze Zestawienie Kosztów. 4. Wersje elektroniczne całości zamówienia.Dodatkowo do obowiązków wykonawcy należy uzyskanie w imieniu Zamawiającego: - decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji, - pozwolenia wodno-prawnego (jeśli będzie wymagane), - uzyskania wszelkich niezbędnych uzgodnień umożliwiających uzyskanie pozwolenia na budowę lub decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej.Opracowanie należy wykonać w ilości:1. Wersja papierowa w ilości 4 egzemplarzy;2. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD nieedytowalna na nośniku CD/ DVD do udostępniania dokumentacji przetargowej na stronie internetowej - 1 kpl.3. Wersje elektroniczna projektu zatwierdzonego decyzją ZRiD edytowalna na nośniku CD/DVD - 1 kpl.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-06