Dostawy majtek, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

Order Newsletter: 150758 Position: (oferta nr 3673961)

Client
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE
State
dolnośląskie
Address
58-260 Bielawa, Stefana Żeromskiego 2
E-Mail
dpsbielawa@dpsbielawa.pl
Created
2023-03-24

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE

Section I - The contracting

I.1) Name and address: DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W BIELAWIE Stefana Żeromskiego 2 58-260 Bielawa dolnośląskie REGON 005837240

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawy majtek, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Zamówienie obejmuje dostawy wyrobów medycznych: majtek, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych dla mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (dalej zwany: „DPS”). 2. Dostawy będą realizowane przez Wykonawcę do 2 lokalizacji: 1) siedziba DPS w Bielawie - przy ul. Żeromskiego 2, 2) filia DPS w Niemczy - przy ul. Kolejowej 14/16. 3. Szacowane zestawienie ilościowo-rodzajowe przedmiotu zamówienia zamieszczono w formularzu ofertowym (formularz nr 1 do swz). 4. Zamówienie obejmuje dostawy ww. wyrobów medycznych tylko w ramach refundacji z Narodowego Funduszu Zdrowia. 5. Zamawiający zastrzega, że ilości majtek, pieluchomajtek i wkładów anatomicznych zawartych w ww. załączniku przedstawiono na potrzeby oszacowania wartości ofert i mogą one ulec zmianie w trakcie wykonywania zamówienia. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o realizację dostawy w zakresie podanym w ww. formularzu nr 1. Ostateczna wartość przedmiotu umowy zostanie określona na podstawie faktycznej ilości zamówienia, wynikającej z faktycznego zapotrzebowania Zamawiającego, pomnożonej przez cenę jednostkową z zastrzeżeniem, że minimalny poziom realizacji umowy nie będzie mniejszy niż 50% jej maksymalnej wartości. Jednocześnie Zamawiający, w ramach zastosowanego prawa opcji, zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości poszczególnych pozycji dot. zamawianych produktów, będących przedmiotem umowy o udzielenie zamówienia na zasadach wskazanych w załączniku nr 1 – projektowanych postanowieniach umownych. 6. Rozliczenia pomiędzy Wykonawcą, którego oferta uznana zostanie za najkorzystniejszą, i Zamawiającym, dokonywane będą na podstawie rzeczywistych ilości dostarczonych partii przedmiotu zamówienia według cen jednostkowych zawartych w zestawieniu ilościowo-rodzajowym określonym w formularzu nr 1 do swz. 7. Wykonawca zobowiązany jest podać ceny z uwzględnieniem kosztu opakowania, dowozu, wraz z wniesieniem i rozładunkiem przedmiotu zamówienia w budynkach Zamawiającego (Bielawa, ul. S. Żeromskiego 2; Niemcza, ul. Kolejowa 14/16) w sposób gwarantujący bezpieczeństwo transportu oraz z uwzględnieniem kosztów związanych z odbiorem i zwrotem towarów wadliwych/niezgodnych z zamówieniem. 8. Przedmiot zamówienia dostarczany będzie sukcesywnie (partiami), odpowiednio do potrzeb Zamawiającego, przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć zamówioną partię przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego w ciągu 2 dni roboczych od dnia otrzymania zamówienia od Zamawiającego (przez dzień roboczy rozumieć należy każdy dzień, który nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy, ani sobotą, a bieg terminu liczyć należy od dnia następującego po dniu, w którym Zamawiający przesłał zamówienie). Wielkość każdej partii ustalana będzie przez pracownika Zamawiającego odpowiedzialnego za realizację umowy. 9. Wykonawca będzie odpowiadać za dostarczenie każdej partii przedmiotu zamówienia i jej rozładowanie w miejscu i budynku wskazanym przez Zamawiającego w godzinach: 7:30-14:30. 10. Zamawiający będzie składać zamówienia na poszczególne partie przedmiotu zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), faksem lub w formie pisemnej. 11. Termin ważności dostarczanych produktów – minimum 1 rok od daty dostarczenia towaru. 12. Zasady realizacji zamówienia zostały zawarte w swz oraz wzorze umowy (załącznik nr 1 do swz). 13. Dostarczane towary muszą charakteryzować się następującymi parametrami: 1) pieluchomajtki nocne dla dorosłych - rozmiar średni - obwód bioder 75-120 cm (+/-10 cm) - chłonność nie niższa niż 2900 ml, 2) pieluchomajtki nocne dla dorosłych - rozmiar duży – obwód bioder 100-150 cm (+/- 10 cm) - chłonność nie niższa niż 3200 ml, 3) pieluchomajtki nocne dla dorosłych - rozmiar bardzo duży – obwód bioder 130-170 cm (+/- 10 cm) - chłonność nie niższa niż 3200 ml, 14. Pieluchomajtki dla dorosłych muszą być „oddychające” (paroprzepuszczalne) na całej powierzchni, tzn. posiadać system, który pozwala na swobodny przepływ powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przeciekaniem moczu na zewnątrz oraz muszą być zaopatrzone w pas mocujący; system zapinania pieluchomajtek - na rzepy; pieluchomajtki powinny zawierać płaskie gumki bez lateksu i dokładnie dopasowywać się do ciała (m. in. w pachwinach oraz na części krzyżowej brzusznej; ściągacze taliowe: przedni i tylny). 15. Zamówienie obejmuje ponadto dostawy: 1) wkładów anatomicznych - „dużych” - o chłonności nie niższej niż 2450 ml, 32x62,5 (+/-5cm); 2) wkładów anatomicznych „małych”- o chłonności nie niższej niż 880 ml, 18x37 (+/-5cm); 3) wkładów anatomicznych dla mężczyzn, które muszą dostosowywać się do męskiej anatomii zapewniając komfort, a także muszą posiadać samoprzylepny pasek, który może być łatwo przytwierdzony do bielizny, 9x40 cm (+/- 5cm); 4) pantsów (majtki chłonne) o rozmiarze średnim, 80-110 cm (+/-5cm); 5) pantsów (majtki chłonne) o rozmiarze dużym 100-135 cm (+/-5cm). 16. Chłonność żądanych powyżej produktów podana została wg normy ISO 11948-1. 17. Przedmiot dostaw powinien posiadać dokładny i czytelny opis produktu na opakowaniu oraz stosowne certyfikaty lub atesty dopuszczające jego stosowanie w służbie zdrowia zgodnie z polskim prawem oraz prawem Unii Europejskiej (powinien odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym, posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu wymagane prawem). Oferowany przedmiot zamówienia musi być bezpieczny w użyciu dla pacjentów oraz dla personelu. Oznakowanie dostarczonych wyrobów, instrukcje użytkowania, opis wyrobu, etykiety (oryginalne) muszą być sporządzone w języku polskim. W szczególności Zamawiający wymaga, aby wyrób posiadał: 1) deklarację zgodności – zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. poz. 974 z późn. zm.), 2) etykiety i instrukcje używania dostępne w języku polskim, 3) oznaczenie nazwą producenta na wyrobie lub na dokumencie dołączonym do wyrobu oraz kod identyfikacyjny wyrobu UDI (w myśl art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych). 18. Wszystkie dostarczane produkty muszą posiadać: 1) tekstylną powłokę zewnętrzną, miękką i delikatną dla skóry, zapewniającą prawidłową cyrkulację powietrza przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed przeciekaniem, 2) system neutralizujący zapach moczu, 3) wskaźnik wilgotności, zmieniający kolor w miarę napełniania produktu moczem, 4) warstwę chłonną i materiał absorpcyjny zapewniające szybkie wchłanianie i zatrzymanie moczu wewnątrz produktu, a tym samym zapewniające skórze suchość i ochronę przed podrażnieniami i odparzeniami. 19. Wykonawca wystawi fakturę VAT po każdej dostawie. Płatność za każdą dostawę nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33770000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information

IV.3.5) The term tying with offer: 2023-04-03