Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

Order Newsletter: 2022 Position: (oferta nr 3624523)

Client
Polskie Laboratorium Antydopingowe
State
mazowieckie
Address
01-982 Warszawa, Trylogii 2
Phone
+48225699930, +48225699937
Fax
+48225699933
www
http://www.antydopinglab.pl
E-Mail
przetargi@antydopinglab.pl, pawel.kaliszewski@antydopinglab.pl
Created
2022-05-31

Polskie Laboratorium Antydopingowe

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Polskie Laboratorium Antydopingowe Trylogii 2 01-982 Warszawa mazowieckie tel. +48225699930, +48225699937 fax. +48225699933 REGON 38217797500000 http://www.antydopinglab.pl

I.2) Type of contracting:

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa odczynników dla Polskiego Laboratorium Antydopingowego.

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa odczynników na potrzeby Polskiego Laboratorium Antydopingowego podzielona na X (dziesięć) odrębnych Części, tj.: a) Część I – odczynniki do analizatora immunochemicznego COBAS e411 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta; b) Część II – odczynniki do analizatora immunochemicznego IMMULITE 1000 wskazanego producenta lub równoważne i wykonanie przeglądu okresowego analizatora zgodnie z zaleceniami producenta; c) Część III – odczynniki do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; d) Część IV – odczynniki do hydrolizy i innych etapów przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne; e) Część V – odczynniki wskazanego producenta lub równoważne; f) Część VI – odczynniki do elektroforezy wskazanego producenta lub równoważne; g) Część VII – odczynniki immunochemiczne wskazanego producenta lub równoważne; h) Część VIII – odczynniki ELISA do oznaczeń gonadotropiny kosmówkowej wskazanego producenta lub równoważne; i) Część IX – odczynniki do przygotowania faz ruchomych do chromatografii cieczowej wskazanego producenta lub równoważne; j) Część X – odczynniki do przygotowania próbek wskazanego producenta lub równoważne. 2. Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia i zakres ilościowy dla poszczególnych Części zamówienia zawarte są w "Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia – Formularzu asortymentowo - cenowym", który stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. 3. Zamawiający, działając na podstawie art. 29 ust. 3 uPzp, dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej w zakresie przedmiotów zamówienia wskazanych w Załączniku nr 1 do SIWZ o takich samych lub lepszych parametrach i właściwościach. 4. Jeżeli w dokumentach przetargowych zamieszczone zostały rozwiązania opatrzone nazwami własnymi lub nazwami producenta należy to rozumieć w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie odczynników gwarantujących realizację zadania w zgodzie z wymaganiami Zamawiającego oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w pierwotnej dokumentacji, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa. W przypadku zaoferowania przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia o parametrach i właściwościach równoważnych Wykonawca zobowiązany jest do wykazania poprzez dostarczenie próbek do testów, że oferowane przez niego przedmioty zamówienia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Wykonawca składający ofertę z odczynnikami równoważnymi musi spełnić warunki określone w niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pod rygorem odrzucenia oferty jako niezgodnej z treścią SIWZ.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33696300-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information