zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

Order Newsletter: 2021 Position: (oferta nr 3620689)

Client
Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.
State
mazowieckie
Address
02-015 Warszawa, Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1
Phone
22 370 27 44
www
www.uczkin.pl
E-Mail
administracja@uczkin.pl
Created
2021-09-13

Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o.

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Uniwersyteckie Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. Pl. S. Starynkiewicza 1/3 1 02-015 Warszawa mazowieckie tel. 22 370 27 44 REGON 14672610000000 www.uczkin.pl

I.2) Type of contracting: Spółka Prawa Handlowego

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Nazwa zamówienia: „Zakup i sukcesywne dostawy w okresie 24 miesięcy wyrobów i akcesoriów medycznych dla Uniwersyteckiego Centrum Zdrowia Kobiety i Noworodka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Sp. z o.o. w Warszawie”. 2.Zamawiający dokonał podziału przedmiotu zamówienia na części – 20 pakietów 3.Zestawienie asortymentowe określające nazwę przedmiotu zamówienia wraz z określeniem ilości przewidzianej do dostaw w okresie obowiązywania umowy stanowi załącznik nr 2 do SIWZ. 4.Ilości asortymentu wskazanego powyżej służą określeniu wartości ofert i ich porównaniu; zostały ustalone z należytą starannością i uwzględniają najprawdopodobniejsze potrzeby Zamawiającego. 5.Oferowany termin płatności od dnia złożenia faktury Zamawiającemu nie może być krótszy niż 60 dni. 6. W pakietach, w których nie podano wielkości dawki, Zamawiający zastrzega sobie możliwość składania zamówień na wszystkie dawki produkowane przez danego producenta. 7.Wymogiem Zamawiającego jest złożenie oferty na preparaty znajdujące się w Wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. stanowiącym załącznik do obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na dzień 30 listopada 2016 r. wraz z określeniem jego kodu EAN. Cena oferowanego wyrobu nie może przekraczać wysokości limitu finansowania zgodnego z wyżej wymienionym obwieszczeniem. 8.Zamawiający informuje, że wszystkie występujące w dokumentacji wskazania znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, należy rozumieć jako określenie wymaganych przez Zamawiającego parametrów technicznych lub standardów jakościowych. Oznacza to, że zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, wskazaniom tym towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia w ofercie asortymentu równoważnego (innego niż podany „z nazwy” przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia) pod warunkiem, że oferowane wyroby medyczne będą o takich samych lub lepszych parametrach leczniczo terapeutycznych określonych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Obowiązek udowodnienia, że odpowiadają one wymaganiom, określonym przez Zamawiającego w dokumentacji, spoczywa na Wykonawcy. 9.Przedmiot zamówienia musi być dostarczany w opakowaniu producenta. 10.Opakowanie zewnętrzne i wewnętrzne ma zawierać nazwę towaru, nr serii, datę produkcji i datę ważności. 11.Wyroby danego rodzaju wchodzące w skład jednej dostawy muszą posiadać ten sam termin ważności. 12. Dostarczony towar będzie miał termin przydatności do użycia obejmujący co najmniej (minimalnie) 12 miesięcy od faktycznej daty dostawy. 13.Wykonawca udziela 12 miesięcznej gwarancji na dostarczony towar. 14.Dostarczony Przedmiot zamówienia musi być zaopatrzony w etykietę handlową, sporządzoną w języku polskim, zawierającą wszystkie niezbędne informacje niezbędne dla bezpiecznego użytkowania. 15. Zakupy dokonywane w trakcie obowiązywania umowy mogą dla poszczególnych pozycji różnić się ilościowo od ilości podanych w kalkulacji oferty, jednakże łączna wartość dostaw nie przekroczy całkowitej wartości oferty wybranego Wykonawcy w danym pakiecie. 16.Zamawiający dopuszcza odmienny sposób konfekcjonowania pod warunkiem zapewnienia ilości pierwotnie podanych. W tym przypadku należy podać wartości zaokrąglone do pełnych opakowań. 17.Miejsce realizacji zamówienia: Dział Farmacji Szpitalnej UCZKIN, pl. Sokratesa Starynkiewicza 1/3, 02-015 Warszawa w budynku (poziom -1). 33140000-3, 33190000-8

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 33140000-3

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information