Dostawa mebli na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

Order Newsletter: 1 Position: 242797 (oferta nr 359700)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-24

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa mebli na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest dostawa mebli na potrzeby komórek organizacyjnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie, szczegółowo opisanych w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik do formularza ofertowego. Zamówienie zostało podzielone na pięć części. Warunki realizacji przedmiotu zamówienia określają: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia oraz umowa, której wzór stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji. Pozostałe warunki realizacji zamówienia, wspólne dla wszystkich części. 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia własnym transportem, na własny koszt w sposób zapewniający jego całość i nienaruszalność. W ramach zamówienia Wykonawca, za pomocą własnych pracowników, wniesie i zamontuje sprzęt w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiającego. 2. Termin realizacji zamówienia wynosi maksymalnie do 14 dni od daty podpisania umowy. 3. Wykonawca poinformuje Zamawiającego o terminie dostawy z minimum 7 dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany miejsca dostawy w granicach administracyjnych Miasta Krakowa 4. Wynagrodzenie zostanie wypłacone w terminie do 14 dni od daty przyjęcia faktury wystawionej zgodnie z zasadami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 roku w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1485) wraz z protokołami odbioru. 5. Wykonawca ma obowiązek wraz z fakturą dostarczyć protokół odbioru mebli dostarczonych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego oraz zbiorczy dokument gwarancyjny, o którym mowa w pkt. 5. Protokół ma być podpisany przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy oraz użytkownika w miejscu dostawy. 6. Gwarancje udzielone przez Wykonawcę na oferowane meble mają wynosić minimum 24 miesiące. Gwarancja na dostarczone meble ma być zbiorcza i ma być wystawiona przez Dostawcę. Dokument gwarancyjny ma zawierać datę sprzedaży oraz warunki gwarancji zgodnie z warunkami udzielenia zamówienia. Dokument ma być podpisany przez upoważnioną osobę. 7. Czas naprawy gwarancyjnej nie może być dłuższy niż 3 dni od momentu zgłoszenia usterki. 8. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od dostawy wad w dostarczonym sprzęcie Wykonawca ma obowiązek wymienić wadliwy towar do 7 dni od daty otrzymania zgłoszenia. 9. Meble mają być fabrycznie nowe oraz kompletne z punktu widzenia celu jakiemu mają służyć i zdatne do bezpośredniego użycia zgodnie z przeznaczeniem w momencie ich dostarczenia do Zamawiającego w dniu dostawy przez Wykonawcę. 10. Wykonawca ma obowiązek uwzględnić w ofercie koszty wszystkich materiałów oraz środków niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy oraz koszty transportu i montażu mebli w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia przy pomocy własnych narzędzi, materiałów i środków technicznych oraz przy użyciu własnej siły roboczej. 12. Wykonawca ma obowiązek każdorazowego konsultowania się z Zamawiającym wszelkich kwestii problematycznych w zakresie realizacji przedmiotu umowy. 13. Wszystkie dostarczone meble podczas ustawienia w miejscu przeznaczenia mają zostać wypoziomowane

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 390000002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information