Ochrona fizyczna i dozór mienia w siedzibie MOPS w Krakowie (30-529) ul. Józefińska 14

Order Newsletter: 1 Position: 383330 (oferta nr 359352)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-21

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Ochrona fizyczna i dozór mienia w siedzibie MOPS w Krakowie (30-529) ul. Józefińska 14

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest ochrona fizyczna i dozór mienia w obiekcie będącym siedzibą Zamawiającego przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie (30-529). 2. Łączna liczba godzin ochrony obiektu: 464 godziny. 3. Wykonawca będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji osób, które wchodzą i wychodzą z budynku po godzinach pracy. 4. Zamawiający udostępni pomieszczenie przeznaczone dla pracowników Wykonawcy. 5. W przypadku, gdy osoba dyżurująca nie stawi się do pracy, w godzinach, w których pełniony jest dozór, Wykonawca zapewni osobę na zastępstwo w ciągu pół godziny od momentu uzyskania informacji od Zamawiającego. Zgłoszenie może zostać dokonane przez Zamawiającego telefonicznie. 6. Pracownicy Wykonawcy nie mogą w czasie wykonywania dyżuru kontaktować się z osobami spoza ochranianego obiektu, chyba że wymaga tego sytuacja związana z pełnieniem ochrony. W szczególności zabrania się prowadzenia rozmów na zewnątrz obiektu z osobami spoza obiektu z wyjątkiem służb publicznych lub pracowników Zamawiającego i Wykonawcy, których tożsamość jest znana osobie dyżurującej. 7. Uprawnieni przedstawiciele Zamawiającego będą zgłaszać bezpośrednio do osoby dyżurującej informacje, że poza godzinami pracy Zamawiającego mogą być prowadzone prace lub będą wchodzić osoby. W takiej sytuacji zostaną wskazane imiona i nazwiska osób, które mają prawo przebywać w obiekcie lub wejść do obiektu. Osoba dyżurująca ma obowiązek wylegitymować te osoby. 8. Wykonawca będzie niezwłocznie zgłaszał Zamawiającemu zauważone uszkodzenia w: sieci C.O., sieci wodno-kanalizacyjnej, wyposażenia węzłów sanitarnych oraz sprzętu biurowego w dozorowanym obiekcie. 9. Wykonawca będzie niezwłocznie uwzględniał uwagi pracowników Zamawiającego kontrolujących sposób wykonania usługi, a także uzasadnione uwagi i wnioski pracowników Zamawiającego użytkujących ochraniany lokal. 10. Wykonawca nie będzie używał sprzętów biurowych Zamawiającego, a w szczególności komputerów, telefonów, kserokopiarek i innych urządzeń elektronicznych. 11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany godzin ochrony obiektu. 12. Wykonawca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody w mieniu Zamawiającego powstałe w wyniku zaniedbań realizacji przedmiotu zamówienia, 13. Wykonawca będzie informował Zamawiającego o konieczności zmiany pracownika jeżeli nastąpi taka konieczność w trakcie realizacji umowy, 14. Wykonawca ma obowiązek zmienić osobę dozorującą obiekt na wniosek Zamawiającego w przypadku nienależytego wykonania obowiązków, 15. Wykonawca będzie kontrolował osoby sprawujące ochronę fizyczną przynajmniej raz w miesiącu. O terminie kontroli poinformuje Zamawiającego minimum na jeden dzień roboczy przed terminem kontroli. O wynikach kontroli poinformuje Zamawiającego pisemnie. Ww. informacje będą przesyłane do Zamawiającego na adres mailowy: dg@mops.krakow.pl. 16. Warunki dodatkowe: 1) Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 roku, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) (szczególnie struktury i konfiguracji systemów zabezpieczeń), technologicznych, organizacyjnych i innych dotyczących Zamawiającego uzyskanych w związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji oraz ich źródeł - Wykonawca zobowiązuje się do wykorzystania uzyskanych informacji jedynie w celu realizacji umowy. 2) Wykonawca będzie wchodził do pomieszczeń biurowych wyłącznie w uzasadnionych przypadkach związanych z pełnieniem usług ochrony. 3) Wykonawca przedłoży polisę ubezpieczeniową z sumą ubezpieczenia w wysokości minimum 1 000 000 zł., w tym minimum 100 000 zł na jedno zdarzenie w okresie ubezpieczenia potwierdzającą, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 4) W przypadku wygaśnięcia polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w punkcie poprzedzającym, Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć nową polisę ubezpieczeniową, pod rygorem odstąpienia przez Zamawiającego od umowy

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 797140002

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information