Sprawianie pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2016 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku

Order Newsletter: 1 Position: 241719 (oferta nr 357415)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-20

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Sprawianie pogrzebu osobom zmarłym na terenie Gminy Miejskiej Kraków w latach 2014-2016 w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi sprawienia maksymalnie 210 pogrzebów osób zmarłych na terenie Gminy Miejskiej Kraków, wskazanych przez Zamawiającego w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, zgodnie z obowiązkiem Zamawiającego wynikającym z art. 36 pkt. 2 f ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 182 z późniejszymi zmianami), w tym 10 pogrzebów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku i po 100 pogrzebów w 2015 i 2016 roku. 2. Zamawiający w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od Wykonawcy wykonywania następujących czynności: 1) zorganizowania usługi sprawienia pogrzebu, w tym: a) zabranie zwłok z miejsca zgonu w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), z zastrzeżeniem postanowień zawartych w ppkt. b b) zabranie zwłok z miejsca ich przechowywania w ciągu 2 godzin od otrzymania zlecenia pochówku, przewiezienie zwłok oraz zapewnienie przechowywania zwłok w okresie od otrzymania zlecenia pochówku do dnia pochówku, (usługa świadczona będzie całodobowo), c) ubranie zwłok w przypadku dostarczenia ubrania przez Zamawiającego, d) zapewnienie worka foliowego w przypadkach zwłok wymagających zabezpieczenia zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi Dz. U. 2001r. nr 153 poz. 1783, e) zgłoszenie i zarejestrowanie zgonu w Urzędzie Stanu Cywilnego, w przypadku, gdy zgon nie został zgłoszony przez inne uprawione osoby, f) załatwienie formalności związanych z organizacją pogrzebu z zarządcą cmentarza, w szczególności ustalenie daty, godziny i miejsca pochówku oraz przekazanie klepsydr do wywieszenia na tablicy ogłoszeń na cmentarzu, g) zawiadomienie Zamawiającego o terminie pochówku co najmniej 24 godziny przed planowanym terminem pochówku, h) dostarczenie trumny z drewna sosnowego z wystrojem zewnętrznym i wewnętrznym, i) transport trumny z ciałem zmarłego z miejsca przechowywania na miejsce pochowku, j) transport trumny z ciałem zmarłego na cmentarzu wraz z obsługą 4 żałobników, k) dostarczenie krzyża, tabliczki z napisem zawierającym dane zmarłego: w przypadku osoby znanej: imię i nazwisko, datę urodzenia, datę zgonu lub znalezienia zwłok, w przypadku osoby nieznanej: NN, datę zgonu lub znalezienia zwłok, 2 szt. klepsydr, l) w przypadku dochowań do istniejących grobów, rozbiórka istniejącego nagrobka oraz prowizorycznego złożenia; w przypadku grobowca, otwarcie oraz zamknięcie grobowca, m) uwzględniania uwag i wniosków przedstawiciela Zamawiającego uczestniczącego w pogrzebie dotyczących sposobu wykonania usługi. n) prowadzenia ewidencji grobów zwłok osób pochowanych na koszt Gminy Miejskiej Kraków w okresie obowiązywania umowy, o) dokonywania opłat w imieniu Zamawiającego za korzystanie z cmentarzy i urządzeń cmentarnych oraz opłat za usługi grabarskie, z wyjątkiem opłat cmentarnych na rzecz Zarządu Cmentarzy Komunalnych w Krakowie, które Zamawiający będzie dokonywał osobiście. 3. Zamawiający zastrzega na potrzeby realizacji zamówienia, w szczególności: składanie zamówień na czynności wchodzące w skład usługi pogrzebowej drogą kontaktu telefonicznego, za pośrednictwem faksu lub drogą elektroniczną przez osoby wskazane w umowie a następnie potwierdzanie zamówień pisemnie, w związku z powyższym Zamawiający na potrzeby realizacji zamówienia wymaga zapewnienia przez Wykonawcę wszystkich wymienionych form kontaktu poprzez wskazanie numeru telefonów, adresów e-mail oraz zapewnienie urządzeń faksowych do przesyłania dokumentów i informacji. 4. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia. Termin realizacji zamówienia: 1. Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2016 roku, w tym sprawienie 10 pogrzebów w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2014 roku i po 100 pogrzebów w 2015 i 2016 roku. 2. Termin wykonania usługi pogrzebowej: do 3 dni od daty otrzymania zlecenia przez Zamawiającego z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 3. W przypadku zwłok znajdujących się w szpitalu, w domu lub w innym miejscu przechowywania zwłok, wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca niezwłocznie po otrzymaniu zgłoszenia od pracownika Zamawiającego o konieczności zorganizowania takiego pochówku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu 2 godzin od zgłoszenia, odbierze zwłoki osoby zmarłej ze wskazanego szpitala, domu lub innego miejsca przechowywania zwłok. W zakresie wymienionym wyżej usługa świadczona będzie całodobowo. 4. Niezachowanie terminu wykonania usługi pogrzebowej, o którym mowa w ust. 2 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę cmentarza terminu dłuższego niż wymieniony w ust. 2. 5. Niezachowanie terminu odbioru zwłok, o którym mowa w ust. 3 może nastąpić wyłącznie z przyczyny niezależnej od Wykonawcy tj. wyznaczenie przez zarządcę miejsca przechowywania zwłok innego terminu odbioru zwłok

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 983710007

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information