wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

Order Newsletter: 1 Position: 375590 (oferta nr 353165)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-14

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na przystosowaniu budynku Schroniska i Noclegowni dla Bezdomnych Mężczyzn w Krakowie przy ul. Makuszyńskiego 19a do wymogów z zakresu ochrony przeciwpożarowej między innymi w zakresie prac: 1) instalacyjnych w zakresie instalacji wod. - kan., 2) dotyczących montażu stolarki okiennej i drzwiowej. 2. Wykonawca wykona roboty budowlane będące przedmiotem umowy zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 3. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad - dotyczy odbioru końcowego. 4. Okres gwarancji na wbudowane materiały: 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad, jednakże nie krócej, niż gwarancja producenta. 5. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 6. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia oraz usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 7. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami), 8. Wykonawca w trakcie prowadzenia robót ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 9. Wykonawca ma obowiązek, w zakresie prowadzonych robót, współpracować z użytkownikiem obiektu i uwzględniać, w miarę możliwości, jego uwagi. 10. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 11. Wzajemnie uzgodniony zmniejszony zakres robót, w stosunku do zakresu objętego ofertą, jest podstawą do zmniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Wartość ewentualnych niewykonanych robót obliczana będzie na podstawie kosztorysu ofertowego Wykonawcy. 12. Zamawiający może udzielić Wykonawcy zamówień uzupełniających w trybie zamówienia z wolnej ręki w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego i polegających na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 453430003

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: source procurement

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information