Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499668)

Client
Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie
State
opolskie
Address
49-120 Dąbrowa, Ks. prof. J. Sztonyka 19
Phone
784432342,
Fax
-
www
http://osp.dąbrowa.pl/
E-Mail
ospdabrowa307o12@tlen.pl, ug@gminadabrowa.pl
Created
2019-07-19

Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Ochotnicza Straż Pożarna w Dąbrowie Ks. prof. J. Sztonyka 19 49-120 Dąbrowa opolskie tel. 784432342, fax. - REGON 531549226 http://osp.dąbrowa.pl/

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Dostawa średniego samochodu pożarniczego dla potrzeb jednostki OSP Dąbrowa

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest zakup średniego samochodu pożarniczego o napędzie uterenowionym dla potrzeb jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określono w załączniku nr 6 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ. Zamawiający informuje, że wskazane w opisie przedmiotu zamówienia: typy i symbole materiałów lub urządzeń oraz ewentualne nazwy ich producentów zostały określone w celu sprecyzowania parametrów i warunków techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia. Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych niż określone przez Zamawiającego. W przypadku zastosowania innych niż podane rozwiązań, udowodnienie równoważności proponowanych rozwiązań spoczywa na Wykonawcy. Nie wykazanie materiałów lub urządzeń równoważnych traktowane będzie, jako deklaracja dostarczenia materiałów i urządzeń wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia. (Należy załączyć dokument/dokumenty potwierdzające, że oferta równoważna spełnia żądane parametry). Podane w opisie przedmiotu zamówienia parametry są parametrami minimalnymi sprzętu. Jeśli do właściwego funkcjonowania przedmiotu zamówienia wymagane są materiały eksploatacyjne, cena podawana w ofercie powinna uwzględniać wymagane materiały eksploatacyjne. Zamawiający wymaga, żeby oferowane materiały eksploatacyjne były fabrycznie nowe, oryginalne i zalecane przez producenta sprzętu. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie braki i wady przedmiotu zamówienia. Wyposażenie określone w przedmiocie zamówienia musi spełniać określone innymi przepisami wymogi jakościowe i bezpieczeństwa. Wszystkie składniki wyposażenia muszą być fabrycznie nowe oraz spełniać wymagania, wynikające z odrębnych przepisów w zakresie ich stosowania (jeżeli dotyczy). Dostarczony sprzęt winien być nowy, nieużywany, bez wad i uszkodzeń.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 34144200-0

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information