Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazdów ulicy Lizbońskiej od ulicy Urugwajskiej do ulicy Saskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499637)

Client
Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów
State
mazowieckie
Address
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25
Phone
225651560
Fax
225651560
E-Mail
mokotow.wzp@um.warszawa.pl
Created
2019-07-19

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów ul. Rakowiecka 25 02-517 Warszawa mazowieckie tel. 225651560 fax. 225651560 REGON 015259663

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych dla zadania „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazdów ulicy Lizbońskiej od ulicy Urugwajskiej do ulicy Saskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dla zadania: „Wymiana nawierzchni jezdni, parkingów, chodników oraz zjazdów ulicy Lizbońskiej od ulicy Urugwajskiej do ulicy Saskiej” w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. w Dzielnicy Praga-Południe w Warszawie. Zakres opracowania obejmuje:  rozbiórkę istniejących nawierzchni jezdni i parkingów, rozbiórkę podbudowy, rozbiórkę krawężników, nawierzchni chodnika;  wykonanie i wyprofilowanie koryta pod konstrukcję chodnika, zatok postojowych i jezdni,  budowę krawężników na ławie z betonu i ścieków przykrawężnikowych, regulację wysokościową istniejących studzienek ściekowych i innych urządzeń,  budowę nowych nawierzchni jezdni, zatok postojowych, wjazdów oraz chodników,  wykonanie oznakowania poziomego w technologii grubowarstwowej,  rekultywację terenów zielonych objętych opracowaniem,  zakres obejmuje skrzyżowanie z ulicą Urugwajską. 2. Kody robót wg CPV - 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg, roboty wiodące - 45233250-6 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - 45111000-8 Roboty rozbiórkowe i roboty ziemne. - 45232451-8 Roboty odwadniające i nawierzchniowe 3. Zobowiązania wykonawcy 1) Wykonawca obowiązany jest do pisemnego poinformowania gestorów sieci infrastruktury technicznej o prowadzeniu robót, związanych z regulacją urządzeń naziemnych, stanowiących elementy tych sieci. 2) W trakcie wykonywania robót wykonawca zapewni mieszkańcom bezpieczne dojścia do domów, umożliwi dojazd samochodami w tym uprzywilejowanym i ewentualnie wcześniej uzgodni z właścicielami posesji okresowy uzasadniony brak takiego dojazdu. 3) Wszelkie prace ziemne lub remontowe należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę znaków osnowy geodezyjnej zgodnie z art. 15 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (j. t. Dz. U. 2018 r. poz. 650 ze zm.). Zakres robót i obowiązków został określony w dokumentacji stanowiącej załączniki nr 9 ,10 i 11 do SIWZ, w skład której wchodzą: a) przedmiar robót, b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, c) opis przedmiotu zamówienia. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r, Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zm.) Zamawiający: 1. wymaga, aby Wykonawca/Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał: a) co najmniej 3 pracowników bezpośrednio realizujących prace na terenie budowy, zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy z wyłączeniem kadry kierowniczej, inżynierów oraz pracowników administracji. Czynności wykonywane przez pracowników będą polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018 r. poz. 917 ze zm..), Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę to roboty ogólnobudowlane związane z podbudowami pod nawierzchnię ulic i chodników, roboty brukarskie i związane z budową nawierzchni bitumicznych, roboty związane z gospodarką drzewostanem, budową urządzeń sanitarnych itd. Przepisy związane 1) ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), 2) ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządzie zawodowym architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.), 3) ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), 4) ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068), 5) rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (j.t. Dz. U. z 2012 r. poz. 462 ze zm.), 6) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (j.t. Dz. U. z 2003 r. Nr 120 poz. 1126), 7) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129), 8) rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (j.t. Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389), 9) rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (j.t. Dz U. z 2016 r. poz. 124), 10) ustawa z. dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1990 ze zm.), 11) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1314 ze zm.), 12) rozporządzenie Ministrów infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 170 poz. 1393 ze zm.), 13) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z późn. zm.) 14) ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 992 ze zm.).

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233220-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information