Termomodernizacja budynku szkoły – etap I

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3499624)

Client
Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu
State
śląskie
Address
42-439 Żarnowiec, ul. Krakowska 25
Phone
326 449 080,
Fax
326 473 400
www
www.zsrzarnowiec.com.pl
E-Mail
zsr.zarnowiec@poczta.fm,
Created
2019-07-19

Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zespół Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Rolniczego w Żarnowcu ul. Krakowska 25 42-439 Żarnowiec śląskie tel. 326 449 080, fax. 326 473 400 REGON 27357964600000 www.zsrzarnowiec.com.pl

I.2) Type of contracting: Inny

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Termomodernizacja budynku szkoły – etap I

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Przedmiotem zamówienia jest: Część I - zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku garażowego na pomieszczenie o funkcji dydaktycznej oraz Część II - termomodernizacja budynku szkoły. Szczegółowy opis dotyczący przedmiotu zamówienia zawarty jest w załącznikach do SIWZ. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający określa, iż czynności bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu zamówienia, na placu budowy, tj.: 1)roboty budowlane rozbiórkowe i demontażowe, 2)roboty budowlane w zakresie posadzek, 3)roboty budowlane w zakresie ścian, 4)roboty budowlane w zakresie sufitów, 5) roboty elewacyjne, 7)roboty budowlane w zakresie instalacji elektrycznych, 8)roboty budowlane w zakresie instalacji zasilania, 9) roboty w zakresie konstrukcji budynków, 10)roboty budowlane w zakresie instalacji wodno-kanalizacyjnych, 11) roboty budowlane w zakresie instalacji centralnego ogrzewania, 12) roboty budowlane w zakresie instalacji wentylacji, 13)roboty malarskie, mają być wykonywane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy kierownika budowy. W celu weryfikacji zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane powyżej czynności w zakresie realizacji zamówienia, Zamawiający przewiduje w trakcie realizacji zamówienia możliwość żądania w szczególności: 1)oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 2)poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 3)innych dokumentów, - zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności: imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika. Zamawiający najpóźniej w dniu przekazania placu budowy, żąda przedłożenia przez Wykonawcę wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę, mających realizować przedmiot zamówienia. Wykaz ma zawierać następujące informacje: imiona i nazwiska, daty zawarcia umów, rodzaj umów o pracę oraz wymiar etatu osób zatrudnionych na umowę o pracę. Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. Zamawiający zastrzega sobie również możliwość żądania zanonimizowanych poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii umów o pracę zatrudnionych pracowników oraz zanonimizowanych zaświadczeń Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzających opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę. Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy, dopuszcza oferowanie produktów równoważnych, użytych do realizacji zamówienia. Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę pełnej gwarancji na przedmiot zamówienia na okres minimum 36 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego całego przedmiotu umowy. Zamawiający wymaga gwarancji w formie pisemnej.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information