Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3497204)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-07-15

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej łączącej DK77 ul. Energetyków z obwodnicą Stalowej Woli. 2. W ramach zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj należy wykonać: I etap: - Prace projektowe – opracowanie wymaganej dokumentacji projektowej oraz uzyskanie ostatecznej decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej. - opracowanie kompleksowego pełno branżowego projektu budowlanego wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - po 1 egz. w wersji papierowej i 1egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie projektu wykonawczego – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie przedmiaru robót – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - 5egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac; - Na etapie tworzenia dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, specyfikacje techniczne, kosztorysy, przedmiary) winna być uzgadniana z Zamawiającym a przed złożeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zaakceptowana przez Zamawiającego. Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w plikach nieedytowalnych(.pdf) i edytowalnych(.dwg, .doc, .xls, .ath itp.). Dokumentację należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe zgodne z Polskimi Normami. Projekt winien być oprawiany w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, ewentualnie konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wraz z dokładnym opisem. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz być podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. 1.) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do Eksploatacji W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ) – po 1 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) dla Zamawiającego; - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na użytkowanie; - uzyskanie ostatecznego(prawomocnego) pozwolenia na użytkowanie. II etap: - Roboty budowlane: a) roboty przygotowawcze: roboty pomiarowe, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej, b) roboty rozbiórkowe: - budynków gospodarczych kolidujących z inwestycją, - elementów dróg i ulic, - elementów sieci uzbrojenia terenu, - elementów ogrodzeń, c) przebudowa istniejącej infrastruktury technicznej: - sieć wodociągowa, - sieć kanalizacji sanitarnej, - sieć gazowa, - sieć ciepłownicza, - linie teletechniczne, - napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, - kablowe linie elektroenergetyczne średniego napięcia, - kablowe linie elektroenergetyczne niskiego napięcia, d) kanalizacja deszczowa: - wykonanie systemu odwodnienia drogi w postaci kanalizacji deszczowej, kanałów i przykanalików, rowów odpływowych z systemem retencyjnym wód deszczowych wraz ze zmianą pozwolenia wodnoprawnego dla wylotu W_B (zgodnie z pismem PBI/PIF/MG/DK_77_Stlowa_Wola z dnia 17.09.2018 r.), - budowa studni deszczowych, wpustów drogowych zbierających wody z powierzchni jezdni, e) roboty drogowe: - budowa drogi łącznikowej pomiędzy projektowaną obwodnicą (węzeł „Solidarności”) a istniejącą DK-77 w Stalowej Woli (od km 0+000.00 do km 0+760.00), - budowa skrzyżowania jednopoziomowego z ulicą Spacerową, - budowa dróg serwisowych oraz zjazdów do istniejących działek, - budowa ciągu pieszo-rowerowego od km 0+000 do km 0+570, - budowa elementów systemu odwodnienia (rowy, przepusty, ścieki), - budowa urządzeń bezpieczeństwa ruchu, f) oświetlenie: - budowa oświetlenia drogowego łącznika wraz z oświetleniem skrzyżowania z ul. Spacerową, g) drogowa kanalizacja teletechniczna: - budowa drogowej kanalizacji teletechnicznej, h) urządzenia bezpieczeństwa ruchu: - ustawienie barier ochronnych, - wykonanie elementów oznakowania poziomego i pionowego w tym fundamentowanych konstrukcji bramowych i kratownicowych, i) zieleń: - wycinka istniejącej zieleni w niezbędnym zakresie, - nasadzenia zieleni izolacyjnej, - wykonanie trawników 4. Szczegółowy zakres rzeczowy usług i robót budowlanych przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU) oraz koncepcji. 6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km. 7. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 8. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 3 lat ÷ maksimum 7 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższej niż 7 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 35 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótsze niż 3 lata oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 10. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za: - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2) Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 8 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233120-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 100 000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 9 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information