Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2019/2020

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3489874)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-06-25

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remonty cząstkowe ulic w Stalowej Woli 2019/2020

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno bitumicznej „na gorąco” wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych, a w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej „na zimno”, wykonywania nakładek z mieszanki mineralno – bitumicznej, mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniu równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem, wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr 15 cm oraz położenia warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem (materiał inwestora), przypowierzchniowa regulacja studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny), rozbiórka chodników z płyt chodnikowych lub kostki betonowej z utylizacją gruzu przez wykonawcę, ułożenie nowego chodnika z kostki betonowej na podsypce cementowo – piaskowej oraz ułożenie krawężników i obrzeży, naprawa nawierzchni z kostki kamiennej. 2. W trakcie obowiązywania umowy Zamawiający może dodatkowo zlecić pilne remonty, zagrażające bezpieczeństwu ruchu pojazdów i pieszych. Remonty te muszą być zrealizowane w terminie zadeklarowanym w formularzu ofertowym, jednak nie później niż w ciągu 3 dni (w przypadku warunków umożliwiających prawidłowe wykonanie zamówienia np. braku silnych opadów deszczu itp.). Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego odpowiedniego oznakowania i zabezpieczenia ubytku oraz wykonania zlecenia natychmiast po ustaniu siły wyższej. 3. Zamawiający będzie zlecał wykonywanie remontów drogą elektroniczną na wskazany przez Wykonawcę adres elektroniczny. 4. Szczegółowy zakres robót wg Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr I obejmuje: 1) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno-bitumicznej „na gorąco” wytwarzanej w wytwórni mas bitumicznych. 2) Remont cząstkowy ulic miejskich o nawierzchni bitumicznej w Stalowej Woli przy użyciu mieszanki mineralno - bitumicznej wbudowywanej „na zimno”. 3) Wykonywanie nakładek z mieszanki mineralno - bitumicznej o gr. 5cm. 4) Wykonanie nakładki z mieszanki mineralno – bitumicznej o gr. 4 cm na ścieżkach rowerowych. 5) Wykonanie frezowania profilującego grubości 4 cm. 6) Mechaniczne klinowanie nawierzchni tłuczniowych z wcześniejszym wyrównaniem równiarką - ułożenie warstwy klińca gr 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem. 7) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 15 cm. 8) Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, wpust uliczny – w przypadku braku pierścienia odciążającego uzupełnić, w przypadku uszkodzeń włazu lub wypustu należy wymienić na nowy) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni 9) Wykonanie warstwy rumoszu asfaltowego lub kruszywa drogowego o grubości 5 cm przy pomocy rozściełacza mas bitumicznych z zawałowaniem (materiał Zamawiającego). 10) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej 11) Wspólny słownik zamówień dla części I zamówienia: - 45233142-6 – Roboty w zakresie naprawy dróg; - 45233140-2 – roboty drogowe; - 45232130-2 – roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej. 12) Technologię robót określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 00.00. 00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.17 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.11a - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 04.01.01 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D - 05.03.05. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -04.04.00 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02. 01. - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D -03.02.01a 5. Przedmiot zamówienia w zakresie Części Nr II obejmuje: 1.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z kostki brukowej wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 2.) Rozebranie starej nawierzchni chodnika z płytek chodnikowych o wymiarach 50x50x7 lub 35x35x5 wraz z ułożeniem nowej o grubości 6 cm z kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 3.) Wykonanie koryta wraz z podbudową z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o gr 10 cm. 4.) Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach 15x30x100 wraz z ułożeniem nowych krawężników na ławie betonowej 5.) Rozebranie obrzeży betonowych wraz z ułożeniem nowych obrzeży gr. 8 cm na ławie betonowej 6.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki kamiennej (80% materiału z odzysku) 7.) Naprawa nawierzchni wykonanej z kostki brukowej - betonowej (materiały z odzysku) 8.) Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni wykonanej z płyt betonowych sześciokątnych (trylinka) na podsypce cementowo – piaskowej (materiał z odzysku), 9.) Rozebranie i ponowne ułożenie nawierzchni z płyt chodnikowych 50x50x7 na podsypce cementowo – piaskowej (materiał z odzysku) 10.) Wykonanie nawierzchni z kostki kamiennej na podsypce cementowo-piaskowej, 11.) Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo – piaskowej. 12.) Wykonanie przypowierzchniowej regulacji studzienek kanalizacji (studzienka rewizyjna, studzienka teletechniczna, wpust uliczny, zawór – w przypadku braku pierścienia odciążającego uzupełnić, w przypadku uszkodzeń włazu lub wypustu należy wymienić na nowy) z rozebraniem i odtworzeniem nawierzchni. 13.) Wspólny słownik zamówień dla części II zamówienia: - 45111100-9 – roboty w zakresie burzenia; - 45233250-6 – roboty w zakresie nawierzchni; - 45233252-0 – roboty w zakresie nawierzchni ulic. 14.) Technologię robót określa: - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D-01.02.04 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D.05.03.23 - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna D – 08.01.01 6. Technologię robót określają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne załączone do SIWZ. 7. Dla Części II Zamówienia materiał z rozbiórki należy każdorazowo przekazać Zamawiającemu lub na żądanie Zamawiającego zutylizować na własny koszt. Dla Części I pkt 9 Zamówienia należy doliczyć koszty transportu z miejsca składowania do miejsca wbudowania – realizacji przedmiotu zamówienia. 8. Dla części I zamówienia zamawiający dopuszcza przygotowywanie ubytków powierzchni asfaltowych tylko poprzez użycie frezarki mechanicznej. 9. Na wykonawcy spoczywa obowiązek opracowania i uzgodnienia projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót remontowych. 10. Liczby podane w rozdziale XVII SIWZ oraz formularzu ofertowym, są jedynie przewidywanymi ilościami robót koniecznych do realizacji przedmiotu zamówienia, oznacza to iż mogą ulec zmianie. Wprowadzone zostały w celu wyłonienia najkorzystniejszej ekonomicznie oferty przetargowej. 11. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 12. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 3 lat ÷ maksimum 5 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 5 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 35 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótsze niż 3 lata oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 13. Wykonawca winien udzielić gwarancji na wykonane roboty na okres: - remonty cząstkowe na okres 12 miesięcy (część I i II zamówienia), - nakładki od 3 do 5 lat – zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na nakładki zgodnie z zapisem w rozdziale XVII SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) – dla części I zamówienia, - chodniki z kostki brukowej oraz kamiennej na okres od 3 do 5 lat – zgodnie z deklaracją wykonawcy w formularzu ofertowym (okres gwarancji na chodniki z kostki brukowej oraz kamiennej zgodnie z zapisem w rozdziale XVII SIWZ stanowi kryterium oceny ofert) – dla części II zamówienia. 14. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1) Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych. 2) Przekazania Zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności o których mowa w ppkt. 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności o których mowa w ppkt. 1) winna być każdorazowo aktualizowana. 3) W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt. 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4) Podczas realizacji zamówienia Wykonawca (podwykonawca) na wezwanie Zamawiającego winny będzie przedstawić dowody (oświadczenie wykonawcy, iż ich stosunek pracy osób wymienionych w ppkt. 1 z wykonawcą ma formę umowy o pracę,) potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w ppkt 1. 5) W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 14 ppkt. 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45233142-6

II.1.5) Whether submitting a partial offer: yes

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Dla części I zamówienia - Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) do dnia 12 lipca 2019 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z d

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information