Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3485005)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-06-11

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi gminnej nr 100935R ul. Kochanowskiego i nr 100932R ul. Poprzecznej cz. 2 w Stalowej Woli. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: - budowę drogi gminnej z mieszanki mineralno - bitumicznej – 947,7 m2, - budowę drogi gminnej z kostki betonowej – 146,0 m2, - budowę chodników i zjazdów z kostki betonowej – 642,2 m2, - budowę drogi i chodników z płyt betonowych – 283,13 m2, - budowa kanalizacji deszczowej, - budowa oświetlenia drogowego, - przebudowa sieci elektroenergetycznej, - budowa kanalizacji teletechnicznej, - przebudowa kolidującej infrastruktury podziemnej. 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 6. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 7. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 3 lat ÷ maksimum 7 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 7 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 35 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótsze niż 3 lata oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie do: 1. Zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących podczas realizacji zamówienia następujące czynności: Wykonawca lub podwykonawcy będą zobowiązani zatrudniać na umowę o pracę osoby odpowiedzialne za: - roboty związane z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych, - roboty związane z budową kolektora głównego kanalizacji deszczowej; Zamawiający wymaga aby osoby wykonujące czynności o których mowa powyżej w ramach łączącego je z pracodawcą stosunku pracy świadczyły ją osobiście, w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę, pod jego kierownictwem z podporządkowaniem służbowym, za wynagrodzeniem, z prawem do urlopu. 2. Przekazania zamawiającemu w dniu rozpoczęcia realizacji zamówienia listy osób, które będą wykonywać czynności, o których mowa w ppkt 1) w trakcie realizacji zamówienia. Lista ta w przypadku zmiany osoby/osób wykonujących czynności, o których mowa w ppkt 1) winna być każdorazowo niezwłocznie aktualizowana. 3. W przypadku powierzenia przez wykonawcę części zamówienia obejmującej wykonanie czynności o których mowa w ppkt 1) na rzecz podwykonawcy, obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących te czynności dotyczyć będzie także podwykonawcy. 4. Podczas realizacji zamówienia wykonawca (podwykonawca) na wezwanie zamawiającego winny będzie przedstawić dowody potwierdzające zatrudnianie na umowę o pracę osób, o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3. 5. W przypadku nie wywiązania się przez wykonawcę (podwykonawcę) z obowiązków o których mowa w pkt. 8 ppkt 1-3, zamawiający przewiduje sankcje zgodnie z załączonym do SIWZ wzorem umowy.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 27 czerwca 2019 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information