Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją ciągów komunikacyjnych

Order Newsletter: 1 Position: 234611 (oferta nr 347976)

Client
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie
State
małopolskie
Address
30-529 Kraków, ul. Józefińska 14/002 2/ 14
Phone
12 6165482, 6165469
Fax
12 6165428
www
www.mops.krakow.pl
E-Mail
do@poczta.mops.krakow.pl
Created
2014-11-07

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Józefińska 14/002 14 /2 30-529 Kraków małopolskie tel. 12 6165482, 6165469 fax. 12 6165428 REGON 35150530800000 www.mops.krakow.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Wykonanie robót budowlanych związanych z bieżącą konserwacją ciągów komunikacyjnych

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, polegających na bieżącej konserwacji ciągów komunikacyjnych w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie przy ul. Józefińskiej 14 w Krakowie, między innymi w zakresie prac: 1) rozbiórkowych i demontażowych, 2) posadzkarskich, 3) tynkarskich, 4) malarskich, 5) dotyczących flizowania, 6) dotyczących przerobienia montażu stolarki drzwiowej, 7) elektrycznych, w tym montaż osprzętu, 8) dotyczących wykonania i podłączenia instalacji alarmowej, 9) instalacyjnych w zakresie instalacji CO, 10) dotyczących sprawdzenia instalacji wraz z niezbędnymi pomiarami. 2. Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje: 1) szlifowanie posadzek lastrykowych 2) gruntowanie posadzek lastrykowych, 3) wyrównanie posadzek z wtopionym zbrojeniem, 4) skucie fliz na korytarzach przy windzie, 5) zabezpieczenie rys i pęknięć lastriko, 6) przyklejenie wykładzin PCV w płytach (60x60cm +/- 3 cm) - kwadratach, o wysokiej odporności na ścieranie, grubość 2,5 - 3,0 mm, warstwa ścieralna co najmniej 0,7 mm - kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym przed położeniem, 7) skucie cokolików i nierówności ścian, 8) zdarcie tapety nakrapianej, 9) tynkowanie ścian i sufitów, w tym klatek schodowych, 10) ułożenie fliz na ścianach do wysokości 1,6 m, w tym na klatkach schodowych, górna krawędź zakończona łatwo zmywalnym wykończeniem, - gres polerowany, 11) malowanie ścian i sufitów, w tym klatek schodowych (malowanie w kolorze, nie na biało - kolor do wyboru przez zamawiającego), 12) regulacja, podcięcie drzwi płytowych do pokoi otwierających się na korytarz 13) demontaż i ponowny montaż drzwi aluminiowych na korytarzach na I i II piętrze oraz drzwi PCV na korytarzu na parterze celem dopasowania do nowego poziomu posadzek, 14) dopasowanie zabudów kaloryferów, 15) malowanie grzejników wraz z montażem zaworów termostatycznych, 16) wymiana szklenia w drzwiach z klatki głównej na korytarz na parterze, 17) wymiana osprzętu elektrycznego, 18) demontaż i zabezpieczenie opraw oświetleniowych, 19) wymiana skrzynek elektrycznych, 20) zabezpieczenie czujników instalacji alarmowej przed zapyleniem, 21) malowanie okien w kuchenkach pomocniczych, 22) ujednolicenie i wymiana korytek z instalacją elektryczną, 23) malowanie barierek przy schodach wraz z pochwytem, 24) ułożenie okładzin na schodach, 25) montaż czujek alarmu do pomieszczeń magazynu z podpięciem pod istniejącą centralę - czujka i kontrakton na drzwi, należy podłączyć do istniejącego alarmu, 26) malowanie drzwi wejściowych - krata, wymiana szklenia na panele na drzwiach i skrzydłach bocznych oraz szkła kolorowego na świetlikach górnych w ramie stalowej, regulacja drzwi, 27) montaż siłownika na do uchylania drzwi wejściowych. Siłownik elektryczny 230 V. Moc co najmniej 60W, zasilanie awaryjne 12V DC - co najmniej 1,5 Ah, maks kąt otwierania nie mniej niż 100°, do drzwi o wadze skrzydła co najmniej 80 kg, intensywność pracy - co najmniej 500 cykli/ dzień, typu OVER, lub równoważny, 28) montaż wycieraczek przy drzwiach wejściowych (od strony dziedzińca dywanowa, przy wejściu głównym wykorzystać dotychczasową z użyciem nowych szczotek), 29) demontaż i ponowny montaż tablic informacyjnych, tabliczek przy drzwiach, 30) luksfery do demontażu i zabudowy, 31) wkucie kabli pod tynk w przedsionku, 32) doprowadzenie na wysokość ok. 1,7 m przycisku do kurtyny powietrznej, 33) wymiana progów wewnętrznych, 34) osuszenie ściany przy wejściu do budynku, 35) zabezpieczenie drzwi do pomieszczeń, wykonanie podestów do przejść. 3. Prace mają być prowadzone od godziny 16:00 do godziny 07:00 oraz mogą być prowadzone przez całą dobę w dniach wolnych od pracy, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym obowiązującym u Zamawiającego, tj. soboty i niedziele. Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w godzinach pracy Zamawiającego tylko w odniesieniu do prac nie powodujących zapylenia lub hałasu oraz uniemożliwiających dostęp do jakichkolwiek pomieszczeń w budynku, przy czym za brak dostępu rozumie się również sytuację gdy pracownik lub podopieczny Zamawiającego byłby narażony na zabrudzenie. W jednym czasie może zostać wyłączona z użytkowania najwyżej jedna klatka schodowa z zapewnieniem dojść do pomieszczeń przyległych do klatki oraz drożności ciągu komunikacyjnego przez spoczniki na piętrach. Budynek nie zostanie wyłączony z użytku, należy zachować drożność korytarzy. Po każdym dniu prowadzenia prac Wykonawca posprząta miejsce realizacji robót w celu umożliwienia pracownikom Zamawiającego oraz klientom korzystania z budynku. 4. Wszystkie zastosowane materiały muszą mieć wymagane atesty, a w szczególności wykładziny i płytki na klatkach schodowych mają mieć atesty p.poż., higieniczny i przeciwpoślizgowy. 5. Zamawiający dopuszcza składanie ofert z zastosowaniem materiałów innych niż wskazane przez zamawiającego o parametrach nie gorszych. Zastosowanie innych materiałów nie będzie powodować odrzucenia oferty, o ile będą one miały parametry co najmniej takie jak wskazane przez Zamawiającego. 6. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określono w przedmiarze robót i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących załączniki numer 5 i 6 do niniejszej Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 7. Termin realizacji robót: od dnia podpisania umowy, wskazanego przez Zamawiającego w rozstrzygnięciu postępowania do dnia 23 grudnia 2014 roku. Postanowienia dodatkowe: 1. Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w ofercie wszystkich kosztów, jakie poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia. Oświadczenie w tej sprawie ma być dołączone do oferty. Obiekt, w którym będą realizowane roboty znajduje się w obrębie płatnej strefy parkowania, co należy uwzględnić w cenie oferty. 2. Jeśli Wykonawca uzna, że wskazany przez Zamawiającego zakres robót ma lub może mieć wpływ na niezapewnienie należytej jakości robót, zobowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Zamawiającego przed złożeniem oferty na co najmniej 7 dni przed upływem terminu składania ofert. 3. Zamawiający zaleca, aby Wykonawca zapoznał się z miejscem realizacji przedmiotu zamówienia przed złożeniem oferty. 4. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca wyrazi zgodę i umożliwi kontynuację robót związanych z realizacją przedmiotu zamówienia przez osobę trzecią. W takiej sytuacji Wykonawca zabezpieczy teren budowy oraz wykonane przez niego roboty i udzieli na nie gwarancji na zasadach takich, jak w umowie. W takim przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie jedynie za roboty wykonane prawidłowo do dnia złożenia oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy. 5. Wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia zapewniając na własny koszt siłę roboczą oraz wszystkie środki techniczne potrzebne do jego realizacji. 6. Sposób rozliczenia wynagrodzenia: kosztorysowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 roku, poz. 121 z późniejszymi zmianami). Rozliczenie robót do wysokości kwoty umowy nastąpi na podstawie kosztorysów zamiennych powykonawczych. 7. Wykonawca wraz z ofertą przedłoży kosztorysy ofertowe, opracowane zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzenia kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. z 2004 roku, Nr 130, poz. 1389). Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztorysie wszystkie pozycje kosztorysowe wskazane przez Zamawiającego w przedmiarach w takich samych ilościach, z uwzględnieniem tych samych krotności. Oferty nie spełniające powyższych wymogów, bądź zawierające wycenę robót i materiałów niezgodnych z przedmiarem i specyfikacją będą, zgodnie z dyspozycja art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy, odrzucane. 8. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić książkę obmiarów. 9. Okres rękojmi: minimum 36 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych wchodzących w skład przedmiotu zamówienia, bez wad. 10. Okres gwarancji na wbudowane materiały: zgodnie z danymi producenta, nie mniej niż 12 miesięcy od daty odbioru robót budowlanych bez wad. 11. Zobowiązania wynikające z gwarancji i rękojmi ponosi Wykonawca w całym zakresie przedmiotu zamówienia, w tym również w zakresie zleconym podwykonawcom. 12. Wykonawca zobowiązany jest usuwać wady i usterki przedmiotu zamówienia wykryte w okresie rękojmi w terminie do 14 dni od ich stwierdzenia. Wady i usterki zagrażające bezpieczeństwu ludzi Wykonawca ma usuwać do 24 godz., po ich zgłoszeniu na piśmie przez Zamawiającego. W przypadku nie wywiązania się z tego zobowiązania Wykonawca zwróci Zamawiającemu koszty usunięcia wad i usterek w terminie do 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty. 13. Wykonawca ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za szkody wynikłe w związku z realizacją przedmiotu zamówienia i usunie ich skutki i przyczyny, bądź zwróci Zamawiającemu koszty z tym związane w terminie do 14 dni od chwili wezwania przez Zamawiającego do naprawy szkód lub zwrotu kosztów. 14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób powodujący jak najmniejsze niedogodności i utrudnienia funkcjonowania budynku, w którym będą one prowadzone. 15. Wykonawca zabezpieczy miejsce prowadzenia robót w sposób gwarantujący uniknięcie zanieczyszczeń dokumentacji oraz wyposażenia Zamawiającego, w szczególności urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz czujników instalacji alarmowej. 16. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie ze sztuką jego wykonania oraz obowiązującymi w zakresie jego wykonania standardami, normami i przepisami prawa w tym w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 roku, poz. 1409 z późniejszymi zmianami). 17. Wykonawca w trakcie prowadzenia prac ma obowiązek każdorazowo zgłaszać Zamawiającemu wszelkie problemy z realizacją przedmiotu zamówienia oraz współpracować w zakresie ich rozwiązywania. 18. Odbiór robót zanikających bądź ulegających zakryciu ma być zgłaszany przez Wykonawcę z wyprzedzeniem co najmniej 1 dnia roboczego. 19. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem, w terminie do 14 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego faktury wraz z protokołem bezusterkowego odbioru robót podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 20. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia w formie zaliczek, po wykonaniu części robót w następujący sposób: pierwsza zaliczka po wykonaniu 30% wartości zamówienia, druga po wykonaniu 60% wartości zamówienia, trzecia po wykonaniu całości zamówienia. Do obliczenia wartości wykonanych robót służą kosztorysy powykonawcze i zamienne, sporządzone na podstawie książki obmiarów.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 451113001

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: yes

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1) Przystępując do przetargu Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w kwocie 6 746,00 zł (słownie: sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych 00/100) w terminie do dnia 21 listopada 2014 roku, do godz. 23:59. 2) Wadium może być wnoszone

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: www.mops.krakow.pl

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders:

IV.3.5) The term tying with offer, the period in days: 30