Przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3478537)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-05-23

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Przywrócenie dawnego charakteru przestrzeni publicznej płyty głównej Rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: Rewitalizacja rynku w Stalowej Woli - Rozwadowie. Zakres robót obejmuje:  przebudowa i budowa nawierzchni pieszych i kołowych,  przebudowa i budowa miejsc postojowych,  przebudowa i budowa nawierzchni utwardzonych i biologicznie czynnych,  przebudowa i budowa odwodnienia powierzchni,  przebudowa i budowa elementów sieci: wodno – kanalizacyjnych wraz z przebudową przyłączy, energetycznych,  budowę oświetlenia terenu,  montaż toalety kontenerowej bezoobsługowej,  budowa i montaż elementów małej architektury,  likwidacje kolizji z uzbrojeniem podziemnym,  budowa monitoringu, Szczegółowy opis znajduje się w dokumentacji technicznej załączonej do niniejszego postępowania Zamawiający wymaga aby czynności polegające na wykonywaniu robót związanych z wykonaniem warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych i płyty rynku były wykonywane przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. Informacja na temat dofinansowania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VI. Spójność przestrzenna i społeczna, Działanie 6.3 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej. Rewitalizacja przestrzenna MOF Stalowej Woli.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 100.000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych) do dnia 2 sierpnia 2019 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Pr

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information