Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014r z podziałem na 2 części.

Order Newsletter: 1 Position: 367180 (oferta nr 346724)

Client
Zarząd Dróg Wojewódzkich
State
kujawsko-pomorskie
Address
85-085 Bydgoszcz, ul. Fordońska 6 6
Phone
(52) 370-57-17
Fax
(52) 370-57-16
www
www.zdw-bydgoszcz.pl
E-Mail
zamowienia@zdw-bydgoszcz.pl
Created
2014-11-06

Zarząd Dróg Wojewódzkich

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Zarząd Dróg Wojewódzkich ul. Fordońska 6 6 85-085 Bydgoszcz kujawsko-pomorskie tel. (52) 370-57-17 fax. (52) 370-57-16 REGON 09236416000000 www.zdw-bydgoszcz.pl

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014r z podziałem na 2 części.

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na drogach wojewódzkich administrowanych przez RDW Włocławek w 2014r. z podziałem na 2 części. 2. Ze względu na rozległy obszar objęty zamówieniem a także trudności w przypadku przemieszczania się sprzętu - całe zamówienie podzielono na 2 części. 2.1 w części nr 1 objęto drogi wojewódzkie: Nr 252 Inowrocław -Rózinowo od km 29+213 do km 54+744=25,531 km Nr 265 Brześć Kuj- Gostynin od km 0+000 do km 34+027=34,027 km Nr 266 Ciechocinek - Sompolno od km 0+000 do km 24+562=24,562 km Nr 267 Ujma Duża- Piotrków Kuj od km 0+000 do km 31+148=31,148 km Nr 268 Brzezie - Brześć Kuj od km 0+000 do km 0+883=10,883 km Nr 269 Szczerkowo -Kowal od km 12+170 do km 28+898=16,728 km od km 33+622 do km 59+194=25,572 km Nr 270 Brześć Kuj- Koło od km 0+000 do km 29+023=29,023 km Nr 301 Lubanie - Osięciny od km 0 +000 do km 19+226=19,226 km Łącznie długość dróg -216,700 km 2.2 w części nr 2 objęto drogi wojewódzkie: Nr 539 Blinno - Ligowo- Tłuchowo od km 15+381do km 20+589= 5,208 km Nr 541 Sierpc- Tłuchowo- Dobrzyń od km 105+613 do km122+771=17,158 km Nr 557 Rypin - Lipno od km0+000 do km 30+563=30,563 km Nr 558 Lipno- Dyblin od km 0+000 do km 22+392 =22,392 km Nr 559 Lipno -Brudzeń D.- Płock od km 0+000 do km 23+600= 23,600 km Nr 562 Szpetal G. -Dobrzyn - Płock od km 0+000 do km 25+739= 25,739 km Łącznie długość dróg - 124,660 km 3. Zamówienie obejmuje następujący zakres robót dla części nr 1 i dla części nr 2 : 3.1 Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu mieszanki mineralno - asfaltowej: - remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową z otaczarki,- frezowanie nawierzchni,- oczyszczenie i skropienie nawierzchni, - wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno - asfaltową: mechaniczne rozłożenie i zagęszczenie,- ułożenie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej - grubość warstwy 4 cm - nakładki, - regulacja pionowa kratek ściekowych i włazów kanałowych, 4. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne w stosunku do opisywanych w SST. Wykonawca, który zaoferuje rozwiązania równoważne, musi wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia jest równoważny czyli spełnia wymagania określone przez Zamawiającego w SST będącego częścią SIWZ. Zamawiający dokona oceny równoważności w stosunku do wymagań odnoszących się do przedmiotu zamówienia przekazanym Wykonawcom, a zawartym w opisie zamówienia.5. Wykonawca zobowiązany jest oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków umieszczania ich na drogach (Dz. U. z 2003r. nr 220 poz.2181) wg projektu organizacji ruchu na czas prowadzonych robót przekazanego przez Zamawiającego.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić remont cząstkowy w taki sposób by ograniczyć utrudnienia w ruchu do niezbędnego minimum oraz by nie wyrządzić szkód uczestnikom ruchu drogowego. Wszelkie koszty z tytułu likwidacji szkód wyrządzonych uczestnikom ruchu drogowego poniesie Wykonawca..

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 452331426

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information