Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli”

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3464332)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-04-08

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli”

II.1.2) Type of contract: Services

II.1.3) Definition and size or range of contract: Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Anny Lubomirskiej w Stalowej Woli”. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: a) Dokumentację projektową w tym m. in.: - aktualizację lub wykonanie mapy zasadniczej do celów projektowych; - opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granic posesji zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Miejski Zakład Komunalny Spółka z o.o. w Stalowej Woli dla rozbudowy sieci wodociągowej na osiedlu Charzewice w ciągu ulicy Ks. Anny Lubomirskiej; - opracowanie projektu zabezpieczenia lub przebudowy istniejącego kolidującego uzbrojenia terenu; - uzyskanie wszystkich niezbędnych do realizacji prac projektowych opinii i uzgodnień, wyrysów i wypisów, warunków przyłączenia itp. wynikających z obowiązujących przepisów prawa; - opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót; - opracowanie przedmiarów robót; - opracowanie kosztorysów inwestorskich; - uzyskanie wymaganych sprawdzeń, uzgodnień i pozwoleń w tym decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie uzyskania pozwolenia na budowę Zamawiający wymaga aby Wykonawca w umownym terminie zakończenia prac sporządził i złożył przedmiotowy wniosek do właściwego organu. b) Prowadzenie bieżących konsultacji z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględnianie zgłaszanych przez nich uwagi lub w razie niemożności ich uwzględnienia - udzielenie umotywowanych odpowiedzi. c) Dokonanie wizji lokalnej w miejscu planowanego wodociągu, w tym dokonanie wszelkich niezbędnych oględzin, pomiarów i innych czynności prowadzących do należytego wykonania inwentaryzacji budowlanej i do uzyskania przez Wykonawcę odpowiedniej wiedzy (w tym o celach i oczekiwaniach Zamawiającego względem planowanej inwestycji) do należytego wykonania przedmiotu Umowy. 3. Opracowanie powinno zawierać następujące elementy: a) Projekt budowlany w wersji papierowej – 5 egz. b) Projekt wykonawczy w wersji papierowej – 5 egz. c) Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót w wersji papierowej – 3 egz. d) Kosztorys inwestorski w wersji papierowej – 3 egz. e) Przedmiar robót w wersji papierowej – 3 egz. f) Opracowania ad. a), b), c), d) i e) w wersji elektronicznej w 1 egzemplarzu na nośniku CD lub DVD. Zapis elektroniczny należy wykonać według poniższych wytycznych: a) wszelkie opisy w formie edytowalnej za pomocą dokumentu programu Word (doc), Excel (xls) i w formie nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf), b) część rysunkowa w formie edytowalnej jako pliki dxf lub dwg oraz nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf) oraz w formacie jpg o rozdzielczości 200 dpi, c) kosztorys inwestorski i przedmiar robót w formie edytowalnej xls lub ath i nieedytowalnej za pomocą programu Adobe Reader (pdf), d) wszelkie uzyskane decyzje i uzgodnienia - skany dokumentów zapisanych w formacie jpg. 4. Lokalizacja inwestycji: 37-464 Stalowa Wola, ul. Ks. Anny Lubomirskiej. Lokalizacja planowanego wodociągu wg Zał. ul. Ks. Anny Lubomirskiej ortofotomapa.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 71000000-8

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information