Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przez

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3464223)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-04-08

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych w ramach inwestycji Zamawiającego pn. „BUDOWA CENTRUM AKTYWNOŚCI SENIORA”, w systemie „pod klucz” (wraz ze wszystkimi innymi pracami, które umożliwią uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu zgodnie z przez

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa Centrum Aktywności Seniora. 2. W ramach zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj należy wykonać: I etap: - Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę z wielobranżowym projektem budowlanym (w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy) - Etap I Faza 1 - Wykonanie dokumentacji budowlanej wykonawczej (z przedmiarami/ kosztorysami, STWiOR, BiOZ, technologia kawiarni, aranżacja oraz wyposażenie) - (w terminie 150 dni od dnia podpisania umowy) – Etap I Faza 2 - Uzyskanie pozwolenia na budowę - Etap I Faza 3 II etap: - Wykonanie wszystkich robót budowlanych (z urządzeniami technologii) wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego - Etap II Faza 1 - Wykonanie dokumentacji powykonawczej (w terminie 30 dni od daty wykonania wszystkich robót, o którym mowa w pkt 4)) – Etap II Faza 2 - Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu – Etap II Faza 3 3. Zasadniczy zakres robót obejmuje wykonanie: I etap: - opracowanie i uzgodnienie z Inwestorem projektu koncepcyjnego obiektu - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD); - uzyskanie warunków technicznych dla ewentualnych zmian mocy przyłączeniowych; zgodnie z § 206 rozporządzeniem w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie: "rozbudowa, nadbudowa, przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku powinny być poprzedzone ekspertyzą techniczną stanu konstrukcji i elementów budynku, z uwzględnieniem stanu podłoża gruntowego" - 5egz. i 1 egz. Elektroniczny (płyta CD); - opracowanie kompleksowego pełno branżowego projektu budowlanego (uwzględniającego warunki ewakuacji i ochrony przeciwpożarowej) wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 5 egz. w wersji papierowej i 1egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie projektów technologii i kompleksowego wyposażenia dla całego budynku - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - Pełne kompleksowe wyposażenie pomieszczeń (załącznik nr 3a i 3b) musi zostać tak opracowane, aby stanowiły odrębne spójne opracowanie, umożliwiające oprócz dostaw objętych niniejszym postępowaniem i realizacją (zaznaczone kolorem żółtym w niniejszych załącznikach) niezbędnych do dostarczenia na etapie wykonywania robót, także przygotowanie odrębnego przetargu na wymieniony zakres nie objęty niniejszym postępowaniem tj. dostawa oraz montaż wyposażenia: a) Część I – dostawa mebli b) Część II – dostawa sprzętu IT c) Część III – dostawa sprzętu AGD oraz scenicznego. - opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 5 egz. w wersji papierowej i 1egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie charakterystyki energetycznej adaptowanego lokalu - 5egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - uzyskanie w imieniu Inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień wymaganych do otrzymania pozwolenia na budowę oraz uzgodnień rzeczoznawców i złożenie kompleksowego wniosku o pozwolenie na budowę w imieniu Inwestora; - uzyskanie ostatecznego(prawomocnego) pozwolenia na budowę; - opracowanie projektu wykonawczego - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD); - opracowanie projektu aranżacji wnętrz - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny (płyta CD); - opracowanie przedmiaru robót - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie kosztorysów inwestorskich - 2 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót - 5egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - sporządzenie szczegółowego harmonogramu robót z podziałem na branże i technologiczne terminy wykonania prac; - Na etapie tworzenia dokumentacja projektowa (projekt budowlany, wykonawczy, aranżacja wnętrz, specyfikacje techniczne, kosztorysy, przedmiary) winna być uzgadniana z Zamawiającym a przed złożeniem i uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę zaakceptowana przez Zamawiającego. Dokumentację w formie elektronicznej należy przekazać w plikach nieedytowalnych(.pdf) i edytowalnych(.dwg, .doc, .xls, .ath itp.). Dokumentację należy opracować w języku polskim, stosując zasady wymiarowania oraz oznaczenia graficzne i literowe zgodne z Polskimi Normami. Projekt winien być oprawiany w okładkę formatu A4, w sposób uniemożliwiający dekompletację. Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno - użytkowe, ewentualnie konstrukcyjne, materiałowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wraz z dokładnym opisem. Projekt powinien być spójny i skoordynowany we wszystkich branżach oraz być podpisany przez wszystkich projektantów branżowych uczestniczących w realizacji zamówienia. II etap: 1.) Prace przygotowawcze obejmują: - ocenę techniczną istniejącego dźwigu towarowego 2.) Zakres prac budowlanych zewnętrznych: Zewnętrzne prace budowlane obejmują: - demontaż istniejących schodów stalowych; - wykonanie zewnętrznego panoramicznego dźwigu osobowego z dwoma przeszklonymi przedsionkami(górny i dolny); - wymianę istniejącej posadzki tarasu oraz wykonanie w jego obrębie pochylni prowadzącej na sąsiadujący dach; - wykonanie tarasu kawiarnianego na sąsiadującym dachu; - wykonanie zmian w stolarce okiennej i drzwiowej zgodnie z załączoną koncepcją; - wykonanie świetlika dachowego. 3.) Zakres prac budowlanych wewnętrznych: Wewnętrzne prace budowlane obejmują: - przebudowę istniejącej klatki schodowej we wschodniej części obiektu; - wykonanie dźwigu osobowego przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych w obrębie przebudowywanej klatki schodowej; - remont istniejącej, centralnej klatki schodowej i jej dostosowanie do wymagań obowiązujących przepisów; - konserwację lub demontaż istniejącego dźwigu towarowego(w zależności od opracowanej oceny stanu technicznego); - wyburzenie istniejących ścian działowych niezgodnych z projektowanym układem pomieszczeń; - wykonanie nowych ścian działowych - usunięcie istniejącej posadzki i wykonanie nowych warstw wykończeniowych, w układzie zgodnym z załączoną koncepcją; - demontaż istniejących sufitów podwieszanych i wykonanie nowych w układzie zgodnym z załączoną koncepcją; 4.) Zakres prac sanitarnych: Prace sanitarne obejmują: - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej; - wykonanie instalacji wody ciepłej, zimnej i cyrkulacyjnej; - przebudowa lub wykonanie nowego węzła ciepła; - remont przyłącza wody sanitarnej; - rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania; - wykonanie nowej instalacji hydrantowej; - wykonanie instalacji chłodniczej freonowej, - przebudowa i wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej. 5.) Zakres prac elektrycznych Prace elektryczne obejmują: - instalację gniazd wtykowych ogólnych i DATA; - instalację oświetlenia ogólnego i awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego - instalację zasilania i sterowania wentylacji i klimatyzacji; - instalacja teleinformatyczna - ochronę przeciwprzepięciową; - montaż tablic rozdzielczych z kompletnym wyposażeniem; - montaż tablicy pomiarowej z kompletnym wyposażeniem; - instalację uziemiającą i połączeń wyrównawczych; 6.) Wyposażenie obiektu: dostawa i montaż wyposażenia budynku - Załącznik 3b - Specyfikacja mebli - Załącznik 3a - zaznaczone kolorem żółtym należy uwzględnić w cenie oferty, a tym samym dostarczyć i zamontować na etapie wykonywania robót budowlanych. Zestawienie wyposażenia, nie jest objęte niniejszym postępowaniem przetargowym, tj. nie zaznaczone kolorem nie należy uwzględniać w cenie oferty (postępowanie przetargowe na dostawę wraz z montażem zostanie objęte oddzielnym zamówieniem publicznym) Wyposażenie obiektu obejmuje: - kompleksowe wyposażenie pomieszczeń na podstawie załączonego zestawienia wyposażenia oraz opracowanego projektu technologicznego; - dostarczenie, montaż i ustawienie we właściwym miejscu wyposażenia lokalu; - wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego 7.) Wykonanie kompleksowej dokumentacji powykonawczej oraz przekazanie do Eksploatacji W dokumentacji powykonawczej należy uwzględnić następujące elementy: - opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia(BIOZ) - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie instrukcji rozruchu - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) - opracowanie instrukcji eksploatacji obiektu wraz z kompleksowym pełnobranżowym projektem powykonawczym obiektu wraz z niezbędnymi uzgodnieniami - 5 egz. w - wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD) - opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej lokalu - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego - 5 egz. w wersji papierowej i 1 egz. elektroniczny(płyta CD); - uzyskanie w imieniu inwestora wszelkich niezbędnych uzgodnień i dokumentów wymaganych do otrzymania pozwolenia na użytkowanie i złożenie kompleksowego - wniosku o pozwolenie na użytkowanie; - uzyskanie ostatecznego(prawomocnego) pozwolenia na użytkowanie. - uzyskanie ostatecznego pozwolenia na użytkowanie obiektu. Dla sprawnego i prawidłowego przeprowadzenia rozruchu wykonanych instalacji, Wykonawca zobowiązany jest opracować i przedłożyć Zamawiającemu Instrukcje rozruchu, obejmujące zakresy i sposób prowadzenia rozruchu wraz ze szczegółowym harmonogramem uruchamiania. Instrukcje rozruchu należy opracować w języku polskim i dostarczyć w terminie 14 dni przed planowanym rozruchem. Wykonawca opracuje i dostarczy Zamawiającemu Instrukcję eksploatacji lokalu, która powinna zawierać: - charakterystykę podstawową; - zabezpieczenie materiałowe, sprzętowe, osobowe i logistyczne na potrzeby eksploatacji; - pełne i wyczerpujące instrukcje obsługi wszystkich wykonanych instalacji wraz z zaleceniami eksploatacyjnymi; 4. Szczegółowy zakres rzeczowy Robot przewidzianych do wykonania w ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w Programie Funkcjonalno-Użytkowym (PFU). 5. Warunki dostępności dla osób niepełnosprawnych Teren wraz z budynkiem projektuje się tak aby był dostępny dla osób niepełnosprawnych 6. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez wykonawcę wadium w wysokości 30 000 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych) do dnia 25 kwietnia 2019 r. do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 rok

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information