Naprawa i modernizacja monitoringu wizyjnego przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3462519)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-04-02

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Naprawa i modernizacja monitoringu wizyjnego przy ul. Kasprzyckiego w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Deliveries

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.) Przedmiotem zamówienia jest naprawa i modernizacja monitoringu wizyjnego przy ulicy Kasprzyckiego w Stalowej Woli. 2.) Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje: - Demontaż istniejących uszkodzonych urządzeń monitoringu wizyjnego; - Przebudowa, oraz budowa okablowania zasilania i transmisji danych dla potrzeb modernizacji monitoringu wizyjnego; - Montaż nowych urządzeń liniowych i wizyjnych; - Instalacja nowych zabezpieczeń zasilania. 3. Szczegółowy zakres dostaw i robót określa umowa, Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 oraz przedmiar robót stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu. 5. UWAGA! W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miasta zmianie ulega miejsce składania i otwarcia ofert. Miejsce składania ofert: Urząd Miasta Stalowej Woli ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola pokój nr 19 (parter). Miejsce otwarcia ofert: ul. Kwiatkowskiego 1, 37-450 Stalowa Wola Sala Konferencyjna im. E. Kwiatkowskiego (1 piętro). 6. Kryterium oceny ofert w niniejszym postępowaniu oprócz ceny będzie okres gwarancji i rękojmi. Do oceny ofert Zamawiający przyjmie okresy gwarancji i rękojmi zawarte w przedziale pomiędzy: minimum 3 lata ÷ maksimum 5 lat. Wykonawca może zaproponować okres gwarancji i rękojmi wyrażony w pełnych latach. W przypadku zaoferowania okresu gwarancji i rękojmi dłuższego niż 5 lat, Wykonawca otrzyma maksymalną ilość punktów tj. 10 pkt. w Przypadku zaproponowania okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 3 lata oferta wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu. 7. Wykonawca do oferty (element oferty) winien załączyć wypełnioną specyfikację dostaw – załącznik nr 2 - celem zweryfikowania zgodności oferowanych dostaw z opisem przedmiotu zamówienia;

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 32520000-4

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: 1. Warunkiem udziału w postępowaniu jest wniesienie przez Wykonawcę wadium w wysokości 3 000 zł (słownie: trzy tysiące złotych złotych) do dnia 12 kwietnia 2019 r., do godziny 12:00 w formach określonych w art. 45 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information