Budowa placu zabaw, „Ogrodu Zucha” i „Ogrodu Formalnego” na działkach nr ewid. 1342, 1343/9

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3456948)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-03-15

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa placu zabaw, „Ogrodu Zucha” i „Ogrodu Formalnego” na działkach nr ewid. 1342, 1343/9

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1. Przedmiotem zamówienia jest zagospodarowanie terenu na działkach nr ewid. 1342, 1343/9 w Stalowej Woli. 2. Zasadniczy zakres robót obejmuje: 2.1. roboty rozbiórkowe; 2.2. roboty przygotowawcze 2.3. roboty nawierzchniowe 2.4. montaż urządzeń zabawowych 2.5. montaż ogrodzenia 2.6. montaż elementów małej architektury 2.7. przyłącze do sieci wodociągowej 2.8. przyłączenie do sieci elektroenergetycznej 2.9. rozbudowa oświetlenia parkowego 2.10. montaż masztu flagowego 2.11. budowa monitoringu 3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące załączniki do SIWZ. 4. Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 5. Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane Zamawiającemu.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45000000-7

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, wykonawca na wezwanie zamawiającego przedkłada następujące dokumenty: 1)wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information