Budowa oświetlenia terenu przy budynku nr 25 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli

Order Newsletter: 2019 Position: (oferta nr 3452195)

Client
Gmina Stalowa Wola
State
podkarpackie
Address
37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7 7
Phone
015 6433456
Fax
015 6433412
E-Mail
bzalesny@stalowawola.pl
Created
2019-03-01

Gmina Stalowa Wola

Section I - The contracting

I.1) Name and address: Gmina Stalowa Wola ul. Wolności 7 7 37-450 Stalowa Wola podkarpackie tel. 015 6433456 fax. 015 6433412 REGON 83040908600000

I.2) Type of contracting: Administracja samorządowa

Section II - Object of the contract

II.1) Definition of contract object

II.1.1) Name of order: Budowa oświetlenia terenu przy budynku nr 25 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli

II.1.2) Type of contract: Construction works

II.1.3) Definition and size or range of contract: 1.Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia terenu przy budynku nr 25 przy ul. Ks.Jerzego Popiełuszki w Stalowej Woli. 2.Operatorem dystrybucyjnym obsługującym w/w teren energię elektryczną jest PGE Dystrybucja S.A., RE Stalowa Wola. 3. Zakres objęty przedmiotowym zamówieniem obejmuje: a) Budowa przyłącza kablowego: Przyłączenie projektowanej szafy oświetlenia ulicznego do sieci elektroenergetycznej należy wykonać kablem typu YAKXS 4 x 35mm2 o długości ok. 10 m z istniejącej rozdzielni nN stacji transformatorowej nr 1066. Projektowany kabel przyłącza należy wyprowadzić z zabudowanego rozłącznika bezpiecznikowego i doprowadzić do projektowanego złącza kablowo pomiarowego ZKP-1+SO. W złączu kablowo pomiarowym ZKP-1+SO zainstalować zabezpieczenie przedlicznikowe typu S303 C6A w typowej obudowie przystosowanej do plombowania. b) Budowa oświetlenia ulicznego. Przedmiotowe zamówienie obejmuje budowę oświetlenia terenu podwórka za budynkiem nr 25 przy ul. Ks. Jerzego Popiełuszki. Zakres przedmiotowego projektu obejmuje budowę 3 szt. słupów oświetlenia terenu typu SAL-70 lub równoważnych, o wys. 7m, aluminiowych - anodowanych w kolorze czarnym wraz z wysięgnikami typu WRP – 1/1,5/1/10 oraz oprawami oświetleniowymi LED typu CUDDLE o mocy 72W i temp. 4000K lub równoważny. 4.Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa, przedmiary robót oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowiące załączniki do niniejszej specyfikacji. 5.Zadanie będzie realizowane zgodnie z harmonogramem robót opracowanym przez Wykonawcę, który zostanie wyłoniony w niniejszym przetargu. Harmonogram będzie musiał być zatwierdzony przez Zamawiającego. 6.Materiały uzyskane w trakcie rozbiórek i ziemia z wykopów przedstawiające wartość użytkową lub materialną zostaną przekazane zamawiającemu. Wykonawca zobowiązany jest do ich przewiezienia w miejsce wskazane przez zamawiającego na odległość do 10 km.

II.1.4) Common Procurement Vocabulary (CPV): 45315300-1

II.1.5) Whether submitting a partial offer: no

II.1.6) Whether submitting a variant offer: no

II.1.7) Is expected to provide supplementary contracts: no

Section III - Information on legal, economic, financial and technical

III.1) Conditions relating to the contract:

Security deposit: No information

Section IV - The tender procedure

IV.1) Contract awarding procedure: open tender

IV.2) Tender evaluation criteria:

IV.2.1) Tender evaluation criteria: No information

IV.2.2) An electronic auction will be used: no

IV.3) Administrative information:

IV.3.1) The website address, which is available terms of reference: No information

IV.3.4) Time limit for receipt of requests to participate or tenders: No information